Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare samt tid för justering av protokollet

 2.  

  a) Utbyggnadsområdet Holma

  (20 min)

  Anna Modig, tf. avdelningschef stadsutvecklingsavdelningen

  Karin Andersson, exploateringsingenjör stadsutvecklingsavdelningen

  Magnus Ahlcrona, ingenjör stadsutvecklingsavdelningen

   

  b) Förslag hantering av fördyrade investeringsprojekt

  (20 min)

  Jenny Wendle, avdelningschef avdelningen för struktur och stöd

  Yvonne Tingslund, sektionschef avdelningen för struktur och stöd

   

  c) Uppsägning av tomträtter (TN-2023-111)

  (15 min)

  Sarah von Liewen, avdelningschef fastighetsavdelningen

  Barbro Yngveson, stadsjurist fastighetsavdelningen

 3. Godkännande av upprättad slutrapport för investeringsobjekt Parkeringsautomater 2019-2021-6035. 43 automater sattes upp på Limhamn och Ön under 2019. Under 2020 sattes resten av automaterna upp och den 1 oktober 2020 stod 491 klimatsmarta parkeringsautomater på plats i Malmö Stad. Detta till en totalkostnad på 20,9 mnkr och en driftkonsekvens på 4,4 mnkr

  Bilagor

 4. Godkännande av slutrapport för investeringsobjekt Parkeringsautomater Kirseberg Rostorp 6041. Genomförandet krävde en investering för inköp av 23 parkeringsautomater. Detta till en totalkostnad på 1,2 mnkr och en driftkonsekvens på 243 tkr i fem år.

  Bilagor

 5. Godkännande av upprättad slutrapport för investeringsprojekt Parkeringsautomater Fridhem Västervång Mellanheden 6040. För att genomföra detta krävdes en investering för inköp och uppsättning av 32 parkeringsautomater. Detta till en totalkostnad på 1,6 mnkr och en driftskonsekvens på 297 tkr i fem år.

  Bilagor

 6. Godkännande av upprättad slutrapport för investeringsprojekt Poppeludden – Pildammsparken 9008.

  Bilagor

 7. Centerpartiet föreslår i nämndinitiativ att fastighets- och gatukontoret får i uppdrag att utreda möjligheten att omvandla en eller flera gator och torg till vinterplatser med start säsongen 2023-2024. Fokus ska vara gator eller platser som har en tydlig nedgång av besökare på vintern och villkor och förutsättningar bör utformas i nära samarbete med boende och näringsidkare utmed gatan.

  Tekniska nämnden beslutade den 14 december 2022 att överlämna ärendet till tekniska nämndens arbetsutskott för beredning.

  Bilagor

 8. Tekniska nämnden beslutade den 14 december 2022 att anslå ett belopp om 2,1 mnkr i medlemsavgift för 2023 till Malmö Citysamverkan, samt att uppdra åt tekniska nämndens arbetsutskott att utse representant samt ersättare för Malmö stads räkning på Malmö Citysamverkans årsmöte under 2023.

  Bilagor

 9. Tekniska nämnden beslutade den 14 december 2022 att anslå ett belopp om 400 000 kronor i medlemsavgift för 2023 till På Limhamn, ekonomisk förening, samt att uppdra åt tekniska nämndens arbetsutskott att utse representant samt ersättare för Malmö stads räkning till På Limhamn, ekonomisk förenings årsmöte under 2023.

  Bilagor

 10. Malmö stad har som medlem i organisationen Stambanan.com representation i dess ledningsgrupp. I detta sammanhang företräds staden av tekniska nämnden.

  Bilagor

 11. Det har inkommit ett Malmöinitiativ till fastighets- och gatukontoret gällande önskemål att återfå de blomsterängar som var anlagda utmed Limhamnsvägen. Fastighets- och gatukontoret kommer under våren återigen att omföra ytor på platsen till äng. Med hänsyn till det stora behovet av stödåtgärder för pollinatörer och för att få en varaktig ängsyta så kommer förvaltningen att så ängarna med frö av inhemsk härkomst. Därmed anses Malmöinitiativet vara besvarat.

  Bilagor

 12. Ett Malmöinitiativ har inkommit till tekniska nämnden gällande önskemål om informationsskylt i Käglinge rekreationsområde om att inte håva och fånga grodor då dessa är fridlysta. Förvaltningen ser positivt på förslaget och kommer därför att sätta upp en eller flera skyltar i området som informerar om att grodorna är fridlysta och inte får håvas eller fångas. Förslaget föreslås att bifallas.

  Bilagor

 13. Ett Malmöinitiativ har inkommit till tekniska nämnden gällande önskemål att göra möjlighet för bad i Flansbjersdammen. Initiativet hänvisar till en broschyr från 1980-talet som utlovar möjlighet till bad på platsen. Eftersom det inte går att garantera en god vattenkvalité i dammen anser förvaltningen inte att platsen kan göras till en badplats. De badmöjligheter som utlovats på 1980-talet kan ha varit möjliga att genomföra då, men inte med dagens krav på badvattenkvalité. Förslaget föreslås därför att avslås.

  Bilagor

 14. Tekniska nämnden har via Malmöinitiativet mottagit förslag om en offentlig toalettbyggnad i anslutning till lekplatsen vid Klagshamns kalkbrotts östra del. Detta för att möjliggöra att kunna vistas längre på platsen, släcka efter grillning och fylla vattenflaskor.
  Fastighets- och gatukontoret har över 250 lekplatser i Malmö, och prioriterar toaletter intill temalekplatser med ett stort antal besökare. Lekplatsen invid Klagshamns kalkbrott ingår inte i den gruppen av lekplatser.

  Bilagor

 15. Till tekniska nämnden har inkommit malmöinitiativ med önskemål att fastighets- och gatukontoret ska utöka antalet uppsamlingskärl samt fågelsäkra dessa vid Klagshamns badplats. Under vintern 2022 har förvaltningen bytt ut samtliga kärl och kommer fortsätta se över och utveckla renhållningsinsatserna under 2023. Därmed anses Malmöinitiativet vara besvarat.

  Bilagor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.