Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare samt tidpunkt för justering av protokollet


 2. a) Projekt för sanering av mark som finansieras med statliga medel

  (20 min)

  Anna Modig, avdelningschef stadsutvecklingsavdelningen

  Linda Frendberg, projektledare stadsutvecklingsavdelningen

  Ewa Sundström, sektionschef stadsutvecklingsavdelningen

   

  b) Avstängning av Frihamnsviadukten vecka 25-30

  Andy Roberts, avdelningschef avdelningen för offentlig miljö

  Jonas Viktorsson, ingenjör avdelningen för offentlig miljö

  Johnny Clausen, sektionschef avdelningen för offentlig miljö

  Jenny Ekman, trafikplanerare stadsutvecklingsavdelningen

   

  c) Inför beslut på tekniska nämnden om avsiktsförklaring mellan Malmö kommun och E.ON 

  (20 min)

  Viktoria Morén, avdelningschef fastighetsavdelningen

  Olle Anderberg, strateg fastighetsavdelningen

 3.   3

  Skriftlig information - Projektdirektiv för Västra delen av kvarteret Smedjan Dp 5846, projekt 7062

 4.   4

  Skriftlig information - Utökat objektsgodkännande för projekt 8799 Västra Klagstorp, Dp 5389, området söder om Gamla Borrebackevägen

 5. Tekniska nämnden har gett i uppdrag till fastighets- och gatukontoret att göra en analys av volymbehovet av biokol. Behovet ska, enligt tekniska nämndens beslut grunda sig på den långsiktiga planeringen av 3-30-300 där siffran 30 står för 30% krontäckning.

   

  I första hand görs en analys av fastighets- och gatukontorets behov av biokol. I andra hand även hur MKB och serviceförvaltningens behov ser ut.

   

  Därutöver ska uppdraget även kartlägga hur tillgången till biokol ser ut samt hur Malmö stads/förvaltningens försörjning av biokol kan säkras.

   

  Fastighets- och gatukontoret har tagit fram en uppdragsbeskrivning som bifogas.

   

  Bilagor

 6. I Tekniska nämndens budget  som antogs 30 januari 2024 får fastighets- och gatukontoret  ”i uppdrag att analysera vilka förutsättningar, verktyg och insatser som skulle stimulera en variation av mindre och större aktörer som bygger i staden med syfte att öka byggtakten, öka diversifieringen, kvaliteten, bidra till förtätningen, påskynda klimatomställning och sänka priserna”. 

   

  Detta uppdrag föreslås i bifogad uppdragsbeskrivning att även omfatta fastighets- och gatukontorets åtagande att ”under året utreda hur rabatterad tomträtt kan användas för att möjliggöra ett fortsatt bostadsbyggande med blandade bostadsformer i Malmö med fokus på bostäder för äldre, studenter och(att) Malmöbor med låga inkomster ska kunna efterfråga fler bostäder”.

  Bilagor

 7. Tekniska nämnden har gett i uppdrag till fastighets- och gatukontoret att utreda om det är möjligt att ta bort Kung Oscars väg i Slottsparken och Baltiska vägen i Pildammsparken.

   

  Under 2024 kommer förvaltningen att utreda förutsättningarna för att ta bort Kung Oscars väg och Baltiska vägen med fokus på stadsmiljö, trafik, tillgänglighet och parkering.

   

  Fastighets- och gatukontoret har tagit fram en uppdragsbeskrivning som bifogas.

  Bilagor

 8. Malmös kultur- och förenings aktörer har under de senaste åren signalerat att det är brist på lokaler i staden för deras verksamheter. Småskalig kultur- och föreningssektor är sektorer som generellt har svårt att hävda sig i stadsplaneringsprocesser. De har inte lagmässiga lokalförsörjningskrav såsom skola och förskola. De är inte särskilt kommersiell attraktiva för fastighetsägare och kan vara bullriga och störande.

   

  Syftet med uppdraget är att utreda förutsättningarna för en långsiktig finansieringsmodell som bidrar till ett varierat och tillräckligt utbud av lokaler och platser för att främja stadens kultur- och föreningsliv. Översiktligt utreda hur de verktyg tekniska nämnden ansvarar för kan nyttjas i samarbete med byggaktörer och andra förvaltningar för att säkerställa att Malmö även i framtiden är en stad där kultur och föreningsliv kan blomstra.

   

  Bilagor

 9. Tekniska nämnden har gett i uppdrag till fastighets- och gatukontoret att utreda förutsättningar för ett kombinerat mobilitetserbjudande.

   

  Under 2024 kommer förvaltningen att utreda förutsättningarna för ett kombinerat mobilitetserbjudande och presentera en plan för hur detta kan realiseras. Uppdraget kommer återrapporteras till nämnden innan årets slut.

   

  Fastighets- och gatukontoret har tagit fram en uppdragsbeskrivning som bifogas.

  Bilagor

 10. Förvaltningen har fått följande uppdrag av tekniska nämnden:

  ”Fastighets- och gatukontoret får i uppdrag att utreda möjligheten för en terrängbana för cykel på lämplig plats i staden som uppmuntrar även äldre barn till rörelse och glädjen av att vara ute i naturen för spontan aktivitet.”

  Bilagor

 11. Projektområdet utgörs av fastigheterna Vindtunneln 1 och 2 samt del av Hyllie 155:91. Området är beläget i Hyllie och ligger i anslutning till Malmömässan, Emporia och Malmö Arena.

   

  Syftet med projektet var att möjliggöra uppförandet av en sport- och fritidsanläggning innehållande en vindtunnel i kombination med padel, centrumverksamhet och kontor. Utöver detta var också syftet att anlägga allmän plats, i form av gång- och cykelbana samt plantering, utmed projektområdets östra del.

   

  En ny detaljplan Dp 5612 togs fram vilken vann laga kraft i september 2020.

   

  Investeringen i projekt 7021 omfattade arbeten inom allmän platsmark i form av anläggande av gång- och cykelbana samt trädplantering utmed Hyllie boulevard.

   

  Bilagor

 12. Godkännande av upprättad slutrapport för investeringsprojekt Torg 9561.

  Bilagor

 13. Fastighets- och gatukontoret har mottagit en remiss från polismyndigheten gällande tillstånd att tillfälligt ställa upp en kiosk för glass- och dryckesförsäljning på Ribersborgsstranden, vid Öresundslekplatsen från och med 2024-05-01 till och med 2024-09-30.

   

  I enlighet med delegationsordningen för Tekniska nämnden ska ärenden gällande nyetablering av kiosker lyftas för beslut till Tekniska nämndens arbetsutskott.

   

  Bilagor

 14. Ett Malmöinitiativ har inkommit där det föreslås att gatustäda Malmös gator två gånger per månad i stället för en, samt att låta städningen ske dagtid.

   

  I dagsläget finns det miljöparkering på ett antal gator i staden, där det 1 gång per månad är parkeringsförbud och skötselinsatser som gatusopning, brunnspolning och asfaltslagning kan utföras under den tiden. I hela staden sköts renhållningen efter funktionsbeskrivningar, och behövs gatusopning för att uppnå önskad funktion så kan det utföras oftare än 1 gång i månaden.

   

  Initiativet föreslår att låta städning ske dagtid, vilket till största del redan görs i dagsläget då städning sker mellan 08.00 till 22.00, fördelat på tiderna 8–12, 12–16 och 18–22. Tiderna för miljöparkering är valda för att passa städrutiner, men också att hålla systemet smidigt genom att exempelvis generellt ha miljöparkeringar på bostadsgator under dagtid och affärsgator under kvällstid. Att begränsa städningen enbart till dagtid hade inneburit en risk att sopningen inte hinns med i samtliga delområden. I det dagliga linjearbetet sker justeringar av miljöparkeringstider och gator efter önskemål från allmänheten eller entreprenör, liksom justeringar av övrig gatusopning vid förändrade behov.

   

  En generell ökning av gatusopningen hade inneburit ett ökat klimatavtryck med fler transporter och högre slitage på både vägar och material, samt risk för onödiga körningar där behov av sopning inte finns.

   

  Förvaltningen bedömer att dagens inarbetade system med miljöparkeringar och funktionsstyrd gatusopning generellt fungerar tillfredsställande. När önskemål om förändringar på specifika platser uppstår behandlas det i linjearbetet.

   

  Bilagor

 15. Ett Malmöinitiativ har inkommit till förvaltningen angående att anlägga fler beachhandbollplaner.

  Förvaltningen föreslår att tekniska nämnden avslår initiativet enligt yttrandet.

  Bilagor

 16. I Malmöinitiativ föreslås att skyddsjakt på skarv införs för att skydda beståndet av abborre i Malmö kanal.

   

  Förvaltningen bedömer att skyddsjakt inte är en lämplig åtgärd. För att minska mängden skarvar på en plats bedöms någon typ av skrämselmetod lämpligast. Även reduktionsfiske i dammar minskar mattillgången och gör platsen mindre intressant för skarvarna. Både arbetet med reduktionsfiske och framtagandet av skrämselmetod är pågående.

   

  Bilagor

 17. Fastighets- och gatukontoret har mottagit ett Malmöinitiativ gällande anläggande av en botanisk trädgård för att främja kunskapsutveckling och sociala aktiviteter.

  Bilagor

 18. Tekniska nämnden har tagit emot ett Malmöinitiativ från en medborgare. I Malmöinitiativet vill medborgare stoppa bygge i Klagshamn

  Bilagor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.