Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare samt tid för justering av protokollet

 • a) Upphandling av persontransport – färdtjänst, beställningscentral med mera

  (15 min)

  Jenny Wendle, avdelningschef avdelningen för struktur och stöd

  Benny Nilsson, enhetschef avdelningen för struktur och stöd

   

  b) Badplats Kalkbrottsjön, Klagshamn

  (10 min)

  Andy Roberts, avdelningschef avdelningen för offentlig miljö

  Lars Johansson, enhetschef avdelningen för offentlig miljö

   

  c) Trafiklekplatsen (TN-2021-237)

  (15 min)

  Andy Roberts, avdelningschef avdelningen för offentlig miljö

  Petra Bengtsson, landskapsarkitekt avdelningen för offentlig miljö

   

  d) Avtal med Burlövs kommun om avfallsverksamhet

  (5-10 min)

  Sarah von Liewen, avdelningschef fastighetsavdelningen

 • Folkets Park är en av Malmös äldsta allmänna parker och ett mycket populärt besöksmål. Gräsmattornas hårda slitage i parken var känt under en längre tid, men då de användes både som sociala mötesplatser och för arrangemang behövdes ett större omtag och nyanläggning av gräs för att klara den höga belastningen.
  Projektet omfattade de två större gräsmattorna vid Moriskan och Nöjesteatern. Gräsmattorna fick med sin långa avstängning goda möjligheter till etablering och öppnades upp i juni 2021.
  Tekniska nämnden beslutade i juni 2020 att godkänna investeringsutgift om -1 500 tkr brutto samt driftkostnad om – 120 tkr för projekt 9905 Gräsmattor i Folkets park.
  Projektets utfall slutar på – 1 571 tkr, -71 tkr högre än budgeterat. Det återstår en aktivitet i projektet till en utgift på -65 tkr.
  Återstående aktivitet samt utfall är högre än budgeterat vilket ger en avvikelse på totalt - 136 tkr över budget.
  De totala driftskonsekvenserna uppgår till -40 tkr för projektet. Driftskonsekvenserna som angavs vid objektsgodkännandet uppgick till – 120 tkr brutto och vid beräkning av kapital-kostnaden användes den då gällande internräntesatsen om 3 %. Internräntesatsen inom Malmö stad har sedan dess sänkts till 1,25 %. Sänkt ränta gör att driftskonsekvenserna nu blir något lägre än beräknat.

  Bilagor

 • Projekt vid namn Svarvgången, med projektnummer 6013, är ett exploateringsprojekt som genomförts till följd av detaljplan Dp 5573. Detaljplanen avser del av Rosengård 130:400 och antogs år 2019. Detaljplanen gjorde det möjligt att skapa ändamålsenliga industrifastigheter genom att planlägga en befintlig allmän gång- och cykelväg till kvartersmark för industrisyften.
  Tekniska nämnden beslutade 2020-03-24 att godkänna investeringsutgift för projekt 6013 Svarvgången, Jägersro om 2 850 tkr och driftkostnader om 180 tkr, samt att uppdra åt förvaltningen att genomföra projektet.
  Utgiften för åtgärderna i projektet beräknades till -2 850 tkr och det faktiska utfallet blev -2 210 tkr, vilket ger en avvikelse om 480 tkr lägre än den beräknade utgiften i objektsgodkännandet. Prognos för driftskonsekvenser bedöms till 125 tkr/år vid en schablon på 2,75% för drift och underhåll.

  Bilagor

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.