Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare (förslag till justeringsdag 8/3)

 2. Enligt beslut i kommunfullmäktige ska varje nämnd besluta om attestförteckning och nämndspecifika tillämpningsanvisningar. Uppgifterna sammanställs i en attestförteckning och nämnden ansvarar för att attestförteckningen hålls aktuell och förvaras tillgängligt.

  Målsättningen med regler för kontroll av verifikationer är att undvika oavsiktliga eller avsiktliga fel och därigenom säkerställa att transaktioner bokförs så att det är möjligt att kontrollera fullständigheten i bokföringsposterna samt att överblicka verksamhetens förlopp, ställning och resultat. I samband med en ny mandatperiod föreslås valnämnden att besluta om attestinstruktioner och nämndspecifika tillämpningsanvisningar för valnämnden.

  Bilagor

 3. Arbetet med internkontroll har sitt ursprung i kommunallagen med syfte att kvalitetssäkra kommunensverksamheter. Det primära syftet med en internkontroll är att säkerställa att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppfylls. Nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen. Kommunstyrelsen följer varje år upp nämndens interna kontroll.

  Internkontrollplanen 2023 bygger på en riskanalys internt genomförd på valkansliet. Riskanalysen ger en grund för internkontrollplanen vilken består av två delar: direktåtgärder och granskningar. Direktåtgärder planeras utifrån kunskap som redan finns. Andra risker kan behöva utredas mer genom granskning. Under 2023 har valnämnden identifierat två direktåtgärder och tre nämndspecifika granskningar. Utöver detta tillkommer de tre kommungemensamma granskningarna.

  Bilagor

 4. Valnämndens ledamöter och ersättare föreslås få en introduktionsutbildning utifrån valnämndens uppdrag och ansvarsområde. Förrättningsersättning samt ersättning för förlorad arbetsutförtjänst föreslås utgå för deltagande vid utbildningsdagen. Utbildningsdagen föreslås genomföras under en heldag måndagen den 13 mars 2022.

  Bilagor

 5.   6

  Information angående valdistriktsöversyn

 6.   7

  Information från kansliet

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.