Hoppa över navigering

Möte 2022-08-12

Malmö stads råd för den nationella minoriteten romer
 •   1

  Mötet öppnas

 •   2

  Val av protokollsjusterare

 •   3

  Godkännande av dagordningen

 •   4

  Översyn av romska rådet och revidering av rådets reglemente

 •   5

  Övrigt

 •   6

  Mötet avslutas

 • Ordförande förklarar mötet öppnat.

 • Djura Ivanov (Interkulturell romsk förening) föreslås justera protokollet.

 • Dagordningen godkänns utan synpunkter.

 • Per-Erik Ebbeståhl (stadskontoret) presenterar de framtagna förslagen kring översynen av Malmö stads romska råd och rådets reglemente. Samtliga romska ledamöter påpekar att de har fått ta del av underlagen först dagen innan sammanträdet och efterfrågar därför tid att sätta sig in i förslagen och förankra dessa. Per-Erik Ebbeståhl svarar att underlagen är endast för diskussion och enbart rör den politiska representationen, i övrigt utgår förslaget från det som rådet diskuterat tidigare. I övriga delar återkommer stadskontoret för samråd och dialog.

   

  Avseende förslaget om att rådet ska ha ytterligare en vice ordförande som är politiker, är de romska ledamöterna sammantaget negativa. Eva Christina Bertz (L) tycker att rådet ska följa samma struktur som in nämnderna och föreslår att det ska finnas en vice ordförande, som är politisk ledamot, och en andra vice ordförande, som är romsk ledamot, och att det ska vara tydligt vilka mandat och roller som dessa har.

   

  Frida Trollmyr (S) föreslår att det i revideringen av reglementet ska förtydligas att de romska ledamöterna i romska rådet ska bestå av romska föreningar som är verksamma i Malmö och inte endast att representanterna är folkbokförda i kommunen. Samtliga ledamöter i rådet är positiva till detta förslag.

   

  De romska ledamöterna efterfrågar kontinuitet i ordförandeskap för kommande mandatperiod. Sandor Vajda (Romska kulturella utvecklingscentret i Malmö) betonar att det viktigaste är långsiktighet och kontinuitet i rådet för att uppnå något resultat.

   

  Djura Ivanov (Interkulturell romsk förening) lyfter att det vore fördelaktigt att stadsjuristerna deltar vid det sammanträde då översyn och reglemente diskuteras igen. Övriga ledamöter ställer sig positiva till detta.  

 • Budget för romska rådet

  Djura Ivanov (Interkulturell romsk förening) lyfter frågan gällande budgeten för romska rådet. Frida Trollmyr (S) svarar att det finns en budget på 50 000 SEK för romska rådet som ingår i RIKC:s budget. Budgeten används i enlighet med rådets tidigare överenskommelse till en årlig konferens samt för att uppmärksamma förintelsens minnesdag. Det bestäms att romska rådets budget ska tas upp för behandling i rådet under nästa år.

   

   

  Efterfrågan om fler möten

  Sandor Vajda (Romska kulturella utvecklingscentret i Malmö) föreslår att romska rådet ska ha fler än fyra sammanträden per år för att stärka tilliten och få mer resultat. Frida Trollmyr (S) svarar att det tidsmässigt, utifrån det politiska perspektivet, är svårt att genomföra.

   

   

  Tidsplan för handlingsplan för den nationella minoriteten romer 2023-2026

  Frida Trollmyr (S) informerar att tidsplan för beslutsprocessen för handlingsplanen har förlängts. Handlingsplanen kommer att tas upp i kulturnämnden den 31 augusti och därefter skickas till samtliga nämnder. Enligt den nya tidsplanen ska handlingsplanen tas upp i romska rådet för samråd i december 2022.

   

   

  Lokal för romska föreningar

  Istvan Karika (Ungriko Romani Kultura) lyfter frågan gällande stöd till romska föreningar med att få en lokal. Frida Trollmyr (S) svarar att det här förslaget saknar politiskt stöd och hänvisar till det system med lokalstöd som finns för alla föreningar. Frågor och diskussion angående statliga och kommunala resurser för de nationella minoriteterna förs. Frida Trollmyr (S) föreslår att tjänstepersonerna får undersöka det och redovisa på nästa sammanträde.

   

 • Ordförande förklarar mötet avslutat.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.