Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare (förslag till justeringsdag 24/5)

 2. Enligt beslut i kommunfullmäktige ska varje nämnd besluta om attestförteckning och nämnd-specifika tillämpningsanvisningar. Uppgifterna sammanställs i en attestförteckning och nämn-den ansvarar för att attestförteckningen hålls aktuell och förvaras tillgängligt. Kommunstyrelsen beslutade om nya tillämpningsanvisningar till attestreglementet 230301, och i nya tillämpningsanvisningar har det förtydligats vem som ska beslutsattestera utgifter avseende nämnderna och kommunstyrelsens presidier för att undvika jäv och korsattester.

  Målsättningen med regler för kontroll av verifikationer är att undvika oavsiktliga eller avsiktliga fel och därigenom säkerställa att transaktioner bokförs så att det är möjligt att kontrollera fullständigheten i bokföringsposterna samt att överblicka verksamhetens förlopp, ställning och resultat.

   

  Bilagor

 3. Valnämndens sammanträde den 20 september förslås flyttas till den 22 september och sammanträdet den 15 november föreslås flyttas till den 22 november. 

  Bilagor

 4. Ekonomisk prognos är årets första uppföljningsrapport och syftar till att ge kommunstyrelsen och kommunfullmäktige en bild av den ekonomiska utvecklingen i Malmö stad och prognostiserat ekonomiskt utfall för året.
  Val till Europaparlamentet genomförs vart femte år, och därav arbetar valnämnden under 2023 med att planera genomförandet av EU-val i juni 2024 med 18 dagars föregående period av förtidsröstning.

  Valnämndens utfall under perioden januari-april 2022 visar ett överskott på 5 000 kr.
  Valnämnden redovisar inte någon prognostiserad budgetavvikelse för helåret 2023.

  Det går inte att utesluta att ett extraval (till Riksdag) kan utlysas innan planerat RKR-val 2026. Denna osäkerhet motiverar valnämnden att upprätthålla en beredskap för ett eventuellt extraval även under 2023. Ett extraval redan under 2023 skulle innebära en avsevärt högre kostnad för valnämnden, och i sådan händelse vänder sig valnämnden till kommunstyrelsen om finansiering.

   

  Bilagor

 5. Budgetskrivelsen utgör valnämndens information till politikerna i kommunstyrelsen inför deras beredning av förslag till budget som föreläggs kommunfullmäktige. Valnämndens budgetskrivelse fokuserar därför på det som valnämnden tycker är angeläget för kommunstyrelsen att få reda på inför beredningen av budget 2024.

  Valnämnden, som är lokal valmyndighet med hela ansvaret för genomförandet av röstning inom kommunen, ska under 2024 anordna val till EU-parlamentet (EU-val). Den totala kostnaden för genomförandet av EU-val 2024 beräknas, trots de i budgetskrivelsen beskrivna förändringarna, kunna täckas inom det kommunbidrag med uppräkningar för pris- och löneeffekter som valnämnden fick i samband med allmänna val 2022.

  Ett extraval under 2024 skulle innebära en avsevärt högre kostnad för valnämnden under 2024, men valnämnden begär i nuläget inga extramedel härför. I händelse av extraval återkommer valnämnden till kommunstyrelsen om finansiering.

   

  Bilagor

 6. 2024 är det val till Europaparlamentet. Datum för valdagen fastställs av Europeiska unionens råd ungefär ett år före valet, och i Sverige börjar förtidsröstningen 18 dagar innan valdagen. Valnämnden i Malmö är lokal valmyndighet och har hela ansvaret för genomförandet av röstning inom kommunen och ser bland annat till att det finns val- och röstningslokaler inför valdagen och förtidsröstningen. Eftersom det krävs ett omfattande förberedelsearbete inför valet anser valnämnden att planering om lämpliga lokaler och annan eventuell administration kopplat till valet bör göras med stöd av stadens berörda förvaltningar med start från hösten 2023.

  Bilagor

 7. Bilagor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.