Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av protokolljusterare

 2.   2

  Information från förvaltningen

 3.   3

  Presentation medarbetarenkät 2022

 4. För att arbetet med tilldelning av tider i idrottsanläggningar till föreningar och övriga kunder ska ske på ett transparent och rättvist sätt upprättas ärligen de fördelningsprinciper och det öppethållande som ska gälla. I dialog med föreningslivet har ett antal ändringar gjorts i dokumentet Fördelningsprinciper med öppethållande 2023. Syftet är att förenkla för föreningar/kunder och handläggare att förstå vad som gäller vis schemaläggning av träningstider.

  Bilagor

 5. Prislistan för 2023 fastställdes av fritidsnämnden 2022-11-22. Efter att ha upptäckt två fel föreslår fritidsförvaltningen att nämnden godkänner korrigeringar i prislistans första del.

 6. Delegationsordningen är fritidsnämndens (”nämndens”) huvudsakliga styrdokument när det kommer till att överlämna beslutsmakt till fritidsförvaltningens (”förvaltningen”) tjänstepersoner samt övriga delegater. Förvaltningen har gjort en översyn av delegationsordningen och föreslår relativt omfattande revideringar.  Det handlar om förändringar av det inledande beskrivande avsnittet, nya kapitelindelningar, uppdaterade hänvisningar till lagstiftningen, ändrade ekonomiska nivåer för vissa delegationsbeslut, ändrade delegater för vissa delegationsbeslut samt vissa delegationsärenden som tas bort respektive läggs till delegationsordningen.

  Bilagor

 7. Efter beslut i fritidsnämnden har förvaltningen 2018 beställt och skrivet ett hyresavtal med serviceförvaltningen gällande en fritidsgårdslokal i det så kallade ”Lokstallet” i kvarteret Cementen i Limhamn. Efter serviceförvaltningens utredning och senare bedömning av stadsfastigheter har det visat sig att det inte är möjligt att etablera en fritidsgård i fastigheten på grund av alltför omfattande saneringsbehov.

 8.   8

  Särskild granskning 2022, BBK Playmaker

 9.   9

  Särskild granskning 2022, Ishockeyklubben Pantern

 10.   10

  Särskild granskning 2022, Limhamn Hockey

 11.   11

  Särskild granskning 2022, Fair Play Sport Club

 12.   12

  Särskild granskning 2022, Malmhaug IBF

 13.   13

  Särskild granskning 2022, IF Malmö Redhawks

 14.   14

  Särskild granskning 2022 Hemmaplans Sociala Idrottsförening

 15. Kommunstyrelsen har skickat remiss från Miljödepartementet - Förslag till regeringen i Miljömålsrådets årsrapport till Malmö stads nämnder. Miljömålsrådets årsrapport publiceras via sverigesmiljömål.se den 1 mars varje år. Syftet med Miljömålsrådets årsrapport framtagna förslag på styrmedel till regeringen som ska bidra till att nå miljömålen. I årets rapport (Miljömålsrådets årsrapport 2022) har åtta förslag lyfts fram och synpunkter har efterfrågats på förslag från programområdet styrmedel för hållbar konsumtion som respektive nämnd berör. Där förslag 2: Riktlinjer för mer hållbar mat i skattefinansierade miljöer för barn och ungdomar berör fritidsförvaltningen. Fritidsförvaltningen ställer sig positivt till förslaget.

  Bilagor

 16. Förvaltningen anmäler protokoll från förvaltningsrådet 2022-12-05.

 17. Förvaltningen anmäler delegerade beslut enligt upprättad förteckning för perioden 2022-11-01--2022-11-21. Delegerade beslut inom området personal anmäls för perioden 2022-11-01--2022-11-30.

 18.   18

  Förteckning över skrivelser och protokoll 2022

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.