Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare (förslag till justeringsdag 11/4)

 2. Bilagor

 3. Enligt kommunallagen 6 kap. 37 § kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i vissa ärenden, så kallad delegering. Nämnden kan delegera till presidiet, ett utskott, en ledamot, en ersättare eller tjänsteperson. De beslut som får delegeras finns med i nämndens delegationsordning.

   

  Bilagor

 4. Inför valår ser valnämnden över valdistriktens storlek och utformning. Malmö har under senare år haft en betydande befolkningstillväxt, vilket har medfört ett successivt stigande antal röstberättigade. Inför Europaparlamentsvalet 2024 väntas staden byggas ut och förtätas ytterligare, varför en översyn av valdistrikt har genomförts. Erfarenheter från de allmänna valen 2022 har även visat att det är av stor betydelse att valdistrikten inte omfattas av allt för många röstberättigade. Utifrån översynen förslås förändringar i Malmö stads valdistriktsindelning inför EU-valet 2024, som innebär en ökning med 4 nya valdistrikt, från nuvarande 210 st. till 214 st.

  Bilagor

 5. Enligt kommunallagen ska kommuner kontrollera och följa upp verksamhet som genom avtal lämnats över till privata utförare och i avtalen också säkra allmänhetens insyn. För att möta dessa krav ska kommunfullmäktige för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare. Remissen handlar om ett förslag till program för mandatperioden 2022-2026 som bottnar i ett uppdrag att ta fram närmare riktlinjer för uppföljningarna. Innehållet i förslaget är i allt väsentligt samstämmigt med nuvarande program – däremot har innehållet omstrukturerats för att bättre kunna integrera riktlinjerna i programmet. Förslaget har skickats på remiss till samtliga nämnder och bolag i Malmö stad. Valnämnden föreslås avstå från att yttra sig över förslaget.

  Bilagor

 6. Med anledning av Demokratidagen 2023 den 19 april samt kommunstyrelsens sammanträde den 6 december behöver valnämndens tidigare beslutade sammanträdestider revideras. Sammanträdet som var planerat till den 19 april kl. 13.00 föreslås flyttas till den 26 april kl. 15.00 och sammanträdet som var planerat till den 6 december kl. 13.00 föreslås flyttas till den 6 december kl. 16.00.

  Bilagor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.