Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare samt tidpunkt för justering av protokollet

 2.  

  a) Streetracebanan i hamnen, behov av omförhandling av avtal

  (15 min)

  Viktoria Morén, avdelningschef fastighetsavdelningen

  Susanne Dagnekvist, enhetschef fastighetsavdelningen

   

  b) Våra träds ekonomiska värde och hur vi kan upprätthålla det

  (15 min)

  Andy Roberts, avdelningschef avdelningen för offentlig miljö

  Christine Andersson, stadsjurist kvalitets- och kansliavdelningen

 3. Ärendet avser fråga om stämning mot Sweroc för skadestånd på grund av skada som Sweroc har åsamkat ett av stadens träd, en lönn (Acer platanoides). Skadan består i att Sweroc uppsåtligen har sågat ner lönnen. Lönnens återanskaffningsvärde enligt Alnarpsmodellen uppgår till trehundranittionsjutusen trehundrafyrtiosex (397 346) kronor exklusive moms. Sweroc har erkänt att bolaget har sågat ner lönnen men nekat till att betala skadestånd överstigande ”vedvärdet”. Den nedsågade delen av lönnen finns inte längre kvar.

   

  Enligt reglementet för tekniska nämnden 2 § 1 p ansvarar nämnden som juridisk fastighetsägare för staden.

   

  Fastighet- och gatukontorets förslag är att tekniska nämndens arbetsutskott godkänner att fastighets- och gatukontoret väcker talan mot Sweroc vid allmän domstol för skadestånd motsvarande lönnens återanskaffningsvärde enligt Alnarpsmodellen.

   

  Bilagor

 4. Godkännande av upprättad slutrapport för investeringsprojekt Entré, 8993.

   

  Bilagor

 5. Godkännande av upprättad slutrapport för investeringsprojekt Solkvarteret 7362.

  Bilagor

 6. Under tre år har projektet syftat till att leverera olika naturkopplade åtgärder som gynnat Malmö på olika vis. Projektet syfte och mål var att öka folkhälsan både utifrån fysiskt och mentalt välmående, öka kunskapen och tillgång till naturen samt säkerställa och öka den biologiska mångfalden. Inga avvikelser kan rapporteras i de 65 specifika insatser som har utförts. Projektet kostade 14 876 000 kr, alltså något under de budgeterade 15 miljonerna. Projektet bedöms som lyckat.

  Bilagor

 7. Pildammsparkens amfiteater är en av de platser som tidigare inte till fullo kunnat nyttjas av alla medborgare då samtliga befintliga uppgångar bestod av sluttande trappor. Projektet har levererat en ramp i hållbart material som nu möjliggör tillgänglighet till anläggningen för fler. Den slutgiltiga utfallet för projektet blev 2,9 mnkr, en avvikelse på 9,15 procent jämfört mot den beslutade ramen.

  Bilagor

 8. Projektet beläggningsreinvesteringar har pågått under tre år, 2020 – 2022, med målet att minska andelen gator med bärighetsproblem och gator med stort behov av underhåll.

  Det omedelbara underhållsbehovet har minskat från cirka 4 procent till cirka 2 procent.

  Projektets budget beslutades i tekniska nämnden 2019-10-23.

  Beslutad investeringskostnad uppgick till 165 mnkr med en driftskonsekvens på 15,9 mnkr. Projektets totala investeringskostnad uppgick till 171 mnkr och driftkonsekvens till 17,1 mnkr.

  Bilagor

 9. I Malmöinitiativet föreslås att det ska införas begränsningar för hur många abborrar som får landas (gäller ej återutsättning) per dag samt en storleksbegränsning i syfte att skydda beståndet av abborre i Malmö kanaler. Även frågan om djurplåger i samband med att landad fisk får självdö på land tas upp i initiativet.

   

  Förvaltningen bedömer att det i dagsläget inte är relevant att införa begränsningar gällande abborrfisket i Malmö kanaler, då inga underlag visar att populationen allvarligt skadas av dagens fiske. Problematiken kring djurplågerifrågan behöver ytterligare juridisk granskning.

   

  Bilagor

 10. Till tekniska nämnden har det inkommit ett Malmöinitiativ om att sätta ljusslingor i träden i Pildammsparken och Slottsparken för att ”skapa en mer levande park”. Initiativtagaren menar att detta är genomförbart med solcellsdrivna ljusslingor.

   

  Ljussättning av och i träd påverkar flora och fauna negativt. Att montera ljusslingor i träd är något som enbart görs i enstaka fall.

  Solceller är som minst effektiva under vinterhalvåret. Förvaltningen bedömer principen med solcelldrivna ljusslingor inte är att rekommendera i dessa stora parker på grund av trädens stora skuggande kronor (även utan löv under vinterhalvåret).

  Fastighets- och gatukontoret anser att detta inte är genomförbart.

  Bilagor

 11. Tekniska nämnden har tagit del av ett Malmöinitiativ gällande uppförande av en staty av Bosse Larsson på Stadiontorget. Bosse Larsson har sedan tidigare hedrats med en bronsplatta i verket ”Walk of Fame” av Caroline Mårtensson på Stadiontorget i Malmö. Utöver det finns en minnessten på Limhamnsfältet som uppfördes i början på 90-talet.

  Kulturförvaltningen deltar i arbetet med omvandlingen av Stadionområdet och tar fram ett konstprogram för området. Mot bakgrund av detta bedömer tekniska nämnden att frågan om att uppföra en staty av Bosse Larsson kommer behandlas inom ovanstående konstprogram.

  Bilagor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.