Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare samt tid för justering av protokollet

 2.  

  a) Markanvisning kv. Härbärget

  (15 min)

  Anna Modig, avdelningschef stadsutvecklingsavdelningen

  Maria Montelius, exploateringsingenjör stadsutvecklingsavdelningen

   

  b) Bunkeflo strandängars naturreservatsföreskrifter

  (20 min)

  Sarah von Liewen, avdelningschef fastighetsavdelningen

  Maria Perlman Aspeklev, enhetschef fastighetsavdelningen

  Isabella Blomlöf, kommunekolog stadsbyggnadskontoret

  Kristoffer Widestam, enhetschef stadsbyggnadskontoret

   

  c) Fördelningen av extra driftsmedel

  (15 min)

  Tobias Nilsson, direktör

  Jörgen Jepson, ekonomichef

 3. Fastighets- och gatukontoret ser behovet att säkerställa ytors kvalité på Sibbarp under sommarmånaderna 2023. Ytor som avses är framför allt gräsytan mellan Strandrestaurangen, campingplatsen samt Skateparken. Det är en stor yta som nyttjas flitigt under badsäsong för rekreation. Platsen har också möjlighet att utgöra arrangemangsyta. De arrangemang som har visat intresse för markupplåtelse är under sommaren 2023 ett tivoli samt en musikfestival. Tivolit har gratis inträde och musikfestivalen är avgiftsbelagd.
  Fastighets- och gatukontorets bedömning är att förstärkt skötsel samt avgränsningsskydd bör tillstyrkas.

  Bilagor

 4. Godkännande av upprättad slutrapport för investeringsprojekt Klagshamn Syd Etapp 4, projekt 8410.
  Kostnad för genomförande av Klagshamn Syd, Etapp 4, har ökat med 403 tkr jämfört med beslutad ram från 2017. Beslutad ram 2017 var 10,6 mnkr. Utfall 2022 blev 11 mnkr.

  Bilagor

 5. Godkännande av upprättad slutrapport för investeringsprojekt Hyllievångsskolan 7309.
  De totala investeringsutgifterna för projektet uppgick till 33,1 mnkr och de kapitaliserade avgälderna till 22 mnkr, vilket ger ett projektnetto på -11,1 mnkr. Detta kan jämföras med objektsgodkännandet där utgifterna bedömdes till 34,5 mnkr, inkomsterna till 25,8 mnkr och projektnettot således -8,7 mnkr.

  Bilagor

 6. Godkännande av upprättad slutrapport för investeringsprojekt 6970 Samverkansinsatser Sofielund.

  Bilagor

 7. Fastighets- och gatukontoret har fått i uppdrag att i sin investeringsverksamhet särskilt prioritera satsningar i socioekonomiskt svaga delar av staden. Översynen av investeringsverksamheten har som syfte att tydligare prioritera socioekonomiskt svaga områden framåt. Målet med uppdraget är att mer träffsäkert kunna göra insatser för att minska klyftorna i Malmö.
  Under 2023 kommer förvaltningen att utreda förutsättningarna och presentera förslag på omdisponering inom investeringsverksamheten de kommande åren. Uppdraget kommer att återrapporteras till nämnden innan årets slut. En uppdragsbeskrivning har framtagits som bifogas.

  Bilagor

 8. Tekniska nämnden har gett i uppdrag till fastighets- och gatukontoret att ytterligare intensifiera arbetet med energieffektiviseringar.
  Under året kommer förvaltningen att intensifiera redan pågående arbete med såväl energieffektivisering som energiproduktion. Fokus för effektiviseringarna kommer att ligga på gatubelysningen samt fördjupade utredningar kring energieffektiviseringsåtgärder i byggnader. Solcellssatsningar i hamnen kommer att bidra till ökad produktion och förutsättningar för ökad solelsproduktion på de byggnader vi äger och förvaltar kommer att utredas.
  Fastighets- och gatukontoret har tagit fram en uppdragsbeskrivning som bifogas.

  Bilagor

 9. Fastighets- och gatukontoret har fått i uppdrag att i samråd med berörda nämnder och förvaltningar göra en förstudie kring hur kajer och hamnområdet i centrala Malmö kan aktiveras med uteserveringar, mötesplatser och gröna miljöer m.m. som kan bidra till både stadens och den specifika platsens vistelsekvalitet. Förvaltningen tar i förstudien fram exempel och förslag på en övergripande och konceptuell nivå.
  Förstudien ska fokusera på kajstråket från Posthusplatsen till Universitetsbron, hamnbassängen vid Hjälmarekajen samt Södra varvsbassängen.
  Uppdraget kommer att återrapporteras till nämnden innan årets slut. En uppdragsbeskrivning har framtagits som bifogas.

  Bilagor

 10. Tekniska nämnden har gett i uppdrag till fastighets- och gatukontoret att utifrån befintliga utredningar och erfarenheter ytterligare påskynda arbetet för att införa bilfria torg på Davidshallstorg och Stortorget.
  Under 2023 kommer förvaltningen att utreda förutsättningarna för bilfria torg på Davidshallstorg och Stortorget och presentera en plan för hur detta kan realiseras. Planen ska ange visioner samt en riktning för det kommande arbetet. Planen ska presentera en rimlig tidshorisont för när torgen kan göras bilfria. Uppdraget kommer återrapporteras till nämnden innan årets slut.
  Fastighets- och gatukontoret har tagit fram en uppdragsbeskrivning som bifogas.

  Bilagor

 11. Fastighets- och gatukontoret har fått i uppdrag att i samråd med berörda intressenter göra en förstudie kring kanalens utveckling. Förstudien ska beskriva kanalens framtida utveckling med fokus på hur kanalen kan göras till en mer tillgänglig plats för besök och bad.
  Under 2023 kommer förvaltningen att utreda förutsättningarna och presentera förslag på fortsatt utveckling av kanalrummet. Uppdraget kommer att återrapporteras till nämnden innan årets slut. En uppdragsbeskrivning har framtagits som bifogas.

  Bilagor

 12. Ett nämndinitiativ har inkommit från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna där de föreslår att fastighets- och gatukontoret ges i uppdrag att under innevarande år möblera Masttorget och Nobeltorget med temporär grönska i form av träd och andra planteringar som kan bidra till ökad rumslighet och mer levande torg jämfört med idag och att efter utvärdering med de boende och fastighetsägare, återkomma till tekniska nämnden med förslag hur de utpekade torgen och andra hårdgjorda platser kan omvandlas permanent.

  Tekniska nämnden beslutade den 28 mars att överlämna ärendet till tekniska nämndens arbetsutskott för beredning.

  Bilagor

 13. Till tekniska nämnden har det inkommit ett Malmöinitiativ med önskemål att fastighets- och gatukontoret ska införa badtemperaturmätning med daglig uppdatering året runt på kommunens badplatser. Resultatet av mätningarna ska visas på Malmö stads hemsida. Förvaltningen har under vintern undersökt om det går att installera temperaturmätare på de större stränderna i kommunen och publicera resultatet på Malmö stads hemsida. Möjligheterna till att utföra mätning och överföring finns. Tekniska nämnden föreslås besluta att bifalla Malmöinitiativet.

  Bilagor

 14. Det har inkommit ett Malmöinitiativ där förslagsställaren önskar att en ny discgolfbana anläggs i Oxie, med hänvisning till att sporten växer och att det är lätt att ta sig till Oxie med kollektivtrafik. Som exempel på plats föreslås i anslutning till Oxievångsbadet.
  Fastighets- och gatukontoret har påbörjat ett utredningsarbete kring discgolf över hela Malmö, där det ingår att se över möjligheterna att anlägga en ny bana på lämplig plats. Det inkomna Malmöinitiativet föreslås ingå i detta arbete.

  Bilagor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.