Hoppa över navigering

Möte 2022-05-13

Malmö stads råd för den nationella minoriteten romer
 •   1

  Mötet öppnas

 •   2

  Val av protokollsjusterare

 •   3

  Godkännande av dagordning

 • Diskussion kring och förslag avseende översynen av romska rådet.

 • Presentation av process och utkast av revideringen av handlingsplanen för den nationella minoriteten romer i Malmö. Förslag och synpunkter inhämtas från rådets ledamöter.  

 •   6

  Övrigt

 •   7

  Mötet avslutas

 • Ordförande förklarar mötet öppnat.

  Rådet godkänner att Joseph Prai och Gunno Gunnmo närvarar under sammanträdet.

 • Sandor Vajda (Romska kulturella utvecklingscentret) föreslås justera protokollet.

 • Dagordningen godkänns utan synpunkter.

 • Diskussion kring och förslag avseende översynen av romska rådet.

  Romska rådet förordar att översynen av rådet och revideringen av rådets reglemente diskuteras med romska rådet på ett extra sammanträde i augusti. Då ska ansvariga tjänstepersoner på stadskontoret presentera sitt förslag.

   

  Följande punkter betonas i diskussionen:

  1. Att rådet för den nationella minoriteten romer i Malmö är en viktig instans som bör främjas.

  2. Att den kommunala verksamheten RIKC fortsätter att ha samordningsuppdraget av romska rådet.

  3. Att ett extra sammanträde utlyses i augusti då stadskontoret bjuds in och romska rådet diskuterar innehållet i översynen samt revideringen av reglementet i enlighet med nationell minoritetslagstiftning.

  4. Att det är viktigare att översynen blir väl genomförd i enlighet med nationell minoritetslagstiftning, med transparens, delaktighet och inflytande än att den blir framtagen förhastat.

   

 • Mujo Halilovic presenterar processen av revideringen samt vilka typ av ändringar som föreslås avseende handlingsplanen för den nationella minoriteten romer i Malmö. Processen avseende rådets inflytande över planen är dagens kortare dragning och på sammanträdet den 7 oktober får de ett komplett förslag att ta ställning till och ha synpunkter på.

  Den kommande planen sträcker sig från år 2023 till år 2025. På grund av pandemin kommer inga omfattande förändringar att göras, vissa omformuleringar och några nya insatser finns föreslagna. Innehållet i planen är i princip detsamma som när rådet godkände den 2019.

  Diana Kiraly (Romano Rota) föreslår att studiehandledning på romani lyfts som ett särskilt område i planen.

  Frida Trollmyr (S) lyfter fram de förslag som rådet diskuterat på tidigare sammanträde avseende arbetsmarknadsfrågor och föreslår att handlingsplanen prioriteras på dagordningen till sammanträdet den 7 oktober. Övriga ledamöter ställer sig positiva till detta.

     

 • Inga punkter lyftes under övrigt.

 • Ordförande tackar för dagen och förklarar mötet avslutat.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.