Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare samt tid för justering av protokollet

 2.  

   

  a) Utökade objektsgodkännanden- en analys av den ökade mängden ärenden

  (20 min)

  Anna Modig, avdelningschef stadsutvecklingsavdelningen

   

  b) Tjänstekoncessionsavtal med Clear Channel avseende busskurer, hyrcyklar och stadsinformation

  (20 min)

  Andy Roberts, avdelningschef avdelningen för offentlig miljö

  Annika Larsson, enhetschef avdelningen för offentlig miljö

  Eva Nilsson Lundqvist, stadsjurist kvalitets- och kansliavdelningen

 3. Till tekniska nämndens arbetsutskott har det inkommit en hemställan om dispens för renhållning av gångbana enligt § 8 i ”stadga om renhållning av gångbana i Malmö kommun” gällande fastigheten Lekatten 7. Bostadsrättföreningen, Riksbyggen Lekatten beskriver att de har problem med nedskräpning, cykeluppställning och att personer smiter in och värmer sig i trappuppgångar. Med anledning av de problem som bostadsrättföreningen fört fram vill man ansöka om befrielse från att sköta renhållningen fram tills storstadspaketet är genomfört.

  Förvaltningen anser dock att bostadsrättsföreningen, Riksbyggen Lekatten är att jämföra med många andra fastighetsägare i innerstaden där det finns hållplatslägen för kollektivtrafik och där det rör sig många personer med en hög nedskräpningsgrad. Vidare så har bostadsrättsföreningen endast ansvar för gångbanorna invid fastighetens fasader.

  Med anledning av vad som anförts ovan föreslår förvaltningen tekniska nämndens arbetsutskott att avslå hemställan om dispens från renhållningsstadga.

   

  Bilagor

 4. Ett Malmöinitiativ har inkommit där Pildammsvägen föreslås göras om till ett grönt jogging-, löpar- och promenadstråk som rymmer verksamheter för kultur och föreningsliv.

  Arbetet med att utveckla Ekostråket som löper parallellt med Pildammsvägen pågår sedan 1940-talet. Fastighets- och gatukontoret arbetar också med satsningar på ökad fysisk aktivitet och bättre folkhälsa runtom i staden genom att anlägga ytor och stråk för fysisk aktivitet. Gaturummet kommer också byggas om i samband med att busslinje 6 utvecklas inom ramen för storstadspaketet.

  Bilagor

 5. Ett Malmöinitiativ har inkommit om att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden för att plocka skräp samt att utbilda och synliggöra nedskräpningsproblematiken för allmänheten.

  Fastighets- och gatukontoret bedriver redan arbetsmarknadsprojekt med personer som står långt från arbetsmarknaden för att arbeta med renhållning, förvaltningen arbetar även kontinuerligt med att upplysa och utbilda medborgare om nedskräpningsproblematiken. Med hänvisning till det som framkommer i ärendet anser fastighets- och gatukontoret initiativet besvarat.

  Bilagor

 6. Tekniska nämnden har via Malmöinitiativet mottagit förslag om en ny hundrastgård i Bunkeflostrand.

  Tekniska nämndens vision är att ingen hundägare i Malmö ska ha mer än 800 meter till sin närmaste hundrastgård. Tekniska nämnden arbetar utifrån en lagd plan kring utbyggnad av hundrastgårdar i staden och i nuläget är ytterligare en hundrastgård i Bunkeflostrand inte aktuell, men önskemålen tas med i framtida arbete.

   

  Bilagor

 7. Fastighets- och gatukontoret har mottagit ett Malmöinitiativ gällande byggnation av ett publikt växthus för att främja olika typer av samarbeten och sociala aktiviteter. Växthuset beskrivs som ett multifunktionellt rum som kan skapa plats för arbete och studier samt på olika sätt bidra till att förbättra Malmöbornas hälsa och välmående.

  Bilagor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.