Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare (förslag till justeringsdag 5/6)

 2.   2

  Information - Desinformation (STK kommunikation)

 3.   3

  Information kring valnämndens tjänstgöring på valdagen

 4.   4

  Anmälan av inkomna skrivelser 2024

 5. Valnämnden har fått möjlighet att yttra sig över Remiss från Justitiedepartementet – Biträde åt väljare. I promemorian föreslås ändringar i vallagen som innebär att en röstmottagare alltid ska vara närvarande när en väljare på grund av funktionsnedsättning eller liknande anlitar ett biträde för att göra i ordning sina röster eller ta valsedlar. I valnämndens yttrande föreslås kommunstyrelsen att avstyrka utredningens förslag.

 6. Ekonomisk prognos är årets första uppföljningsrapport och syftar till att ge kommunstyrelsen och kommunfullmäktige en bild av den ekonomiska utvecklingen i Malmö stad och prognostiserat ekonomiskt utfall för året.
  I Sverige genomförs val till Europaparlamentet (EU-val) vart femte år, och därav arbetar valnämnden under 2024 med planering, genomförande och utvärdering av EU-val den 9 juni med en föregående period av förtidsröstning mellan 22 maj -9 juni. Valnämndens utfall under perioden januari-april 2024 visar ett överskott på 406 tkr.

  Valnämnden redovisar inte någon prognostiserad budgetavvikelse för helåret 2024. Det går inte att utesluta att ett extraval (till Riksdag) kan utlysas innan planerat RKR-val 2026. Denna osäkerhet motiverar valnämnden att upprätthålla en beredskap för ett eventuellt extraval under 2024 och 2025. Ett sådant extraval skulle innebära en avsevärt högre kostnad för valnämnden, och i sådan händelse vänder sig valnämnden till kommunstyrelsen om finansiering.

 7. Budgetskrivelsen utgör valnämndens information till politikerna i kommunstyrelsen inför deras beredning av förslag till budget som föreläggs kommunfullmäktige. Valnämndens budgetskrivelse fokuserar därför på det som valnämnden tycker är angeläget för kommunstyrelsen att få reda på inför beredningen av budget 2025. Det planeras inte för allmänna val eller omröstning i kommunen under 2025. Däremot kan inte extraval uteslutas varpå en beredskap ska upprätthållas även under 2025.

  Under år då det inte förekommer några allmänna val eller folkomröstningar är nämndens arbete inriktat på att utvärdera tidigare genomförda val med utblick och inriktning på genomförande av kommande val samt kompetensutveckling. Valnämndens förvaltningsorganisation kommer löpande att arbeta med utredningar, säkerhetsfrågor, utvecklingsarbete och beredskap relaterat till kommande val. Valnämndens behov av kommunbidrag beräknas därmed vara i paritet med beviljat kommunbidrag för mellanvalsåret 2023 utöver en sedvanlig uppräkning. I ett läge då extraval skulle utlysas under 2025 kommer behov av kommunbidrag att bli avsevärt högre.

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.