Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare samt tid för justering av protokollet

 2.  

  a) Malmö stads vägledande principer för evenemangssäkerhet

  (15 min)

  Tobias Nilsson, direktör fastighets- och gatukontoret

  Gina Kling, beredskapssamordnare, stadskontoret

   

  b) Ny renhållningsstadga för Malmö stad

  (15 min)

  Andy Roberts, avdelningschef avdelningen för offentlig miljö

  Christine Andersson, stadsjurist kvalitets- och kansliavdelningen

  Lars Johansson, enhetschef avdelningen för offentlig miljö

  Maria Vallerborg, landskapsingenjör avdelningen för offentlig miljö

   

  c) Sege Park - detaljplanearbete

  (20 min)

  Anna Modig, avdelningschef stadsutvecklingsavdelningen

  Pernilla Andersson, projektledare stadsutvecklingsavdelningen

   

  d) Snöröjning och vinterväghållning

  (15 min)

  Andy Roberts, avdelningschef avdelningen för offentlig miljö

  Sofie Lindberg, verksamhetsansvarig avdelningen för offentlig miljö

  Pernilla Linde, sektionschef avdelningen för offentlig miljö

   

 3. Tekniska nämnden beslutade 14 december 2023 att anslå ett belopp om 2,1 mnkr i medlemsavgift för 2024 till Malmö Citysamverkan, samt att uppdra åt tekniska nämndens arbetsutskott att utse representant samt ersättare för Malmö stads räkning på Malmö Citysamverkans årsmöte under 2024.

 4. Tekniska nämnden beslutar 14 december 2023 att anslå ett belopp om 400 000 kr i medlemsavgift för 2024 till På Limhamn, samt att uppdra åt tekniska nämndens arbetsutskott att utse representant samt ersättare för Malmö stads räkning på På Limhamns årsmöte under 2024.

 5. Tekniska nämnden beslutade 14 december 2023 att anslå ett belopp om 750 000 kr i medlemsavgift för 2024 till BID Sofielund, samt att uppdra åt tekniska nämndens arbetsutskott att utse representant samt ersättare för Malmö stads räkning på BID Sofielunds årsmöte under 2024.

 6. Tekniska nämnden beslutar 14 december 2023 att anslå ett belopp om 750 000 kr i medlemsavgift för 2024 till BID Möllevången, samt att uppdra åt tekniska nämndens arbetsutskott att utse representant samt ersättare för Malmö stads räkning på BID Möllevången årsmöte under 2024.

 7. Godkännande av upprättad slutrapport för investeringsprojekt Badplats Kalkbrottssjön Klagshamn 9473.

 8. Till Tekniska nämnden har det inkommit ett Malmöinitiativ om att upplåta det så kallade före detta Tullhuset i Klagshamn för restaurangverksamhet.

   

  Malmöinitiativet påpekar att det finns väldigt få träffpunkter i Klagshamn och att det samtidigt finns en hamn med väldigt lite aktivitet med en byggnad som står tom.

   

  Initiativet menar vidare att en restaurang i denna byggnad skall kunna liva upp hamnen och skapa ett positivt intresse för fritidshamnen och bli ett fantastiskt ställe för Malmöborna. Det föreslås vidare av initiativet att Klagshamns hamnförening skulle svara för lokalerna för att få ett värdefullt tillskott till föreningens ekonomi.

   

  Den byggnad som initiativet avser nyttjas idag inte för något ändamål, utan står tom och förvaltas av Fastighets- och gatukontoret.

   

  En förutsättning för ett publikt nyttjande av denna byggnad är det pågående projekt i området som innefattar dragning av nytt avlopp inom Klagshamnsudden. Detta bedöms preliminärt kunna vara färdigställt tidigast under 2025.

   

  Förvaltningen ställer sig positiv till ett publikt nyttjande av byggnaden men har idag inte fått in någon aktör som har visat intresse för att bedriva någon verksamhet i byggnaden.

   

   

   

 9. I Malmöinitiativ föreslås att Södervärns vattentorn byggs om till ett spa eller badhus och utvecklas till ett unikt besöksmål för tillresande och Malmöbor.

   

  Fastighets- och gatukontoret delar malmöinitiativets syn på att vattentornet är en unik byggnad och ett viktigt landmärke i centrala Malmö. Placeringen nära kommunikationer och byggnadens särart innebär att det finns stor potential för utveckling.

   

  Fastighets- och gatukontoret tog över vattentornet från VA-syd 2018. Sedan dess har byggnaden renoverats utvändigt, bland annat har taket lagts om. Vattentornet har höga kulturmiljövärden och är byggnadstekniskt svårt och kostsamt att bygga om.

   

  Detaljplanen som gäller för vattentornet är gammal och i den anges att tornet ska användas för allmänt ändamål. Det innebär att det bara kan nyttjas av en verksamhet med stat, kommun eller landsting som huvudman. En privat huvudman är enbart möjlig om det fortsatt är vattentorn. Detaljplanen kommer troligtvis behöva ändras och den processen är inte påbörjad ännu.

   

  I den fortsatta diskussionen om vattentornets framtid och detaljplaneprocessen ska tornets framtida användning beslutas. I denna process kan idén om spa eller badhus finnas med.

   

 10. Ett Malmöinitiativ har inkommit om att byta ut stadens papperskorgar till modeller som inte står öppna och vars skräp inte är ett enkelt byte för fåglar, råttor och den skånska vinden.

   

  Fastighets- och gatukontoret har under lång tid arbetat med att förbättra stadens papperskorgar och minska antalet som står öppna. Ett nytt slags lås prövas i större skala, fler pantrör har satts upp och fler, helt slutna, solcellskomprimerande papperskorgar köptes in under 2023 och ambitionen är att köpa in ännu fler under 2024.

   

  Med hänvisning till det som framkommer i ärendet anser fastighets- och gatukontoret ärendet besvarat.

 11. Ett Malmöinitiativ har inkommit om att förbjuda konfettikanoner utomhus. Initiativet tar upp att det varje år vid studenten skjuts med konfettikanoner som skräpar ner i staden och att konfettin ligger kvar länge.

   

  Sedan 2022 är det förbjudet att använda konfettikanoner innehållande plast utomhus. Samma år blev det även straffbart att skräpa ner, vilket innebär att även ringa nedskräpning numera kan resultera i böter. Då användning av konfettikanoner genererar skräp kan användning av dessa utomhus ses som nedskräpning och då är det polisen som har rätt att bötfälla denna typ av förseelse.

   

  Fastighets- och gatukontoret ansvarar för renhållningen på allmän platsmark och städar upp detta svårstädade skräp efter bästa förmåga. Förvaltningen arbetar även med informationsspridning och genomför varje år en större informationskampanj mot nedskräpning.

   

  Med hänvisning till det som framkommer i ärendet anser fastighets- och gatukontoret ärendet besvarat.

   

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.