Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare samt tidpunkt för justering av protokollet

 2.  

  a) Pågående rättsprocesser

  (10 min)

  Sarah Von Liewen, avdelningschef fastighetsavdelningen

  Viktoria Morén, enhetschef fastighetsavdelningen

  Madelene Strand, enhetschef fastighetsavdelningen

  Susanne Dagnekvist, enhetschef fastighetsavdelningen

   

  Nedanstående muntlig föredragning ges vid beslutsärende 10

  b) Information inför beslutsärende om uthyrningsverksamhet av elcyklar som nyetablering på allmän platsmark (TN-2023-139)

  (10 min)

  Andy Roberts, avdelningschef avdelningen för offentlig miljö

  Olof Rabe, utvecklingssamordnare avdelningen för offentlig miljö

  Marija Andonovski, sektionschef avdelningen för offentlig miljö

   

  c) Pildammsparkens förskola, ekonomi

  Anna Modig, avdelningschef stadsutvecklingsavdelningen

  Sven Gustafsson, enhetschef stadsutvecklingsavdelningen

  (10 min)

 3. Tekniska nämnden beviljade 2021-10-26 ett objektsgodkännande för uppställning av ny Prefab toalettbyggnad på Strandgatan. Projektet genomfördes under 2022. Den nya toalettbyggnaden invigdes 2022-10-29. En slutrapport för projektet har nu färdigställts. Projektets totalt utgifter uppgick till -2 035 tkr och hölls inom den beslutade ramen på - 2 400 tkr. Driftkonsekvensen uppgår till -455 tkr.

   

  Bilagor

 4. Godkännande av upprättad slutrapport för investeringsprojekt Kanalstråket 2021 TN-2020-3874.

  Bilagor

 5. I föreliggande förslag till avtal beskriv hur Trianon Fastighets AB förmedlar hyreslägenheter till lägenhetsenheten på fastighets- och gatukontoret, som i sin tur förmedlar lägenheterna vidare till hemlösa Malmöbor enligt beslut hos arbetsmarknad- och socialförvaltningen.

  Bilagor

 6. PostNord ansökte 2022-03-25 om tillstånd enligt ordningslagen om att ställa ut paketutlämningsboxar på 9 platser i Malmö. Paketutlämningsboxarna riktar sig till privatpersoner och är tänkta att minska antalet hemleveranser vilket i sin tur ska bidra till effektivisering och minskat behov av transporter.

  Den allmänna platsen är i första hand till för gemensamma behov och inte för att lösa funktioner för enskilda företag som till exempel paketutlämning. Denna typ av anläggningar tillför inte något till stadsmiljön utan riskerar att bli en belastning.

  Fastighets- och gatukontoret anser att paketdistributionsbolagen måste hitta andra lösningar på sina logistiska utmaningar och att upplåtelser för denna typ av ändamål inte ska godkännas på allmän plats.

  Efter att fastighets- och gatukontoret underrättat PostNord om förslag till beslut i enlighet med denna skrivelse har tillståndsansökan återkallats. Då förvaltningen härmed har utrett denna fråga önskas att arbetsutskottet tar ett principbeslut som kan tillämpas i framtiden om ansökningar inkommer från andra aktörer för att effektivisera handläggningen av denna typ av ärenden.

  Bilagor

 7. Tillståndsansökan om uthyrningsverksamhet av elcyklar har inkommit till fastighets- och gatukontoret för yttrande från Polismyndigheten i Malmö. Tekniska nämndens arbetsutskott är nämndens delegat avseende upplåtelser av prejudicerande natur på allmän platsmark varför ärendet lyfts till utskottet. Fastighets- och gatukontoret föreslår utskottet att tillstyrka ansökan samt att innan tillståndsperioden löpt ut redovisa för utskottet en utvärdering hur uthyrningsverksamheten har efterlevt uppsatta villkor och påverkat stadsbilden.

  Bilagor

 8. Fastighets- och gatukontoret har mottagit en remiss från polismyndigheten gällande tillstånd att uppföra uteservering i gatumiljö på Tegnérgatan i Limhamn från och med 2023-03-01 till och med 2025-10-31. I enlighet med delegationsordning för Tekniska nämnden ska delegat Tekniska nämndens arbetsutskott besluta i ärenden av prejudicerande natur. Placeringen av uteserveringen i remissen avviker från de av Tekniska nämnden beslutade riktlinjerna för uteserveringar och är därmed av sådan natur.

  Bilagor

 9. Tekniska nämnden har via Malmöinitiativet mottagit förslag om att skapa vattentillgång i anslutning till hundrastgårdar. Detta för att möjliggöra god hygien för hundar, tillgång till vatten för hundarna, god handhygien för människor samt möjlighet att fylla på vattenflaskor.
  Fastighets- och gatukontoret har över 65 hundrastgårdar och hundrastplatser i Malmö. I dagsläget finns det vattenkranar vid ett fåtal hundrastgårdar och rastplatser men som standard finns inte möjlighet att uppföra och underhålla vattenanläggningar kring alla dessa. Att installera vattenkranar innebär kostsamma ledningsdragningar samt regelbunden skötsel och kontroll. Fastighets och gatukontorets budgetprioriteringar medger inte ett uppförande av vattenanläggningar. Fastighets- och gatukontoret anser det därför inte att utöka vattentillgången vid fler hundrastgårdar och rastplatser i Malmö.

  Bilagor

 10. Ett Malmöinitiativ har inkommit till Tekniska nämnden med förslag om minnesmärkning av Malmös äldre vattenförsörjning. Detta i form av markbeläggning som markerar den tiosidiga brunnen på Stortorget. Till det tiosidiga minnesplattor som informerar om tidigare vattenledningar längs Södergatan och Södra Förstadsgatan samt en tiosidig minnesplatta vid Pildammarna som informerar om dammens historiska betydelse.

  Bilagor

 11. Ett Malmöinitiativ har inkommit rörande önskemål om en gågata/restauranggata utmed Davidshallstorg. Ett arbete med att undersöka en utveckling av Davidshallstorg pågår redan. Malmöinitiativet anses därmed vara besvarat.

  Bilagor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.