Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av protokolljusterare

 2.   2

  Information från förvaltningen

 3.   3

  Presentation rapport: vägar till en jämlik framtid (endast nämnd)

 4.   4

  Föreningsstöd 2024 - genomgång av ärende

 5. Fritidsförvaltningen har sett över gällande priser och avgifter på fritidsnämndens anläggningar, och lämnar förslag till fritidsnämndens prislista för år 2024. På grund av den allmänna prisutvecklingen, vilket påverkar både nämndens anläggningshyror och övriga driftskostnader, föreslås i år höjningar motsvarande runt fem procent på större delen av priserna i prislistan.

  Bilagor

 6. Fritidsförvaltningen tilldelar tider åt bidragsberättigade föreningar och skolor i kommunala idrottsanläggningar men även i idrottslokaler där kommunen är inhyrd. För att arbetet med tilldelning av tider ska ske på ett så transparent och rättvist sätt upprättas årligen de fördelningsprinciper och det öppethållande som ska gälla. I dialog med föreningslivet, Malmö idrottsföreningars samorganisation MISO och Fotbollklubbarnas Samorganisation Malmö har ett antal ändringar gjorts som presenteras i Fördelningsprinciper med öppethållande 2024.

  Bilagor

 7. Fritidsnämnden tog den 20 oktober 2023 emot en skrivelse från Malmö Ice Flyers om tillgänglig och rättvis fördelning av tider i kommunala ishallar. Fritidsförvaltningen redogör för hur fördelningsprinciper för registrerade- och bidragsberättigade föreningar påverkar schemaläggning av tider i Malmös ishallar. Förvaltningen anser inte att det finns anledning till förändring utifrån det förslag som framförs av föreningen.

  Bilagor

 8. Fritidsförvaltningen har tagit fram en rapport som undersöker behov och utmaningar hos den prioriterade målgruppen Malmöbor 65 år och äldre. Föreningsrapporten är en del i arbetet med att kontinuerligt se över omfattningen och utformningen av förvaltningens stöd för att åstadkomma störst effekt för föreningslivet. Utredningsarbetet konstaterar att föreningslivet betyder mycket för många av Malmös äldre och att det idag generellt finns goda möjligheter för målgruppen att ha en meningsfull fritid. Dock finns det problematik för Malmös äldre i föreningslivet främst kopplat till bidragsgivningens utformning och brist på tillgängliga, anpassade lokaler. Rapporten presenterar slutligen ett antal förslag och rekommendationer gällande regelverket Föreningsstöd samt förvaltningens fördelningsprinciper.

  Bilagor

 9. Friluftsfrämjandet Malmö har inkommit med skrivelse med förslag på förändringar i Riktlinjer för föreningsstöd. Förslagen gäller att införa ett nytt bussbidrag samt att revidera bidragsbestämmelser kring grundstöd konsulent och deltagartillfällen. Förvaltningen beaktar Friluftsfrämjandets synpunkter inom ramen för översynen av Riktlinjer för Föreningsstöd samt pågående utredningar inför nästa översyn.

  Bilagor

 10. Ärendet ger förslag till beslut på namn på två sporthallar i Hyllieområdet. Det gäller en sporthall som byggs intill den nya Malmö internationella skola, samt en sporthall som byggs intill en skola vid namn Alléskolan. Beslut av namn på kommunägda nya anläggningar fattas av facknämnd.

 11. Ärendet beskriver behovet av en ny omklädnings- och föreningsbyggnad på Bunkeflo Idrottsplats i Bunkeflostrand. Idrottsplatsen inklusive byggnaderna anlades på 1960-talet och har därefter utvecklats med fler aktivitetsytor och fler utövare. Den befintliga byggnaden uppvisar idag flera byggtekniska och funktionella brister; bland annat ur ett arbetsmiljöperspektiv. Föreningen LB07, med sin omfattande verksamhet, önskar hyra bättre lokaler för sin verksamhet på idrottsplatsen inklusive arbetsmiljöer för sin personal. Sammantaget gör stadsfastigheter och fritidsförvaltningen bedömningen att en ny byggnad bör uppföras på idrottsplatsen som kan ersätta den befintliga.

 12. Kommunstyrelsen beslutade den 14 oktober 2020 att inrätta en tillväxtkommission för ett inkluderande och hållbart Malmö (STK-2020-1243). Tillväxtkommissionen uppdrag har varit att analysera förutsättningar för en inkluderande och hållbar tillväxt i Malmö. Därtill ska kommissionen ta fram förslag på åtgärder som förbättrar förutsättningar för en inkluderande och hållbar tillväxt i Malmö

  Tillväxtkommissionens slutrapport tar upp angelägna områden för att förbättra förutsättningar för en inkluderande och hållbar tillväxt i Malmö. I flertalet fall finns redan pågående utvecklingsarbetet och processer som kan använda det kunskapsunderlag som tillväxtkommissionen tagit fram samt dess åtgärdsförslag.

  Fritidsförvaltningen bedömer att denna form av gemensamt kunskapsunderlag är något positivt för staden i stort. Fritidsförvaltningen har valt att kommentera de åtgärdsförslag som framför allt är relevanta för förvaltningen. Därtill konstaterar förvaltningen att rapporten saknar inkluderande perspektiv från Agenda 2030-arbetet.

  Bilagor

 13. Förvaltningen anmäler protokoll från förvaltningsrådet 2023-11-13.

  Bilagor

 14. Förvaltningen anmäler delegerade beslut enligt upprättad förteckning för perioden 2023-10-01--2023-10-31. Delegerade beslut inom området personal anmäls för perioden 2023-10-01--2023-10-31.

  Bilagor

 15.   16

  Förteckning över skrivelser och protokoll 2023

 1. Friluftsfrämjandet Malmö har inkommit med skrivelse med förslag på förändringar i Riktlinjer för föreningsstöd. Förslagen gäller att införa ett nytt bussbidrag samt att revidera bidragsbestämmelser kring grundstöd konsulent och deltagartillfällen. Förvaltningen beaktar Friluftsfrämjandets synpunkter inom ramen för översynen av Riktlinjer för Föreningsstöd samt pågående utredningar inför nästa översyn.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.