Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare

 2. Kommunfullmäktige beslutade den 18 april 2022 i samband med Årsredovisning 2021 Malmö stad (STK-2021-1599) att ge kommunstyrelsen och tekniska nämnden i uppdrag att genomlysa tekniska nämndens ekonomi och återkomma med eventuella förslag på justeringar till kommunfullmäktige. Stadskontoret och fastighets- och gatukontoret har tillsammans tagit fram en rapport som sammanfattar den gemensamt genomförda genomlysningen av tekniska nämndens ekonomi. I rapporten presenteras slutsatser och tillhörande förslag på justeringar som riktar sig till kommunstyrelsen och tekniska nämnden.

  Bilagor

 3. Kommunfullmäktige föreslås godkänna i ärendet redovisat förslag till utökning av verksamhetsområde för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Bunkeflostrand och Malmö tätort i Malmö kommun.

  Bilagor

 4. Styrelsen i Sydvatten AB beslutade den 19 oktober 2023 att vid Sydvattens bolagsstämma 2024 föreslå beslut om utökad borgensram. Beslutet är en konsekvens av den tioårsplan från 2023 för investeringar som bolaget följer. Den nu föreslagna borgensramen bedöms av Sydvatten täcka lånebehovet till och med år 2027.

   

  Bolagets nuvarande borgensram uppgår till 3 100 mnkr. Bolagsstämman kommer att behandla frågan om utökad borgensram för Sydvatten AB med 1 100 mnkr till en total borgensram om 4 200 mnkr. Borgensåtagandet kommer att fördelas proportionerligt efter respektive kommuns ägarandel.

   

  Malmö stads nuvarande borgensram uppgår till 1 039 mnkr. Den föreslagna ökningen med 369 mnkr leder till en ny borgensram om 1 408 mnkr.

   

  Under 2022 har Sydvatten AB förändrat bolagets strategiska mål. Nuvarande mål om att obeskattade reserver ska uppgå till mellan 8 och 12 % av det bokförda värdet på anläggningstillgångarna har ersatts med följande två nya mål:
   

  1. Bolagets obeskattade reserver ska uppgå till 60 – 100 % av bolagets eget kapital
  2. Bolagets soliditet ska vara över 12,5 %

  Bilagor

 5. Anton Sauer (C) och Martin Molin (C) har i en motion föreslagit att kommunfullmäktige ska ge kulturnämnden i uppdrag att arbeta för att stärka Malmös nattliv genom att ta fram en strategi för hur det ska kunna ske samt ge kommunstyrelsen i uppdrag att inrätta ett nattlivsforum i enlighet med motionens intentioner. Motionärerna beskriver nattlivets betydelse för stadens utveckling, både vad gäller arbetstillfällen, trygghet och attraktivitet. Motionärerna ser en negativ utveckling för nattlivet både i svenska och internationella städer då nattlivet trängs undan på grund av buller samt hårdare krav från stat och kommun. Ärendet har remitterats till arbetsmarknads- och socialnämnden, kulturnämnden och miljönämnden. Stadskontoret föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad med vad som framförs i ärendet.

  Bilagor

 6. Kommunfullmäktige har mottagit en motion från Emma-Lina Johansson (V) som föreslår att kommunstyrelsen uppdras att tillsammans med förskolenämnden, grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, funktionsstödsnämnden, hälsa-, vård- och omsorgsnämnden samt arbetsmarknads- och socialnämnden ta fram en strategisk kompetensförsörjningsplan för Malmö stad, i samverkan med de fackliga organisationerna.

   

  De nämnder som omfattas av förslaget har fått motionen på remiss för att yttra sig. Samtliga nämnder anser motionen vara besvarad. Utifrån nämndernas yttranden föreslår stadskontoret att motionärens yrkande ska anses besvarat.

  Bilagor

 7. Mats Brogren (M) har inkommit med en motion till kommunfullmäktige om att tillsätta utredning om en ny citynära fossilfri flygplats i Malmö. Ärendet har remitterats till miljönämnden, tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden. Tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden beslutade att avslå förslaget med hänvisning till att Malmö redan idag har god närhet till både Copenhagen Airport och Malmö Airport, samt att en ny stadsnära flygplats inte är en resurseffektiv markanvändning och skulle begränsa stadens utvecklingsmöjligheter. Miljönämnden har beslutat att inte besvara remissen. Stadskontoret föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

  Bilagor

 8. John Roslund (M) har inkommit med en motion om att ge servicenämnden i uppdrag att sprida goda exempel från skolkök som sticker ut positivt med sin skolmat till de andra skolrestaurangerna i grundskolans verksamheter.

   

  Servicenämnden har yttrat sig i ärendet. De lyfter att Skolrestauranger är en lärande och utvecklande organisation som sprider goda exempel inom den egna verksamheten genom flera olika satsningar. Mot bakgrund av vad som redovisats föreslås att motionen ska anses besvarad.

  Bilagor

 9. Anmälan av inkomna skrivelser till kommunfullmäktiges sammanträde den 29 februari 2024.

 10. Efter kommunfullmäktiges sammanträde den 1 februari 2024 har det till kommunfullmäktige inkommit ärenden som ännu inte underställts kommunfullmäktiges prövning.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.