Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare samt tidpunkt för justering av protokollet

 2.   2

  Informationspunkter för tekniska nämndens arbetsutskott 2023 - muntliga

 3. Sverigedemokraterna vill i nämndinitiativ, inlämnat av Håkan Ask (SD) till tekniska nämnden, öka möjligheterna och minska oron för brukarna av färdtjänst, genom att ge möjlighet att vid minst tre tillfällen per kalenderår boka ”Prioresor” som individen själv väljer.

  Sverigedemokraterna föreslår att tekniska nämnden beslutar att brukarna av färdtjänst bereds möjlighet att vid minst tre tillfällen per kalenderår boka tur- och returresor upp till 12 månader i förväg.

  Tekniska nämnden beslutade 16 juni 2023 att överlämna ärendet till tekniska nämndens arbetsutskott för beredning.

  Det är inte möjligt att lägga in bokningar av färdtjänstresor upp till ett år i förväg med dagens bokningssystem. Om detta skulle gå att lösa skulle de resor som läggs in i schemat ett år tidigare inte bli prioriterade gentemot bokningar som inkommit senare vid realtidsplaneringen ifall det skulle uppstå någon form av kapacitetspåverkande störning. I realtidsplaneringen utgår systemet från den mest effektiva planeringen med de fordonsresurser som finns tillgängliga inte hur länge en resa legat inlagd i systemet.

  Det är därmed inte möjligt att genomföra nämndinitiativets förslag.

   

  Bilagor

 4. I nämndinitiativ inlämnat av Mats Billberg Johansson (V) till tekniska nämnden föreslår Vänsterpartiet att tekniska nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda cykelförbättrande åtgärder på Amiralsgatan, med ett första steg mellan Stadshuset och Nobeltorget.

  Vänsterpartiet föreslår att fastighets- och gatukontoret utreder möjligheten att ta bort parkeringsplatser längs en sida av Amiralsgatan med syfte att skapa ett dubbelriktat cykelstråk mellan Falsterbogatan och Nobelvägen. Vidare menar man att det borde utredas hur cyklande kan förbättras längs hela Amiralsgatan.

  Amiralsgatan är ett cykelobjekt som ingår i storstadsavtalet och en förstudie är planerad att starta sommaren 2024. Objektet är också en tänkbar och trolig delsträcka i supercykelstråk nummer två vilket gör att ambitionerna för standard längs stråket är höga. Förvaltningen förespråkar att detta arbete genomförs enligt nu gällande tidplan.

   

  Bilagor

 5. Vänsterpartiet föreslår i nämndinitiativ inlämnat av Mats Billberg Johansson (V) att tekniska nämnden ger fastighets- och gatukontoret i uppdrag att utreda hur en långsiktig och hållbar etablering av bildelningstjänster i Malmö kan främjas och göras mer attraktivt.

  Ett alternativ som förs fram i nämndinitiativet skulle vara att Malmö riktar in sig på att attrahera bildelningsföretag till Malmö genom att under en begränsad tid (ett par år) erbjuda gatuparkering för delningsbilar till ett kraftigt reducerat pris. Ett annat alternativ kan vara att Malmö subventionerar bildelningsabonnemang för Malmöbor som väljer bort (säljer eller skrotar) sin egen bil. Som en del av detta anser Vänsterpartiet att fastighets- och gatukontoret också borde se över reglerna för boendeparkering, vilket i nuläget missgynnar bilanvändare som inte står som registrerad ägare på bilen. Att till exempel öppna upp boendeparkering för bilanvändare som är registrerad användare av en bildelningstjänst skulle uppmuntra fler att använda sådana tjänster.

  Fastighets- och gatukontoret arbetar aktivt med delningstjänster, dess plats i staden och den affärsmässiga förutsättningen. Idag har nämnden inte legal möjlighet att reservera plats åt bildelningsbilar på allmän plats, men arbetar för att det ska bli lagligt framöver. Huruvida reglerna för boendeparkering behöver ändras kan undersökas, framförallt genom att undersöka om bildelningsföretagen är intresserade av en sådan lösning. Förvaltningen har idag ingen bild av vilken effekt eller konsekvens en subventionerad prenumeration av bildelningstjänster skulle ha.

   

  Bilagor

 6. I nämndinitiativ till tekniska nämnden inlämnat av Mats Billberg Johansson (V) ställer Vänsterpartiet sig bakom Malmöinitiativ - Plantera träd på Ribersborgsstranden. Vänsterpartiet skickar in initiativet som nämndinitiativ till tekniska nämnden eftersom man bedömer att tekniska nämnden är rätt nämnd att behandla frågan och eftersom man önskar påskynda ärandet. Vänsterpartiet föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda var på Ribersborgsstranden fler träd kan planteras, för att öka trivsel, främja biologisk mångfald och skapa mer skugga på utvalda delar av området.

  Tekniska nämnden beslutade 16 juni 2023 att överlämna ärendet till tekniska nämndens arbetsutskott för beredning.

  Malmöinitiativ - Plantera träd på Ribersborgsstranden är beslutsplanerad till tekniska nämndens arbetsutskott den 15 augusti och finns på föredragningslistan. Förvaltningen föreslår att Malmöinitiativet ska anses besvarat då ett arbete i linje med förslagen pågår sedan tio år på fastighets- och gatukontoret. Mängden träd och buskar utökades när almdungarna ersattes samt när Öresundslekplatsen och en ny aktivitetsyta anlades. Mängden träd och buskar kommer utökas ytterligare under 2023 och när en av platserna längs Ribersborgsstigen byggs om.

  Tekniska nämndens arbetsutskott har delegation att fatta beslut gällande Malmöinitiativ med undantag för trafikfrågor som beslutas av tekniska nämndens trafikutskott. Arbetsutskottet kan välja att avstå från sin delegationsrätt och låta tekniska nämnden avgöra frågan.

  Bilagor

 7. Sökanden avser att gräva fram en befintlig fiberbrunn inom fastighet Klagshamn 52:3 i Malmö kommun och inkom därför med en ansökan om dispens från naturreservatets föreskrifter den 16 maj 2023. Vid eventuella hinder vid inblåsning av fiber i befintlig kanalisation kan framgrävning av 3st befintliga brunnar bli nödvändigt. Den berörda fastigheten Klagshamn 52:3 ingår i Klagshamnsuddens naturreservat.

  Enligt reservatsföreskrifterna är det förbjudet att gräva, såvida tillstånd inte har getts för detta innan beslutet för naturreservatet togs. För att kunna gräva fram befintlig fiberbrunn krävs det därför dispens från naturreservatets föreskrifter.

   

  Bilagor

 8. Sökanden avser att dra fram fiber i en befintlig ledning längst med Badvägen, en ny ledning  ska kopplas på och korsa Badvägen samt grävas ner i grusvägen fram till fastighet Klagshamn 43:23. Sökande avser även att gräva fram en befintlig fiberbrunn, 2 st nya brunnar samt med hjälp av dessa utföra en ledningsdragning inom fastighet Klagshamn 52:3 i Malmö  kommun och inkom därför med en ansökan om dispens från naturreservatets föreskrifter den 31 maj 2023. Den berörda fastigheten Klagshamn 52:3 ingår i Klagshamnsuddens naturreservat.

  Enligt reservatsföreskrifterna är det förbjudet att gräva, såvida tillstånd inte har getts för detta innan beslutet för naturreservatet togs. För att kunna utföra ledningsdragningen för fiberkabel samt gräva fram brunnar krävs det därför dispens från naturreservatets föreskrifter.

  Bilagor

 9. Ett Malmöinitiativ föreslår att permanenta de odlingar som idag finns på kvartersmark i Västra hamnen (inom fastigheten Bilen 12). Odlingarna kommer få vara kvar tills att ytorna ska bebyggas. Övriga möjligheter att odla i Västra hamnen finns genom stadsodling på allmän platsmark där det i dagsläget finns en sådan på Stapelbädden.

  Bilagor

 10. Ett Malmöinitiativ har inkommit till förvaltningen angående att anlägga en multicourtplan i Vintrie.

  Då det finns andra aktivitetsytor i närområdet ser förvaltningen inte detta som prioriterat. Förvaltningen arbetar, utifrån ”Program för aktiva mötesplatser”, för att det ska finnas en god spridning av aktivitetsytor över stadens olika delar innan det kan prioriteras att anlägga dem tätare.

  Förvaltningen föreslår att tekniska nämnden avslår initiativet enligt yttrandet.

  Bilagor

 11. Ett Malmöinitiativ har inkommit där utmaningarna (och möjligheterna) för staden på grund av klimatförändringarna beskrivs. Särskilt fokus läggs på Ribersborgsstranden och ett antal konkreta förslag på åtgärder framförs. I korthet går förslaget ut på att plantera träd/strandskog på Ribersborgsstranden.

  Ett arbete i linje med förslagen pågår sedan tio år på fastighets- och gatukontoret. Mängden träd och buskar utökades när almdungarna ersattes samt när Öresundslekplatsen och en ny aktivitetsyta anlades. Mängden träd och buskar kommer utökas ytterligare under 2023 och när en av platserna längs Ribersborgsstigen byggs om.

  Bilagor

 12. Ett Malmöinitiativ har inkommit om att köpa in mobila dammsugare för att städa upp fimpar och snus samt att staden bör ta ett krafttag mot nedskräpningen genom information till medborgarna på flera språk samt att införskaffa papperskorgar som är rått- och fågelsäkra och inte går att öppna för obehöriga. Med hänvisning till det som framkommer i ärendet anser fastighets- och gatukontoret initiativet besvarat.

  Bilagor

 13. Tekniska nämnden har via Malmöinitiativet mottagit förslag om bättre belysning på hundrastgårdar framför allt i de områden som varit utsatta för förgiftningsförsök.

  Med hänvisning till det som framkommer i ärendet anser fastighets- och gatukontoret initiativet besvarat.

  Bilagor

 14. Ett Malmöinitiativ har inkommit till förvaltningen angående att utöka utegymmet i Klagshamn. Initiativtagaren önskar ett trädäck för stretch, armhävningar med mera samt utrustning för lyft.

   

  Bilagor

 15. Tekniska nämnden har via Malmöinitiativet mottagit ett förslag om en lekplats för äldre barn i Klagshamn. Barnen i området anser att det är en brist på mer utmanande lek för äldre barn samt önskas involveras i nästkommande lekplats.

  Fastighets- och gatukontoret ser över sin planering avseende befintliga lekplatser och planerar att inom några år rusta upp Stationsparken i Klagshamn.

  Bilagor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.