Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av protokolljusterare

 2.   2

  Information från förvaltningen

 3. Nämnden beslutar årligen om Nämndsbudget för innevarande år. Nämndsbudget 2024 innehåller plan för verksamheten och ekonomi och kompletteras i mars med nämndens bidrag till kommunfullmäktigemålen.

 4. Nämnden beslutar årligen om en Intern kontrollplan som innehåller de direktåtgärder och granskningar som ska genomföras under året. Intern kontrollplan 2024 innehåller två direktåtgärd, tre förvaltningsspecifika granskningar samt tre kommungemensamma granskningar.

   

 5. Fritidsförvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsen, via stadskontoret, gjort en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2023. Uppföljningen görs årligen för att säkerställa och kvalitetssäkra det systematiska arbetsmiljöarbetet samt för att ett kontinuerligt förbättringsarbete ska göras.

   

 6. Fritidsförvaltningen har tagit fram riktlinjer för särskild granskning som genomförs årligen på uppdrag av fritidsnämnden. Syftet med riktlinjerna är att skapa förutsättningar för likvärdigt och sammanhållet arbetssätt samt bedömning vid särskild granskning av föreningar som erhåller fritidsnämndens stöd. Förvaltningen ska också kunna fatta verkställande beslut kopplade till resultat av särskild granskning i enlighet med delegationsordningen. Vidare är syftet att öka transparens av förvaltningens arbete och bedömningar internt och externt. Riktlinjerna kompletterar Föreningsstöd 2024 – fritidsnämndens regelverk för allmänna bidrag, stöd och registrering.

 7. Sverigedemokraterna (SD) har inkommit med ett nämndinitiativ om återbetalning av lån. I dagsläget betalar fritidsnämnden ränta åt två föreningar som har ett lån i Malmö stad. Föreningarna amorterar på lånet enligt beslut hos kommunstyrelsen och fritidsnämnden betalar ränta. För att en avbetalningsplan ska vara möjlig måste skuldebrevet hos kommunstyrelsen skrivas om.

 8. Fritidsförvaltningen har blivit ombedd att yttra sig om kulturförvaltningens Kulturstrategiska program för Malmö stad 2024–2030. Programmet, som ska komplettera samt bidra till kommunfullmäktiges mål, är tänkt att utgöra en långsiktig kulturstrategisk riktning för hela staden. Genom att kombinera både vikten av fysiska och sociala värden anser förvaltningen att programmet sätter tonen för ett öppet, inkluderande och tillgängligt kultur- och fritidsliv som stärker utvecklingen mot en hållbar stad. Förvaltningen ställer sig positiv till programmet, vars strategier till stor del berör fritidsnämndens grunduppdrag, och ger i remissvaret förslag på samverkansområden som kan fördjupas under perioden.

   

 9. Stadsbyggnadsnämnden begär uppdrag från kommunstyrelsen för att utveckla en strategi för Malmös stadskärna i samarbete med olika nämnder och externa aktörer. Tekniska nämnden har i sitt yttrande föreslagit att fritidsnämnden inkluderas i uppdraget för att bidra med kunskap om civilsamhällets roll. Fritidsnämnden ser positivt på uppdrag och vill vara en del av arbetet med strategin för Malmös stadskärna. Nämnden ser att det bör finnas ett brett utbud av fritidsaktiviteter och mötesplatser i stadskärnan, och strategin kan bli ett verktyg för att utveckla detta. Direkt representation från föreningsliv och civilsamhälle är viktigt och bidrar med kunskap till arbetet.

 10. Stadsbyggnadskontoret har skickat samrådhandlingar för ny detaljplan över del av fastigheten Innerstaden 9:173 till fritidsnämnden för yttrande. Planförslaget syftar till att möjliggöra att tillföra byggnader och miljöer för nya funktioner relaterade till idrott, utbildning och evenemang. De nya funktionerna innebär att Stadionområdet kan erbjuda bredare verksamhet och stärka sin position som idrottsområde, lokalt, nationellt och internationellt.

 11. Förvaltningen har utifrån det ökade intresset för kallbad hos Malmöborna de senaste åren diskuterat utvecklingsmöjligheter för Sibbarps kallbadhus. En fråga som uppmärksammas i malmöinitiativet För ett jämställt Sibbarps Kallbadhus är behovet av en utökad dambastu. Fritidsnämnden tog i december 2023 beslut (FRI 2023-1954) om att undersöka möjligheterna till en större bastu på damavdelningen och önskemålet har förts in i kommande lokalbehovsplan.

   

 12. Förvaltningen anmäler protokoll från förvaltningsrådet 2024-01-15.

 13.   13

  Förteckning över skrivelser och protokoll 2024

 14. Förvaltningen anmäler delegerade beslut enligt upprättad förteckning för perioden 2023-11-21--2023-12-31. Delegerade beslut inom området personal anmäls för perioden 2023-12-01--2023-12-31.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.