Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare (förslag till justeringsdag 7/11)

 2. Bilagor

 3. Förslag till sammanträdestider för valnämnden och valnämndens arbetsutskott avseende 2024 har tagits fram med hänsyn tagen till sammanträdestider för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2024. Avstämning har även gjorts avseende tidplan för budget- och uppföljningsprocessen i Malmö stad, samt tidplan för dem olika genomförande momenten inför Europaparlamentsvalet 2024.

  Bilagor

 4. Att arbeta som röstmottagare vid val är ett mycket ansvarsfullt uppdrag och ett bidrag till demokratin. Inför Europaparlamentsvalet 2024 ska valnämnden förordna närmare 1 700 röstmottagare och andra valfunktionärer som på olika sätt ska tjänstgöra inom kommunens valdistrikt och förtidsröstningslokaler. Inför kommande rekryteringsprocess har förslag på revidering av riktlinjer vid rekrytering av röstmottagare tagits fram.

  Bilagor

 5.   5

  Informationsärende - Arvode omvärldsbevakning

 6. Inför valet till Europaparlamentet 2024 behöver arvoden fastställas för röstmottagare, rösträknare samt övriga roller som förekommer i samband med valets genomförande. En av de stora utmaningarna vid rekrytering av valfunktionärer inför de allmänna valen 2022 var att hitta personer som var villiga att ta sig an uppdraget som ordförande eller vice ordförande. Skillnaderna i arvode mellan de olika funktionerna har inte visat sig vara tillräckligt stora för att motivera erfarna röstmottagare att ta sig an ordförande- eller vice ordföranderollen.

  Inför Europaparlamentsvalet 2024 föreslås valnämnden besluta om en höjning av arvoden för funktionerna ordförande och vice ordförande. Vidare föreslås att funktionen
  Utbildare läggs till i aktuellt styrdokument. För övriga valfunktionärer föreslås utgå samma ersättning som vid de allmänna valen 2022.

  Bilagor

 7.   7

  Information från kansliet

 8.   8

  Information - risk- och sårbarhetsanalys (sekretess)

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.