Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare samt tidpunkt för justering av protokollet

 2.  

  a) Status i projekt Sege Park

  (20 min)

  Anna Modig, avdelningschef stadsutvecklingsavdelningen

  Pernilla Andersson, projektledare stadsutvecklingsavdelningen

   

  b) Remiss Kommunfullmäktiges reglementen för nämnderna - en översyn (TN-2023-876)

  (15 min)

  Jenny Wendle, avdelningschef avdelningen för struktur och stöd

  Else Welinder, stadsjurist avdelningen för struktur och stöd

  Maria Hultin, enhetschef avdelningen för struktur och stöd

   

  c) Kulvert i Nyhamnen

  (15 min)

  Anna Modig, avdelningschef stadsutvecklingsavdelningen

  Magnus Karlsson, ingenjör stadsutvecklingsavdelningen

   

  d) Projektplan Masterplan för Folkets Park

  (15 min)

  Sarah von Liewen, avdelningschef fastighetsavdelningen

  Felicia Fredriksson, enhetschef avdelningen för offentlig miljö

  Anna Månsdotter, sektionschef serviceförvaltningen

   

 3. Processen med upphandling av nytt persontrafikavtal för Malmö stad fortgår och är nu i den fas att det verksamhetsmässiga innehållet av principiell karaktär avseende inriktning och syfte i förfrågningsunderlaget för upphandlingen ska godkännas av tekniska nämndens arbetsutskott. I ärendet redogörs för detta innehåll samt för den vidare upphandlingsprocessen. Arbetsutskottet föreslås att besluta om att godkänna det verksamhetsmässiga innehållet i förfrågningsunderlaget samt att besluta om att förvaltningsdirektör för fastighets- och gatukontoret fattar tilldelningsbeslut.

  Bilagor

 4. Fastighets- och gatukontoret har mottagit en remiss från polismyndigheten gällande tillstånd att upplåta en yta om cirka 48 000 kvadratmeter av Sibbarps badpark i Limhamn för musikfestivalen South Ocean Festival under perioden 2023-07-03 till och med 2023-07-10. Sökande uppskattar förväntat antal festivalbesökare vara 10 000 per dag under festivaldagarna 2023-07-07 och 2023-07-08.

  Sibbarps badpark har inte tidigare upplåtits för ändamålet avgiftsbelagd inhägnad musikfestival, därför lyfts ärendet till Tekniska nämndens arbetsutskott för beslut. Allmänhetens tillgång till platsen kommer under upplåtelsetiden att begränsas på ett omfattande sätt då området kommer att vara inhägnat för den avgiftsbelagda musikfestivalen. Fastighets- och gatukontoret ser att omgivningen under festivaldagarna kan komma att påverkas av ökat tillflöde av trafik och besökare till platsen, tillfällig hög ljudnivå samt ökad nedskräpning.

  Förvaltningens sammantagna bedömning kring markanvändningen för evenemanget tillsammans med särskilt uppställda villkor för evenemanget är att upplåtelsen kan tillstyrkas under sökt period för att prova Sibbarps badpark som arrangemangsplats för musikfestival.

   

  Bilagor

 5. BID Sofielund är en ideell förening som arbetar med lokal samverkan och utveckling inom Sofielundsområdet. Malmö stad beviljade 2022-12-14, TN-2022-2749, ett samverkansstöd för 2023 på 750 000 kronor.

   

  BID Sofielund har inkommit med en förfrågan där de ansöker om 80 tkr hos tekniska nämnden för att kunna utöka verksamheten i området 2023.

  Bilagor

 6. Centerpartiet föreslår i nämndinitiativ till tekniska nämnden åtgärder för att förbättra för cyklister på Spångatan, mellan Norra Skolgatan och Torpgatan. I första hand vill man att förvaltningen utvärderar förslag som innebär en enkelriktning av Spångatan mellan Torpgatan och Södra Skolgatan och en dubbelriktad cykelbana. Om detta förslag inte anses genomförbart, vill Centerpartiet att andra åtgärder som förbättrar cykelinfrastrukturen undersöks.

  Centerpartiet föreslår att tekniska nämnden beslutar att ge fastighets- och gatukontoret i uppdrag att utvärdera beskrivet förslag och återkomma till nämnden med en redovisning om detta förslag är möjligt att genomföra samt dess uppskattade kostnad samt oberoende av förslaget, fritt undersöka åtgärder på hur cykling längs Spångatan kan förbättras och återkomma till nämnden med förslag på dessa samt deras uppskattade kostnad.

  Tekniska nämnden beslutade 30 maj 2023 att överlämna ärendet till tekniska nämndens arbetsutskott för beredning.

  Bilagor

 7. Tekniska nämnden har via Malmöinitiativet mottagit förslag om fasta försäljningsplatser på Nils Forsbergs plats, samt förslag om en översyn av torgets möblering.

  Fastighets- och gatukontorets bedömning är att det inte finns något behov av fasta försäljningsplatser på Nils Forsbergs plats. Fastighets- och gatukontoret har nyligen utfört vissa renoveringar av utrustning på Nils Forsbergs plats, och anser inte att det finns behov av ytterligare åtgärder i nuläget.

  Bilagor

 8. Ett Malmöinitiativ har inkommit till förvaltningen angående att anlägga ett multicourt i Apelgården.

  Förvaltningen föreslår att tekniska nämnden avslår initiativet enligt yttrandet.

  Bilagor

 9. Ett Malmöinitiativ har inkommit till tekniska nämnden med förslag om att det ska installeras en offentlig toalett i Käglinge naturområde. Förvaltningen ser positivt på förslaget och har sedan tidigare identifierat Käglinge rekreationsområde som en plats som är i behov av en toalettbyggnad. Någon tidsram för när detta kan genomföras finns inte i dagsläget. Förvaltningen behöver närmare utreda förutsättningar och möjliga lösningar.

  Bilagor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.