Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare samt tid för justering av protokollet

 2.  

  a) Markanvisning Öster om parken, Hyllie

  (20 min)

  Anna Modig, tf. avdelningschef stadsutvecklingsavdelningen

  Camille Ploujoux, exploateringsingenjör stadsutvecklingsavdelningen

   

  b) Förlängning av markreservation i Norra hamnen, Texel (TN-2022-2222)

  (15 min)

  Sarah von Liewen, avdelningschef fastighetsavdelningen

  Olle Anderberg, strateg fastighetsavdelningen

   

  c) Nyhamnen - detaljplan för Hans Michelsens gatan

  (10 min)

  Anna Modig, avdelningschef stadsutvecklingsavdelningen

  Anna Ragell, exploateringsingenjör stadsutvecklingsavdelningen

  Sven Gustafsson, exploateringschef stadsutvecklingsavdelningen

   

  d) Bad 2023

  (10 min)

  Andy Roberts, avdelningschef avdelningen för offentlig miljö

  Pella Ström, projektledare avdelningen för offentlig miljö

 3. Ärendet avser godkännande av upprättad slutrapport för investeringsprojekt 6007 Lindängelund dp och utredningar.
  Det första objektsgodkännandet hade en projektkalkyl på 1,06 mnkr. Ett utökat objektsgodkännande beräknades till 2,3 mnkr. Projektets totala utfall slutade på 1,687 mnkr och omfattar plankostnad för att ta fram en ny detaljplan, samt utredningsarbete kopplat till detaljplanen.
  Den positiva avvikelsen beror på lägre utredningskostnader än budgeterat och ett projekt utan oförutsedda utgifter.

  Bilagor

 4. Ärendet avser godkännande av upprättad slutrapport för investeringsprojekt 9008 Poppeludden – Pildammsparken.
  Projektets totala utfall slutade på 6,4 mnkr, 402 tkr över budgeterat. I slutbeloppet ingår garantiskötsel på 50 tkr. Entreprenadkostnaden utgör den största kostnadsposten och blev något högre än beräknat på grund av oförutsedda händelser i samband med grundläggning och anläggning av trädäcket.

  Bilagor

 5. Projektet är ett samlingsprojekt som omfattar bygg, mark, installationer, va-arbeten. Objektsgodkännandets budget ligger på 15 000 tkr. Utfallet för åtgärder inom objektsgodkännandets ram är 14 925 tkr.
  Större delprojekt/investeringarna som genomförts under 2021 är nya bevattnings- och dagvattenledningar till Almåsa, övriga mark och VA-arbeten, värme- och sanitetsåtgärder, tillgänglighetsåtgärder samt byggnadsarbeten på förvaltade byggnader.
  Projektet uppfyller förväntat resultat som är att tillgodose det behov av investeringar som finns säkerställs att fastighetsbeståndet håller god standard och vidmakthåller investerat kapital.

  Bilagor

 6. Godkännande av upprättad slutrapport för investeringsprojekt – Investering i parkeringsautomater Solbacken Lorensborg Borgmästaregården Heleneholm 6042.

  Bilagor

 7. Efter en tidigare återremittering av ärendet har förvaltningen arbetat om förslaget om att anlägga en multifunktionell aktivitetsyta på Möllevångsskolans skolgård för samnyttjande efter skoltid, och att genomföra det inom projektet Aktiva mötesplatser 2023-2025.

  Bilagor

 8. Centerpartiet har inkommit med nämndinitiativ cykelkörfält Rudbecksgatan. I detta föreslår de tekniska nämnden att ge förvaltningen i uppdrag att utreda hur cykelkörfält längs med Rudbecksgatan, mellan Linnégatan och Lorensborgsgatan, kan utformas samt dess uppskattade kostnad.

  Tekniska nämnden beslutade 30 november 2022 att överlämna ärendet till tekniska nämndens arbetsutskott för beredning.

  Bilagor

 9. För att öka tryggheten och förebygga brott föreslår Moderaterna i nämndinitiativ att tekniska nämnden ska se över kvällsbelysningen vid vägar och stråk i Malmös samtliga parker med extra fokus på Kung Oscars väg.

  Tekniska nämnden beslutade den 30 november 2022 att överlämna ärendet till tekniska nämndens arbetsutskott för beredning.

  Bilagor

 10. Ett Malmöinitiativ har inkommit med förslaget att anlägga en boulebana som kan fungera som en mötesplats för parkens äldre besökare. Förvaltningen ställer sig positiva till initiativet.

  Bilagor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.