Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare samt tid för justering av protokollet

 2.  

  a) Lindängelund Landskapsparken etapp 1 (TN-2022-2045)

  (20 min)

  Andy Roberts, avdelningschef avdelningen offentlig miljö

  Charlotta Gard, landskapsarkitekt avdelningen offentlig miljö

  Agneta Sallhed Canneroth, enhetschef avdelningen för offentlig miljö

  Emma Dohrmann, sektionschef avdelningen för offentlig miljö

   

  b) Ny avtalsperiod för städ av offentliga toaletter

  (15 min)

  Sarah von Liewen, avdelningschef fastighetsavdelningen

  Maria Perlman Aspeklev, enhetschef fastighetsavdelningen

 3. JCDecaux har inkommit med en tillståndsansökan för en reklamtavla på allmän plats enligt bilaga 1. Då tekniska nämnden tidigare uttryckt att reklamnivån i staden inte ska öka så har fastighets- och gatukontoret varit restriktiv med nya etableringar. Den principiella frågan om hur fastighets- och gatukontoret ska ställa sig till nyetablering av reklamskyltar på allmän plats lyfts därför i tekniska nämndens arbetsutskott för beslut.

  Bilagor

 4. Ett Malmöinitiativ har inkommit till tekniska nämnden rörande att återuppliva Grodans hus i Käglinge naturområde. Byggnaden är i dagsläget uthyrd för annan verksamhet. Vidare är den i behov av omfattande renovering, därav anses det inte aktuellt att i nuläget återuppliva Grodans hus för naturstudier. Förslaget föreslås därför att avslås. Initiativtagaren har även utryckt behovet av en separat toalettbyggnad på platsen, förvaltningen har identifierat denna plats med behov av en toalettbyggnad men har ingen tidsram när det kan genomföras.

  Bilagor

 5. Det har inkommit ett Malmöinitiativ där förslagsställaren önskar gula bänkar på offentliga platser i staden för att uppmärksamma psykisk ohälsa och suicidprevention. Bakgrunden till de gula bänkarna är en kampanj i Kanada 2015 och detta har spridits till fler städer för att uppmärksamma suicidprevention, bland annat gjorde Helsingborg en liknande kampanj 2021.
  Fastighets- och gatukontoret är positiva till att genomföra en kampanj i samarbete med funktionsstödsförvaltningen, vars nämnd också har fått ärendet. En sådan kampanj skulle organiseras enligt följande:
  Projektledning, kommunikation, verksamhet suicidprevention FSF
  Bänkar (placering, montering, drift) FGK
  Kostnaden för 12 st bänkar under ett år inklusive montering, drift och underhåll beräknas till ca 200 tkr.

  Bilagor

 6. Tekniska nämnden har via Malmöinitiativet mottagit förslag om högre stängsel på Malmös hundrastgårdar med en höjd på minst 2 m. Förslaget tar upp att det finns en risk att hundar hoppar över dagens stängsel och attackerar hundar utanför hundrastgården.
  I Malmö stad ansvarar fastighets- och gatukontoret i nuläget för drygt 60 hundrastgårdar där standardhöjden på hundrastgårdarnas staket är 1,2 meter. Fastighets- och gatukontorets uppfattning är att denna höjd i de flesta fall är fullt tillräcklig, även om det kan finnas några hundraser som kan hoppa över ett sådant staket. Fastighet- och gatukontoret anser att det skulle upplevas som en alltför stor barriär i vår stadsmiljö att höja staketen till 2 meter. Det skulle även innebära stora kostnader och materialåtgång för att byta alla nuvarande staket på hundrastgårdarna, vilket inte är motiverat ur miljösynpunkt.

  Bilagor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.