Hoppa över navigering

Möte 2024-02-13

Malmö stads råd för den nationella minoriteten romer
 1.   1

  Mötet öppnas

 2.   2

  Val av protokollsjusterare

 3.   3

  Godkännande av dagordningen

 4. Utvärdering av romska rådets årliga konferens 1 december 2023 samt rådets minnesstund i samband med Förintelsens minnesdag 27 januari 2024. 

   

   

 5. Presentation av rådets årsrapport över 2023. 

 6. Förslag på datum för rådets sammanträden året 2024: 

  22 april kl. 10:00-12:00

  11 september kl. 10:00-12:00

  19 november kl. 10:00-12:00

   

  Förslag på teman för rådets sammanträden:

  April: Socialtjänsten med fokus på boende, individ och familj och ekonomiskt bistånd.

  September: Arbetsmarknadsfrågor.

  November: Utbildning gymnasie- och vuxenutbildning. 

 7.   7

  Information om Sveriges museum om Förintelsen

 8.   8

  Övrigt

 9.   9

  Mötet avslutas

 1. Ordförande hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 2. Sandor Vajda väljs till protokollsjusterare. 

 3. En punkt avseende en förenings utträde ur romska rådet läggs till dagordningen som §8. Dagordningen godkänns med detta tillägg. 

 4. Utvärdering av romska rådets årliga konferens 1 december 2023 samt rådets minnesstund i samband med Förintelsens minnesdag, 26 januari 2024. 

  Återkopplingen från deltagare på konferensen var övervägande positiv. De förbättringsområden som lyfts till kommande arrangemang är att utveckla och stärka delaktigheten från rådet avseende planering av programmet, samt förbättra struktur och tematisk koppling för panelsamtalen. Lokalen var undermålig och rådet betonar att en värdig lokal är viktigt till årets konferens.   

   

  Avseende rådets minnesstund kopplat till Förintelsens minnesdag är samtliga som deltagit positiva, inga förbättringsområden lyfts. 

   

  Vid kommande sammanträde kan romska ledamöter anmäla sitt intresse för att involveras i planeringen av rådets årliga konferens och Förintelsens minnesdag.  

   

   

   

 5. Närvarande tjänstepersoner presenterar en sammanfattning av rådets årsrapport 2023, som omfattar stadens arbete med romsk inkludering. 

  Den fullständiga rapporten kommer skickas ut till rådets medlemmar som beslutar om den på kommande sammanträde i april, när den godkänts av rådet skickas den till kommunstyrelsen.  

   

 6. Förslag på teman för rådets sammanträden:

  April: Socialtjänsten med fokus på boende, individ och familj och ekonomiskt bistånd (ASF).

  September: Arbetsmarknadsfrågor (ASF).

  November: Utbildning gymnasie- och vuxenutbildning (GVF).

  Rådet ställer sig positiva till att behandla dessa teman men det poängteras att det även är viktigt med utrymme för att kunna lyfta andra aktuella och relevanta frågor under sammanträdena.

 7. Tjänsteperson informerar om besök av Sveriges museum om Förintelsen, samt bakgrund kring bristen på erkännande av Förintelsen av romer. Muséet planerar en insamling av material och berättelser om Förintelsen från romer i Sverige. 

  Rådet har tidigare yttrat sig avseende inrättandet av muséet och är positiva till samverkan med Sveriges museum om Förintelsen men inväntar svar från dem avseende hur de förhåller sig till att inkludera romer i begreppet Förintelsen. År 2025 är det 80 år sedan befrielsen av Auschwitz-Birkenau, därför föreslås Förintelsen av romer uppmärksammas under rådets årliga konferens.

   

 8. Föreningen 365 har via e-post begärt utträde ur Malmö stads råd för den nationella minoriteten romer.

 9. Inga punkter lyftes under övrigt. 

 10. Mötet avslutas. 

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.