Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare

 2. Energiförsörjning och digital infrastruktur är två kritiska samhällsfunktioner för Malmös hushåll, företag och stadens verksamheter. Malmö stad ska arbeta för att säkra en tillräcklig, prisvärd och hållbar elförsörjning, men också för att stärka rådigheten över energiförsörjningen i Malmö. I Malmö stads budget 2024 fastställs det att Malmös energiförsörjning är avgörande för möjligheten att bygga bostäder, utveckla industrin och möta klimatomställningens behov av förnybar energi. År 2030 ska Malmö försörjas till 100 procent av återvunnen och förnybar energi, i enlighet med Malmö stads miljöprogram och energistrategi. Mer behöver göras för att säkerställa rimliga och förutsägbara energipriser för dem som bor och verkar i Malmö, och för att stärka Malmö stads rådighet över stadens energiförsörjning.

  Stadskontoret föreslår kommunstyrelsen att Malmö Energi och Hållbarhet AB bildas i syfte att stärka rådigheten över energiförsörjningen, stadsnät och sammanhängande verksamhet i Malmö. Det nya bolaget föreslås vara ett helägt kommunalt bolag och ägas av Malmö Stadshus AB, Malmö stads moderbolag.

  Bilagor

 3. För att möjliggöra en fungerande hantering av uppkomna säkerhetskostnader i samband med Eurovision Song Contest föreslår stadskontoret att de nämnder som får ökade kostnader utöver budgeterade, för säkerhetsåtgärder vid aktiviteter som Malmö stad har åtagit sig under Eurovision Song Contest genom avtal med Sveriges television, tillåts göra ett negativt resultat motsvarande dessa kostnader. Vilka kostnader som definieras som säkerhetskostnader fastställs i dialog med stadskontorets enhet för säkerhet- och beredskap.

  Bilagor

 4. Samtliga socialnämnder ska en gång i kvartalet lämna statistikrapport till kommunfullmäktige. Rapporten ska redovisa hur många gynnande beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlag (2001:453) och enligt 9 § lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Rapporten ska också redovisa beslut som inte verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten har avbrutits.

  Rapporteringen i detta ärende avser kvartal 4, 1 oktober -31 december 2023.

  Antalet rapporterade beslut enligt 4 kap 1 § SoL har minskat från 133 till 100 beslut.

  Antalet rapporterade beslut enligt 9 § LSS har minskat från 97 till 79 beslut.

  En av stadens tre socialnämnder, funktionsstödsnämnden, har haft gynnande beslut att rapportera som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslut.

  Förslaget är att lägga rapporten till handlingarna.

  Bilagor

 5. Personalredovisningen beskriver statistik och utvecklingsinsatser inom personalområdet i Malmö stad. Redovisningen kan utgöra ett verktyg för att identifiera styrkor och utvecklingsbehov för vidare analys och åtgärder på kommunövergripande nivå eller i enskilda förvaltningar. Personalredovisningen kompletterar Malmö stads årsredovisning genom att i närmare detalj beskriva personalområdet.

  Förslaget är att kommunstyrelsen godkänner Personalredovisning 2023 och ger stadskontoret ett antal uppdrag mot bakgrund av redovisningen.

  Bilagor

 6. I ärendet presenteras förslag till Lokalförsörjningsplan för Malmö stad 2025–2034. Den utgör stadens övergripande styrdokument för planeringen av verksamhetslokaler. I planen ges en övergripande bild av det befintliga beståndet av verksamhetslokaler, vad lokalerna kostar samt framtida behov av lokaler inom olika verksamhetsområden. Kommunfullmäktige föreslås godkänna förslag till Lokalförsörjningsplan för Malmö stad 2025-2034 och därtill att grundskolenämnden från och med 2024 inte behöver anta en separat lokalbehovsplan för anpassad grundskola.

  Bilagor

 7. Den som ansöker om att godkännas som enskild huvudman för en förskola genom nyetablering av en fristående förskoleenhet i Malmö eller ansöker om att godkännas som ny enskild huvudman för en befintlig förskoleverksamhet i Malmö måste idag betala en avgift om 25 000 kronor. Avgiften infördes 2019 genom beslut av kommunfullmäktige den 19 juni 2019 (STK-2019-131). Förskoleförvaltningen har utrett om det finns skäl att höja avgiften. Den nya avgiften föreslås börja gälla från och med den 1 juni 2024.

  Bilagor

 8. En enskild kan, efter ansökan hos kommunen, godkännas som huvudman för pedagogisk omsorg. Enligt skollagen ska ett godkännande avse ett särskilt verksamhetsställe. Förskoleförvaltningen har utrett om det finns skäl att ta ut en avgift för en sådan ansökan. Mot bakgrund av denna utredning föreslår stadskontoret att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att en ansökningsavgift om 33 000 kronor införs. Motsvarande avgift finns sedan 2019 efter beslut i kommunfullmäktige den 19 juni 2019 i § 145 (STK-2019-131), för den som ansöker om att godkännas som enskild huvudman för fristående förskoleenhet, eller för den som ansöker om att godkännas som ny enskild huvudman för en befintlig förskoleverksamhet. Förslaget är att den nya avgiften börja gälla från och med den 1 juni 2024.

  Bilagor

 9. Förskolenämnden har inkommit med ansökan om godkännande av lokalanskaffning avseende nybyggnation av förskola på fastigheten Ängsklockan 4 i Bunkeflostrand, till en beräknad totalutgift om 88,6 mnkr. Färdigställande bedöms ske hösten 2026. Förskolan planeras för 142 platser och byggs inom befintlig detaljplan, DP538. Förskolan ersätter befintlig förskola på tomten i paviljonger på tillfälligt bygglov som inte kan förlängas.

  Förslaget är att kommunfullmäktige godkänner lokalanskaffningen och ger servicenämnden i uppdrag att genomföra den.

  Bilagor

 10. Förskolenämnden har inkommit med ansökan om godkännande av lokalanskaffning avseende nybyggnation av förskola på fastigheten Limhamn 154:376, till en beräknad totalutgift om 76 mnkr. Färdigställande bedöms ske våren eller sommaren 2027. Förskolan planeras för 120 platser och byggs inom befintlig detaljplan. Med nybyggnationen kommer Hammarhajens förskola intill i tillfälliga paviljonger, där inte bygglovet går att förlängas, kunna avvecklas.

  Förslaget är att kommunfullmäktige godkänner lokalanskaffningen och ger servicenämnden i uppdrag att genomföra den. 

  Bilagor

 11. Carin Gustafsson (V) och Showan Shattak (V) uttrycker i en motion att de anser att för få gator, torg och platser i Malmö har så kallade memorialnamn efter kvinnor. I vissa fall används manlig pseudonym. Motionärerna har därför föreslagit att kommunfullmäktige ska ge berörda nämnder uppdraget att inventera gators, torgs och platsers namn med memorialnamn där manlig pseudonym används och ändra till kvinnors födelsenamn när så är fallet.

  Vidare föreslår motionärerna att kommunfullmäktige ska ge stadsbyggnadsnämnden i uppdraget att öka andelen kvinnliga memorialnamn vid namngivning för att uppnå ökad jämställdhet. Motionen har remitterats till stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och kulturnämnden. Stadskontoret instämmer i stadsbyggnadsnämndens och tekniska nämndens yttranden att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

  Bilagor

 12. John Roslund (M) föreslår i en motion att minst en av de två sessionssalarna i Malmö Rådhus bevaras till eftervärlden.

  De renoveringsinsatser som inom kort påbörjas i Rådhuset innebär att båda sessionssalarna bevaras. Inga insatser planeras i den mindre salen, medan smärre renoveringsinsatser kommer att göras i den större av de båda salarna, främst för att förbättra arbetsmiljön i den.

  Bilagor

 13.   19

  Anmälan av inkomna skrivelser

 14. Efter kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars 2024 har det till kommunfullmäktige inkommit ärenden som ännu inte underställts kommunfullmäktiges prövning.

  Bilagor

 15.   21

  Inkomna interpellationer

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.