Hoppa över navigering

Möte 2021-04-16

Malmö stads råd för den nationella minoriteten romer
 •   1

  Mötet öppnas

 •   2

  Val av protokolljusterare

 •   3

  Godkännande av dagordningen

 • Malmö stads ekonomidirektör Anna Westerling föredrar för rådet om kommunens budgetprocess och hur Kommunfullmäktiges budget är uppbyggd.

 • Revidering av rådets reglemente pågår utifrån rådande nationell minoritetslagstiftning. Mujo Halilovic föredrar ett utkast till nytt reglemente för rådets ledamöter.

 • Planering inför rådets konferens. Synpunkter och förslag utifrån temat "Politiken, romsk inkludering och minoritetslagstiftningen" samt datum för konferensen ska diskuteras.   

 • Uppdatering till romska rådet gällande processen med att upprätta ett romskt minnesmärke i Malmö.

 •   8

  Övrigt

 •   9

  Mötet avslutas

 • Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 • Stefan Wydow (Romano Trajo) utses till protokolljusterare.

 • Dagordningen godkänns.

 • Malmö stads ekonomidirektör Anna Westerling föredrar för rådet om kommunens budgetprocess och hur kommunfullmäktiges budget är uppbyggd. Kommunfullmäktiges budget ger övergripande mål och inriktning för kommunens arbete för året och sätter ekonomiska ramar för respektive nämnd. Nämnderna avgör sedan hur pengarna fördelas.

   

  Sandor Vajda (Romska kulturella utvecklingscentret) frågar om det finns en särskild budget för nationella minoriteter. Anna Westerling svarar att det inte finns något sådant för någon minoritet eller grupp.

  Stefan Wydow (Romano Trajo) frågar om nämnderna skickar sina behov till kommunfullmäktige. Anna Westerling svarar att det gör de efter sommaren.

   

  Anna Westerling lämnar mötet.

   

  Diskussion och frågor kring budget fortsätter.

   

  Eva Bertz (L) föreslår att de romska ledamöterna skriver ner vilka behov de ser och kostnader för detta och delger det till politikerna i rådet, som kan ta med sig synpunkterna in i budgetdiskussionerna.  

   

  Adam Hidestål presenterar RIKC:s budget och framför att verksamhetens budget kommer ligga stilla år 2022.

   

  Stefan Wydow (Romano Trajo) påpekar att det framstår som att RIKC i praktiken saknar resurser för att genomföra sina uppdrag, och att romska ledamöter efterfrågar att involveras i budgetarbetet som rör den romska minoriteten. 

 • Mujo Halilovic och Olga Friberg Jonsson ger rådet en uppdatering om processen med att upprätta ett romskt minnesmärke i Malmö. Utifrån synpunkter från arbetsgruppen som är kopplad till minnesmärket har de övergripande texterna skrivits om för att vara mer inkluderande och omfatta flera romska grupper.

  Den anlitade formgivaren och den som bearbetar texterna har gjort en skiss över hur minnesmärket kan se ut, denna visas på skärmen. Olga Friberg Jonsson poängterar att det är ett arbetsmaterial och det ska bearbetas ytterligare utifrån bland annat arbetsgruppens tidigare synpunkter.

   

  Två frågor lyfts till rådet för diskussion. Den ena gäller passande datum för invigning av minnesmärket och den andra gäller en bild för att illustrera texten om rådet på minnesmärket. Diskussion om passande datum förs, flera framför att det är av vikt att det inte krockar med större politiska möten, exempelvis kommunfullmäktiges sammanträde. Diskussion kring en passande bild förs. Frida Trollmyr (S) föreslår att RIKC tar fram en bild från ett av rådets tidigare sammanträden i sessionssalen och skickar ut ett förslag till rådet att ta ställning till.

 • Revidering av rådets reglemente pågår utifrån rådande nationell minoritetslagstiftning. Mujo Halilovic och Olga Friberg Jonsson föredrar ett utkast till nytt reglemente för rådets ledamöter.

  Frida Trollmyr (S) förklarar bakgrunden till att reglementet revideras.

   

  Följande delar, som föreslås förändras i reglementet, lyfts fram:

  - Den reviderade Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk, Lag (2018:1367).

  - Antalet romska föreningar i Malmö avgör antalet ledamöter i rådet, varje förening ska erbjudas en plats.

  - Efter varje sammanträde ansvarar RIKC för att protokoll skickas till kommunstyrelsen för kännedom.

  - Rådet ska årligen uppmärksamma Förintelsens minnesdag den 27 januari och den officiella minnesdagen för romsk Förintelse, den 2 augusti.

  - Rådet kan tillsätta ett arbetsutskott. 

  - Rådet ska årligen bjuda in till ett öppet samråd. En fråga som rådet ska ta ställning till är om detta öppna samråd ska ingå i rådets fyra ordinarie sammanträden eller om det är utöver dessa.

  - Rådet ska möjliggöra för Malmös romska invånare att löpande skicka in förslag på ämnen och frågor till rådets sammanträden.

   

  Emma-Lina Johannsson (V) lyfter fram frågan om det finns en risk för att de politiska ledamöterna blir en majoritet om antalet romska föreningar avgör antalet platser för romska ledamöter i rådet.

   

  Nima Gholam Ali Pour (SD) framför att det är problematiskt att endast personer som hör till en förening kan sitta som ledamöter i rådet, och att det även bör vara öppet för enskilda. Han meddelar att SD kommer lämna in ett särskilt yttrande gällande sina synpunkter kring reglementet.

   

  Frida Trollmyr (S) lyfter frågan om vem som tar rollen som ordförande om både ordförande och vice ordförande är frånvarande från ett sammanträde, och huruvida detta bör regleras i reglementet. 

   

  Stefan Wydow (Romano Trajo) meddelar att han tillsammans med några av de romskas ledamöterna kommer inkomma med sina synpunkter kring reglementet till RIKC.  

   

  RIKC samlar in rådets synpunkter och återkommer med ett modererat förslag till kommande sammanträde.     

   

   

 • Planering inför rådets konferens. Synpunkter och förslag utifrån temat "Politiken, romsk inkludering och minoritetslagstiftningen" samt datum för konferensen diskuteras.   

   

  Temat  "Politiken, romsk inkludering och minoritetslagstiftningen" beslutades till rådets konferens år 2020, eftersom den konferensen blev inställd på grund av pandemin diskuterar rådet huruvida de vill bibehålla temat till 2021.

  Arbetsutskottet har tagit fram tre förslag till datum för konferensen: 23 november, 30 november samt 3 december. Rådet diskuterar de olika förslagen.

   

  Ledamöter kan skicka förslag på föreläsare och andra detaljer gällande konferensen till rådets sekreterare.

 • Stefan Wydow (Romano Trajo) framför att flera romska ledamöter önskar se över möjligheterna för att organisatoriskt förflytta RIKC till stadskontoret. Detta är en fråga som de efterfrågar diskuteras vidare.

  Frida Trollmyr (S) svarar att det är en fråga som stadsdirektören äger, och inte kan diskuteras under rådets sammanträde men att efterfrågan kan framgå i protokollet.

   

  Julia Sällström lyfter en fråga som inkommit till rådet från Finlands utrikesdepartement gällande en studie kring romsk minoritetspolitik i Norden och Baltikum. Om någon av de romska ledamöterna är intresserade av att ingå i studien kan de kontakta rådets sekreterare.

  Mujo Halilovic ställer frågan till rådet hur de vill att denna typ av förfrågningar som inkommer till rådet hanteras framöver.

   

  Eva Bertz (L) föreslår att man på tjänstemannanivå tar fram en rutin för det tillsammans med ordförande.

   

  Frida Trollmyr (S) lyfter ett förslag från arbetsutskottet om att rådet under kommande sammanträde den 10 september i första hand diskuterar arbetsmarknadsfrågor och bjuder in tjänstepersoner och politiker som arbetar och beslutar i dessa frågor inom kommunen.  

 • Ordförande tackar alla som deltagit och förklarar mötet avslutat.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.