Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare samt tid för justering av protokollet

 2.  

  a) Rosengård – projekt Amiralsgatan etapp 1 m. fl.

  (25 min)

  Anna Modig, avdelningschef stadsutvecklingsavdelningen

  Nicole Roos, exploateringsingenjör stadsutvecklingsavdelningen

  Maria Linge, exploateringsingenjör stadsutvecklingsavdelningen

   

  b) Omförhandlingar och ny prissättning för koloniområden (ej odlingslotter)

  (15 min)

  Viktoria Morén, avdelningschef fastighetsavdelningen

  Susanne Dagnekvist, enhetschef fastighetsavdelningen

   

  c) Inför beslut om utökat objektsgodkännande projekt 6049 Ribersborg entrénod

  (15 min)

  Andy Roberts, avdelningschef avdelningen för offentlig miljö

  Thor Rasmussen, landskapsarkitekt avdelningen för offentlig miljö

 3.   3

  Skriftlig information - Projektdirektiv Minnesmärke och trädplantering torrdockan

 4. Sverigedemokraterna föreslår i nämndinitiativ till tekniska nämnden att nämnden ska besluta att uppdra åt fastighets- och gatukontoret att även i större utsträckning prioritera gångytor i snöröjning- och halkbekämpningsarbetet.

  Förvaltningen arbetar med en översyn av alla gångbanor som förvaltningen är ansvarig för att vinterdrifta. Översynen kommer att vara klar under sommaren 2024 och förväntas att leda till att fler gångbanor kommer att registreras. Förvaltningen vill dela upp gångbanorna i prioritet 1 och 2 för att säkerställa att gångbanor prioriteras rätt och att tidskravet uppfylls. Förvaltningen ser inte behovet av ytterligare åtgärder i nuläget.

  Förvaltningen föreslår därför att nämndinitiativet avslås.

  Bilagor

 5. Sverigedemokraterna föreslår i nämndinitiativ till tekniska nämnden att nämnden ska besluta att uppdra åt fastighets- och gatukontoret att i samråd med serviceförvaltningen utreda möjligheterna att verka för en större andel miljöparkering i Malmö under dagtid och att uppdra åt fastighets- och gatukontoret att i samråd med serviceförvaltningen utreda möjligheterna att förkorta och effektivisera andelen timmar miljöparkering i Malmö.

  Förvaltningen ser inte ett tydligt behov av den omfattande utredning som föreslås i nämndinitiativet då bedömningen är att systemet idag fungerar, att fyra timmars städning är fullt rimligt och att den stora majoriteten av medborgarna är nöjda med hur det fungerar idag. Det uppstår ibland önskemål om enskilda trimningsåtgärder, både från entreprenör och medborgaren, detta hanterar förvaltningen i det dagliga linjearbetet.

   

  Förvaltningen föreslår därför att nämndinitiativet avslås.

   

  Bilagor

 6. Vänsterpartiet föreslår i nämndinitiativ till tekniska nämnden att nämnden ska besluta att uppdra åt fastighets- och gatukontoret att undersöka möjligheter att förvärva fastigheten Bordsvisan 1/ Lindängen Centrum. Vänsterpartiet menar att staden bedriver för lokalsamhället viktiga verksamheter i fastigheten som utgör centret.

   

  Förvaltningen har i början av 2024 startat upp ett arbete i syfte att utreda om ett förvärv av Lindängen centrum skulle vara möjligt för staden. Det som föreslås i nämndinitiativet kommer att hanteras inom ramen för det arbetet.

   

  Förvaltningen föreslår därför att nämndinitiativet avslås.

  Bilagor

 7. Vänsterpartiet föreslår i nämndinitiativ till tekniska nämnden att nämnden ska besluta att uppdra åt fastighets- och gatukontoret att starta upp ett ”Grönare Möllan 2.0-projekt” med prioritering av de områden som ännu inte har gynnats av trädplantering och uteserveringar samt att utvidga arbetet till mer än bara träd och påbörja ett samarbete med andra aktörer för att öka andelen planteringar av buskar, perenner och andra växter i hela området.

  Tekniska nämnden har fått ett budgetuppdrag från kommunfullmäktige att utreda och genomföra insatser för ett tryggare, trafiksäkrare och grönare Möllevången. En av de föreslagna åtgärderna som förvaltningen vill utreda är hur mer grönska kan bidra till ökad attraktivitet, trygghet samt ekologisk hållbarhet. Inom ramen för budgetuppdraget arbetar förvaltningen med att utreda ett grönare Möllevången.

  Förvaltningen föreslår därför att nämndinitiativet avslås.

  Bilagor

 8. Vänsterpartiet föreslår i nämndinitiativ till tekniska nämnden att nämnden ska besluta att uppdra åt fastighets- och gatukontoret att utreda förutsättningar för en konstgjord urban badplats i Citadellshamnen samt att redovisa sådant förslag för beslut i tekniska nämnden.

   

  Förvaltningen bedömer att Citadellshamnen som plats inte är lämplig för en urban badplats, bottensedimentet och vattendjupet gör det olämpligt att anlägga en badplats i Citadellshamnen.

   

  Förvaltningen föreslår därför att nämndinitiativet avslås.

   

  Bilagor

 9. Moderaterna föreslår i nämndinitiativ till tekniska nämnden att nämnden ska besluta att uppdra åt fastighets- och gatukontoret att utreda möjligheten att förstärka vinterväghållningen genom att handla upp förstärkningsresurser när inte stadens egna anställda hinner med. Tekniska nämnden förslås även besluta om att fastighets- och gatukontoret ska öka antalet kontroller av att anlitad entreprenör fullgör sina skyldigheter eller om dessa inte är tydliga förtydliga dem samt att fastighets- och gatukontoret påpekar för dem som förvaltar byggnader på kommunal mark att de också ansvarar för att gångbanorna utanför fasaden är halkbekämpade.

  Förvaltningen utvärderar vinterväghållningen kontinuerligt med utföraren både gällande kapacitet och utveckling av digital uppföljning och utveckling av egenkontroller av utfört arbete. Utifrån det arbete som pågår på förvaltningen föreslår därför förvaltningen att nämndinitiativet avslås.

  Bilagor

 10. Godkännande av upprättad slutrapport för reinvesteringsprojekt Armaturer 2019–2021 projekt 6033.

   

 11. Slutrapport för projekt utveckling Torup 2020-2021. Syftet med projektet har varit att utveckla Stenladan och fortsatt utveckla Torup utifrån framtaget utvecklingsprogram och därmed få en högre nyttjandegrad av besöksanläggningen och förbättrad service för Malmöborna på plats.

   

 12. Ett Malmöinitiativ har inkommit till förvaltningen med ett förslag om att staden ska köpa del av kvarteret Kampen av MKB för att skapa ett ”gemenskaps- och kulturtorg”, innehållande bland annat en ”urbankonsthall”.

  Bilagor

 13. Till Tekniska nämnden har det inkommit ett Malmöinitiativ om att anlägga kajakparkeringar längs med havet vid Dockan, Ribersborg, Västra hamnen och Limhamn.

   

  Malmöinitiativet menar att det saknas möjlighet till parkering/förvaring av kajaker i framför allt Dockan och Västra hamnen

   

  Fastighets- och gatukontoret anser att kajakparkering bör lösas på kvartersmark och att det inte är staden som ska ansvara för kajakparkering för enskilt nyttjande.

   

  Bilagor

 14. Stadskontoret har skickat över ett Malmöinitiativ till tekniska nämnden för besvarande. Malmöinitiativet handlar om regnbågsflaggan och berör bland annat de regnbågsmålade bänkarna som nämnden ansvarar för.

   

  Förvaltningen har tagit fram ett yttrande. I yttrandet beskrivs hur de regnbågsfärgade parkbänkarna sattes ut som en del av en tillfällig förändring för att uppmärksamma CPH 2021 World Pride. För tillfället finns 22 regnbågsfärgade parkbänkar kvar på offentlig platsmark och de beräknas stå kvar till sommaren 2026. Därefter byts parkbänkarna tillbaka till den malmögröna färgen.

  Bilagor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.