Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av protokolljusterare

 2.   2

  Information från förvaltningen

 3.   3

  Presentation stadionområdet

 4.   4

  Presentation RF-Sisu

 5. Den 25 januari beslutade fritidsnämnden om Nämndsbudget 2024 innehållande verksamhet och ekonomi. Detta ärende kompletterar Nämndsbudget med nämndens bidrag till stadens kommunfullmäktigemål.

 6. IFK Malmö har skickat en skrivelse till fritidsnämnden avseende utveckling av handboll i Malmö. Fritidsförvaltningens förslag till svar innebär att förvaltningen inte ser någon möjlighet utökning av klisterhallar men kommer däremot undersöka om det går att byta ut en klisterhall i östra Malmö till förmån för en hall i västra Malmö.

 7. Stadskontoret har tillsammans med berörda förvaltningar genomfört en utredning om skor till medarbetare inom Malmö stad som går och står mycket i sitt arbete.

  Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat utredningsrapporten till berörda nämnder med en önskan om att nämnderna utifrån verksamhetsmässiga aspekter inkommer med synpunkter på utredningens bedömningar.

   

  I ärendet lämnar fritidsförvaltningen ett förslag till yttrande till kommunstyrelsen angående utredningsrapporten.

 8. Regeringen beslutade vid regeringssammanträdet den 24 mars 2022 om kommittédirektiv för En svensk narkotikapolitik anpassad till nutiden och framtidens utmaningar. I korthet innebär direktivet att en särskild utredare ska föreslå hur en fortsatt restriktiv narkotikapolitik kan kombineras med ett effektivt narkotikaförebyggande arbete, en god missbruks- och beroendevård som innehåller insatser för skademinimering samt insatser för att ingen ska dö till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar.

   

  Fritidsförvaltningen har avgränsat sig till att granska de preventiva delarna av rapporten. Förvaltningen anser att det saknas ett bredare perspektiv på vad meningsfull fritid är. Vidare saknas genomgående en beskrivning av fritidssektorns roll i det preventiva arbetet. Förvaltningen ser positivt på nationell normering av arbetssätt, men anser att möjlighet till lokala anpassningar är viktigt. Det behöver i det strukturella arbetet beaktas att övergången från individuellt till universellt fokus hos förvaltningar och nämnder kräver stöd för att inte människor ska hamna i kläm. Avslutningsvis bör kommuner få resurser för att vidareförmedla kunskap till de civilsamhällesorganisationer som har ett starkt tillitskapital hos mottagarna.

 9. Förvaltningen anmäler protokoll från förvaltningsrådet 2024-03-18.

 10. Förvaltningen anmäler delegerade beslut enligt upprättad förteckning för perioden 2024-02-01--2024-02-29. Delegerade beslut inom området personal anmäls för perioden 2024-02-01--2024-02-29.

 11.   11

  Förteckning över skrivelser och protokoll 2024

 12.   12

  Presentationsmaterial till nämnden

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.