Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare samt tidpunkt för justering av protokollet

 2.  

  a) Återkoppling av Torrdockan och minnesmärke i Varvsstaden

  (15 min)

  Anna Modig, avdelningschef stadsutvecklingsavdelningen

  Jens Larsen, landskapsingenjör stadsutvecklingsavdelningen

   

  b) Information om Holma och överprövande av Miljöförvaltningens beslut avseende avhjälpandeåtgärder i Holma

  (25 min)

  Anna Modig, avdelningschef stadsutvecklingsavdelningen

  Karin Andersson, exploateringsingenjör stadsutvecklingsavdelningen

   

  c) Uppdatering av överenskommelse av drift och underhåll på allmän platsmark

  (10 min)

  Andy Roberts, avdelningschef avdelningen för offentlig miljö

  Johanna Andersson, avdelningschef serviceförvaltningen

 3. Vid årsskiftet löper gällande tillstånd ut för testperiod för uthyrningsverksamhet av elcyklar för bolaget Ridemovi Sweden AB. Det har inkommit två tillståndsansökningar för uthyrningsverksamhet av sammanlagt 750 elcyklar för perioden, 2024-01-01-2024-06-01 från bolagen Ridemovi Sweden AB och Bolt Services AB. Fastighets- och gatukontoret föreslår att ansökningarna ska tillstyrkas i enlighet med denna tjänsteskrivelse. Bifogat till ärendet är sedan tidigare av nämnden beslutad villkorsbilaga för elcyklar.

  Bilagor

 4. Vid årsskiftet löper gällande tillstånd för uthyrningsverksamhet av elsparkcyklar ut. I enlighet med beslut i Tekniska nämnden 2022-04-26 ska nya villkor gälla för kommande tillståndsperiod bland annat att parkering endast är tillåten på särskilda platser samt maxtak på antal elsparkcyklar i förhållande till parkeringsinfrastrukturens kapacitet. Fastighets- och gatukontoret bedömer att parkeringsinfrastrukturen för närvarande har kapacitet för ett maxtak på totalt 2800 elsparkcyklar med en maxtak på 1000 elsparkcyklar inom en begränsad zon i centrum.

  Det har inkommit fem tillståndsansökningar för uthyrningsverksamhet av elsparkcyklar för perioden, 2024-01-01-2024-06-01. De sökande bolagen är Voi Technology AB, Lime AB, Bolt Services AB, Ridemovi Sweden AB och Ryde Sweden AB. Fastighets- och gatukontoret föreslår att ansökningarna ska tillstyrkas i enlighet med denna tjänsteskrivelse. Utvärdering och framtagning av eventuella förslag på justeringar av villkor föreslås genomföras under hösten 2024 samt återrapportering till Tekniska nämndens arbetsutskott.

  Bilagor

 5. Godkännande av upprättad slutrapport för investeringsprojekt Öresundslekplatsen 9752

  Tekniska nämnden beslutade att godkänna investeringsutgift om 7,6 mnkr och driftkostnad om 950 tkr för Öresundslekplatsen 9752. Projektets utfall slutar på 7,4 mnkr och driftskonsekvenser om 1,2 mnkr.

  Bilagor

 6. Tekniska nämnden har via Malmöinitiativet mottagit förslag om en ny hundrastgård i Husie.

  Tekniska nämnden arbetar utifrån en lagd plan kring utbyggnad av hundrastgårdar i staden med vision är att ingen hundägare i Malmö ska ha mer än 800 meter till närmsta hundrastgård. När nya hundrastgårdar ska anläggas läggs flera parametrar in i beslutet angående var en ny hundrastgård ska prioriteras. En av parametrarna är den buffertanalys som finns i dokumentet: Underlag objekts godkännande Hundrastområden 2022-2024 (2021-10-26) sidan 5, dokumentet finns bifogat till ärendet. Buffertanalysen anger de hundrastgårdar och hundrastplatser som finns inom Malmö kommun med en buffert på 800 meter. Utifrån denna kan det utläsas bristområden i kommunen. Andra parametrar som Fastighet- och gatukontoret tittar på är att sprida ut nybyggnation av hundrastgårdar över kommunen. Nybyggnationer skedde 2020 på Hylltorpsplan, 2022 på Ön, 2023 rustades hundrastgårdarna i Cronhielmsparken och Dahlhemsparken upp. En tredje faktor som Fastighet- och gatukontoret tittar på är de kundtjänstärenden och Malmöintiativ som inkommit och som kopplar till önskemål om nya hundrastgårdar.

  Fastighet- och gatukontoret har sett över området Husie utefter ovan angiva parametrar och anser liksom Malmöintiativen att Husie bör kompletteras med en ny hundrastgård. Fastighet- och gatukontoret utreder placering och möjlighet att anlägga en hundrastgård i området Husie inom en tvåårs period. 

  Efter ett nytt objektsgodkännande för 2025 - 2027 kan fler hundrastgårdar planeras för, byggas och rustas upp, detta utefter de prioriteringsparametrar Fastighet- och gatukontoret arbetar utifrån.

   

  Bilagor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.