Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare

 2. Tekniska nämnden har inkommit med ansökan om godkännande av förvärv av fastigheten Koljan 10 till en köpeskilling om 11 mnkr samt tillkommande stämpelskatt om 165 tkr. Förslaget är att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förvärvet av fastigheten, uppdra åt servicenämnden att förvalta den samt upplåta den till funktionsstödsnämnden.

  Bilagor

 3. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har ansökt om ett generellt statsbidrag för att minska andelen timanställningar inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre. Nämnden uppger att hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och funktionsstödsnämnden uppfyller de båda villkor som är förenade med statsbidraget och äskar om tilläggsbudget om 16 000 000 kronor under 2024. Funktionsstödsnämnden äskar om tilläggsbudget á 500 000 kronor under 2024.

  Bilagor

 4. John Roslund (M) föreslår i en motion till kommunfullmäktige att Malmö stad bör bereda gymnasiesärskolans studenter plats i organisationen och yrkar att Malmö stad tar fram riktlinjer till sina 14 förvaltningar om att säkerställa att även personer med intellektuell funktionsnedsättning om möjligt ska beredas plats i organisationen.

  Tekniska nämnden, fritidsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, arbetsmarknads- och socialnämnden samt funktionsstödsnämnden har yttrat sig angående motionen. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslår att motionen ska bifallas. Övriga nämnder föreslår att kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad.


  Stadskontorets bedömning är att det pågår många insatser för att bereda plats i organisationen för gymnasiesärskolans studenter i Malmö stad, vilket också framgår av remissinstansernas yttranden. Stadskontoret delar också, utifrån ett arbetsgivarperspektiv, bedömningen från funktionsstödsnämnden om att Malmö stads arbete med inkludering, oavsett diskrimineringsgrund, bör ske sker inom ordinarie processer och inte i separata spår. Förslaget är därför att motionens yrkande anses besvarat.

  Bilagor

 5. Ärendet gäller en motion som föreslår att kommunstyrelsen engagerar en extern miljö- och klimatkommission för halvtidsuppföljning av stadens miljöprogram.

  Motionen lyfter att sedan Malmös stads nuvarande miljöprogram antogs har förutsättningarna förändrats och läget förvärrats vad gäller miljö- och klimatutvecklingen. Vidare menar motionärerna att staden bör säkerställa så effektiva och ändamålsenliga insatser som möjligt under återstoden av programperioden för att nuvarande program ska kunna ge ett bättre utfall än det förra.

  Miljönämnden, tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden har inkommit med remissvar. Nämnderna uttrycker en oro för att en halvtidskommission skulle ta resurser från det pågående arbetet med miljöprogrammets genomförande. Och även om Malmö stads miljöprogram utformades för ett antal år sedan sker kontinuerliga förändringar och uppdateringar i stadens arbete med att verkställa programmet. Miljöförvaltningen arbetar dessutom löpande med att ta in extern expertis och forskning i arbetet med och uppföljningen av miljöprogrammet.

  Med beaktande av nämndernas yttrande samt vad som i övrigt redovisas i ärendet är förslaget att motionen avslås.

  Bilagor

 6. Efter kommunfullmäktiges sammanträde den 29 februari 2024 har följande avsägelser kommit in:

  För politiska uppdrag

  • Emil Eriksson (M), ledamot samt vice ordförande i MKB Fastighets AB.
  • Emil Eriksson (M), ledamot samt vice ordförande i MKB Net AB.
  • Charlotta Tjärdahl (V), ledamot i grundskolenämnden.
  • Surra Al Sakban (MP), ledamot i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, från och med den 1 april 2024.

   

  Valberedningen föreslår vid sitt sammanträde den 25 mars 2024 att kommunfullmäktige väljer respektive nominerar:

  • Lena Chrisander (L) till ersättare i grundskolenämnden till och med 31 december 2026, efter Dennis Azad (L) som avsagt sig uppdraget.
 7. Anmälan av inkomna skrivelser till kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars 2024. 

 8. Efter kommunfullmäktiges sammanträde den 29 februari 2024 har det till kommunfullmäktige inkommit ärenden som ännu inte underställts kommunfullmäktiges prövning.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.