Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare (förslag till justeringsdag 7/2)

 2.   2

  Information från kansliet

 3. Valnämnden ska utse ledamöter till valnämndens arbetsutskott under perioden 2023-01-01 – 2023-12-31 i enlighet med på sammanträdet framlagt förslag. I förvaltningens förarbete finns inga namngivna förslag utan ledamöter och ersättare nomineras av de förtroendevalda.

 4. I Sverige genomförs Allmänna val till riksdag, region- och kommunfullmäktige vart fjärde år, och därav har valnämnden under 2022 arbetat med att planera, genomföra och utvärdera allmänna val 11 september med en föregående period av förtidsröstning mellan 24 augusti- 11 september.

  Valnämnden kan konstatera att Allmänna val, liksom tidigare val, har genomförts på ett demokratiskt och rättssäkert sätt. Totalt har förtidsröstning erbjudits i 21 röstningslokaler under 18 dagar. Inför valdagen har 210 vallokaler identifierats, tillgänglighetskontrollerats och utrustats. Ca 1 800 personer har rekryterats och utbildats av valnämnden för att genomföra Allmänna val på ett tryggt och säkert sätt för Malmös ca 270 000 röstberättigade och andra röstberättigade som befunnit sig i staden. Valnämndens utfall under 2022 visar en positiv avvikelse mellan nettokostnad och kommunbidrag på 557 tkr. Den positiva avvikelsen kan till stor del förklaras med att det statliga bidraget till förtidsröstningen blev 1 393 tkr högre jämfört med budget, att hyreskostnaderna för vallokaler blev 413 tkr högre än beräknat och att övriga kostnader ökade med 423 tkr jämfört med budget.

  I ärendet föreligger förslag till årsanalys 2022.

  Bilagor

 5. Intern kontroll är en del i Malmö stads utvecklings- och kvalitetsarbete. En väl fungerande intern kontroll innebär att ha ordning och reda så att mål och grunduppdrag för verksamheten kan uppnås. Det primära syftet med en internkontroll är därmed att säkerställa att de av kom-munfullmäktige fastställda målen uppfylls. Enligt Malmö stads reglemente för intern kontroll gäller att varje nämnd årligen ska besluta om internkontrollplan som beskriver prioriterade åtgärder och granskningar utifrån dokumenterade riskanalyser.

  I ärendet föreligger en rapport avseende uppföljning av internkontroll 2022; huruvida granskningar och direkta åtgärder har genomförts i enlighet med antagen internkontrollplan samt en redogörelse för resultatet av genomförda kontroller.

  Bilagor

 6. Förslag till sammanträdestider för valnämnden och valnämndens arbetsutskott avseende 2023 har tagits fram med hänsyn tagen till sammanträdestider för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2023. Avstämning har även gjorts avseende tidplan för budget- och uppföljningsprocessen i Malmö stad, samt tidplan för dem olika genomförande momenten inför Europaparlamentsvalet 2024.

  Bilagor

 7. I ärendet föreligger förslag till valnämndens nämndsbudget 2023.

  Bilagor

 8. I början av varje mandatperiod anordnar stadskontoret fortbildningstillfällen för nämndernas förtroendevalda inom områden såsom juridik, ekonomi och arbetsgivarfrågor och kommunikation och omvärld. För att ersättning för medverkan vid utbildningstillfällena ska utgå krävs beslut från nämnden eller dess arbetsutskott.

 9. Valnämndens ansvarsområde regleras i det reglemente som kommunfullmäktige fastställt. I reglementet beskrivs nämndens ansvarsområden och målgrupper samt nämndens övergripande arbetssätt. Valnämndens reglemente reviderades av kommunfullmäktige den 30 september 2021 med anledning av att det under vissa förutsättningar blev möjligt att delta på distans vid politiska möten. Sedan dess har inga förändringar skett som påverkar nämndens ansvarsområde eller förvaltningsorganisation, varpå valnämnden föreslås fastställa reglementet som oförändrat.

  Bilagor

 10. Vid kontakter med myndigheter och företag efterfrågas ofta vem som har rätt att företräda nämnden/förvaltningen. Nämnden utser därför namngivna personer med rätt att företräda nämnden/förvaltningen och underteckna handlingar å dess vägnar (motsvarande firmatecknare).

 11. En nämnd har till uppgift att fatta ett stort antal beslut. Det är dock opraktiskt att nämnden fattar beslut i samtliga ärenden som faller inom nämndens ansvarsområde. Nämnden har därför möjlighet att lämna över rätten att fatta beslut i vissa ärenden, så kallad delegering. Nämndens delegering regleras i kommunallagen (2017:725) 6 kap §§ 37–39. Nämnden kan delegera till presidiet, ett utskott, en ledamot, en ersättare eller tjänsteperson

  I samband med utvärderingen av de allmänna valen under hösten 2022 gjordes en översyn av valnämndens delegationsordning. Inför 2023 föreslås ett par mindre tillägg i delegationsordningen som redovisas i ärendet.

  Bilagor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.