Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare (förslag till justeringsdag 6/9)

 2. Bilagor

 3. Enligt kommunallagen 6 kap. 37 § kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i vissa ärenden, så kallad delegering. Nämnden kan delegera till presidiet, ett utskott, en ledamot, en ersättare eller tjänsteperson. De beslut som får delegeras finns med i nämndens delegationsordning.

  Bilagor

 4. Valnämndens sammanträde den 25 oktober 2023 föreslås flyttas till tisdagen den 24 oktober kl. 13 alternativt till tisdagen den 31 oktober kl. 13.

  Bilagor

 5. Med hänsyn till ett förändrat rättsläge och ny rättspraxis avseende tillämpningen av dataskyddslagstiftningen har dataskyddsombudets ansvar blivit mer omfattande och komplext och Malmö stad, med dess helägda bolag, är en stor organisation. Med hänsyn härtill förstärkte staden ifjol med ytterligare ett dataskyddsombud. I februari månad 2023 lämnade Kajsa Thelin sin tjänst som dataskyddsombud. Inför ersättningsrekryteringen gjordes valet att bryta ut ansvaret för att utveckla Malmö stads systematiska arbete med dataskydd från dataskyddsombudstjänsten för att i stället lägga det i en dataskyddsspecialisttjänst.

  Kommunstyrelsen har anmodat kommunens nämnder och helägda bolag att entlediga Kajsa Thelin som dataskyddsombud samt att utse Loubna Cherkaoui som ställföreträdande dataskyddsombud inom sina respektive verksamhetsområden samt att uppdra åt dem att därefter meddela Integritetsskyddsmyndigheten om beslutet och dataskyddsombudets kontaktuppgifter.

   

  Bilagor

 6. Kommunstyrelsen beslutade den 14 oktober 2020 att inrätta en tillväxtkommission för ett inkluderande och hållbart Malmö. Efter två års arbete överlämnar Tillväxtkommissionen nu sin slutrapport. Tillväxtkommissionen presenterar i rapporten rekommendationer och åtgärdsförslag inom områden som kommissionen bedömer är mest relevanta vad gäller Malmös huvudsakliga problem, utmaningar och möjligheter utifrån perspektivet inkluderande och hållbar tillväxt.

  Slutrapporten har skickats ut på remiss till stadens samtliga nämnder och helägda bolag.

  Bilagor

 7. Stadskontoret har tillsammans med Malmö Leasing och miljöförvaltningen tagit fram ett förslag på Fordonsstrategi för Malmö stad, för en effektiv styrning av stadens interna fordonsflotta. Fordonsstrategins huvudspår är att elektrifiera samt effektivisera användningen av stadens fordonsflotta bestående av personbilar, lätta och tunga transportfordon och arbetsmaskiner. Förslaget har skickats ut på remiss till stadens samtliga nämnder och helägda bolag.

  Bilagor

 8. På uppdrag av kommunstyrelsen har stadskontoret tillsammans med Malmö Leasing, Parkering Malmö, serviceförvaltningen och fastighets- och gatukontoret tagit fram en plan för hur Malmö stads interna laddinfrastruktur ska byggas ut för att möjliggöra för en elektrifierad fordonsflotta för stadens verksamheter. Planen innehåller mål, ansvarsfördelning, kostnadsuppskattning samt förslag på finansiering. Planen hanterar utbyggnaden av laddplatser på kommunalt ägda fastigheter såväl som på privatägda sådana.

  Förslaget har skickats på remiss till samtliga nämnder och helägda bolag i Malmö stad.

   

  Bilagor

 9.   9

  Information från kansliet

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.