Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare (förslag till justeringsdag 9/4)

 2.   2

  Anmälan av inkomna skrivelser 2024

 3. Mot bakgrund av EU:s nya arbetstidsdirektiv har valkansliet genomfört en översyn av bemanningen av vaktmästare inför EU-valet 2024. I översynen framgår att det finns behov av att justera det nuvarande arvoderingssystem. Valnämnden föreslås därmed besluta om ett nytt arvoderingssystem för de vaktmästare som tjänstgör i vallokal under EU-val 2024.

   

  Det nya förslaget bygger på att alla tjänstgörande vaktmästare får ett fast grundarvode på 5 000 kronor. Därefter tillkommer 250 kronor för varje vallokal som är placerad på den anläggning som vaktmästare tjänstgör på. Förslag på nya arvodesnivåer skiljer sig inte anmärkningsvärt från de nuvarande, men blir enklare att tillämpa. Föreslagen arvoderingsmodell är anpassad för att bättre kunna följa EU:s arbetstidsdirektiv, och beräknas innebära en kostnadsökning på ca 250 000 kronor. Den totala kostnadsökningen är ett resultat av att fler vaktmästare behöver tjänstgöra under valdagen för att EU:s arbetstidsdirektiv ska kunna efterlevas under EU-valet 2024.

 4. Inkomna röster vid förtidsröstning, institutionsröstning och ambulerande röstmottagning ska hämtas, lagras och sorteras för att sedan under valdagen transporteras till vallokaler i respektive valdistrikt för granskning. Uppdraget under EU-val 2024 föreslås lämnas till PostNord Sverige AB enligt avtal efter avrop från ramavtal Postförmedlingstjänster 2022 mellan Malmö stad och PostNord Sverige AB.

  Utifrån valkansliets framtagna kravspecifikation och i samarbete med Malmö stads direktupphandlingssupport har ett förslag till avtal med PostNord Sverige AB tagits fram på en total kostnad på 1 243 615 kronor.

 5. Valnämnden ansvarar för att planera och genomföra utbildningar för röstmottagare.

  Som röstmottagare får endast den förordnas som har fått sådan utbildning som behövs för uppdraget. Under tidigare genomförda val i Malmö har valnämnden i olika grad tjänstgjort under valperioden, och det ligger i valnämndens intresse att observera valprocessens olika moment. Valnämndens ledamöter och ersättares föreslås ges möjlighet att delta vid något av de planerade utbildningstillfällena och för detta erhålla arvode i enlighet med bestämmelserna i arvodesreglementet.

 6. Under tidigare genomföra val i Malmö har valnämnden i olika grad tjänstgjort under valdagen. Det ligger i valnämndens intresse att observera valprocessens olika moment under valdagen i de olika vallokalerna för en ökad förståelse, men också för att detta uppskattas av röstmottagare som därvid ges möjlighet att direkt framföra synpunkter och svara på eventuella frågor från valnämnden. I ärendet föreligger förslag till tjänstgöringsschema på valdagen den 9 juni 2024 för valnämndens ledamöter och ersättare.

 7. Det ligger i valnämndens intresse att observera valprocessens olika moment under valdagen i de olika vallokalerna för en ökad förståelse, men också för att detta uppskattas av röstmottagare som därvid ges möjlighet att direkt framföra synpunkter och svara på eventuella frågor från valnämnden. Som ersättning för valnämndens ledamöter och ersättares tjänstgöring under valdagen den 9 juni 2024, föreslås ett särskilt arvode, med frångående av de kommunala arvodesbestämmelserna i övrigt.

 8. Stadskontoret har tagit fram ett förslag till revidering av ”Malmö stads riktlinjer för inköpsverksamheten” (STK-2016-1296 2018-03-19). Förslaget innefattar generella och specifika uppdateringar samt tillägg kring nämndernas och de helägda bolagens ansvar för organisering av sin inköpsverksamhet. Förslaget har skickats på remiss till samtliga nämnder och helägda bolag i Malmö stad.

   

 9. SKR bjuder in till Demokratidagen 2024, mötesplatsen för alla med intresse och ansvar för demokratifrågor och medborgardialog. Utöver gemensamt program kan varje deltagare välja att delta vid seminarier inom områden som demokratiutveckling, medborgardialog, politiskt ledarskap och styrning, revision samt mänskliga rättigheter. Demokratidagen äger rum den 9 april 2024 i Stockholm, och målgrupp för evenemanget är förtroendevalda och tjänstepersoner med ansvar för demokrati, medborgardialog eller revision. Kostnad per deltagare är 2900 kr. Eftersändning av plenumprogram och vissa seminarier 900 kr.

 10.   10

  Information från kansliet

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.