Hoppa över navigering

Möte 2023-10-10

Malmö stads råd för den nationella minoriteten romer
 1.   1

  Mötet öppnas

 2.   2

  Val av protokollsjusterare

 3.   3

  Godkännande av dagordningen

 4. Grundskoleförvaltningen föredrar om sitt arbete utifrån nationell minoritetslagstiftning och regeringens strategi för romsk inkludering. 

 5. Återkoppling avseende romska rådets deltagande i en internationell konferens i Brno, Tjeckien. 

 6.   6

  Romska rådets årliga konferens

 7.   7

  Förintelsens minnesstund

 8. Förslag på sammanträdestider 2024

 9. Uppdatering gällande revidering av policyn avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter och i relation till detta den organisatoriska placeringen av RIKC. 

 10.   10

  Övrigt

 11.   11

  Mötet avslutas

 1. Mötet öppnas. 

 2. Sandor Vajda väljs till protokollsjusterare. 

 3. Dagordningen godkänns. 

 4. Utbildningschef Helena Kindh föredrar om grundskoleförvaltningens övergripande arbete och förhållningssätt samt modersmålsundervisning. Enhetschef Eva Hallberg föredrar om Pedagogisk inspirations arbete med att kompetensutveckla skolpersonal samt utveckla material för undervisning inom mänskliga rättigheter, värdegrund och antisemitism. 

   

  Utbildningschefen lyfter samverkan och utbyte med RIKC som en viktig del i förvaltningens arbete med att tillgodose den romska minoritetens rättigheter. Exempelvis att frågor och teman från romska Malmöbor som rör grundskolan kan föras vidare från RIKC till förvaltningen. 

   

  Utifrån Pedagogisk inspiration lyfts behovet av mer material om antiziganism och romska livsvillkor på Malmö Delar, plattformen där Malmös skolor kan hämta material till sina klasser. Förslag lyfts om att material till skolor utvecklas utifrån den studie som genomförs om antiziganism och romskt liv i Malmö under 2023, för att inkludera romer och romers perspektiv i arbetet med frågan i skolan.

   

  Under samtalet uppmärksammas att det behövs fler bilder med koppling till romer på Malmö Stads gemensamma bildbank. Ordförande tar kontakt med kommunikationsdirektören för att framföra detta. 

 5. Sammanfattande dragning avseende den internationella konferens i Brno, Tjeckien där romska rådets arbetsutskott representerade rådet.   

 6. Tjänstepersoner från Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC) presenterar det färdigställda programmet till romska rådets årliga konferens den 1 december. 

  Rådet godkänner informationen. 

 7. Tjänstepersoner från RIKC uppdaterar rådet gällande planeringen av Förintelsens minnesdag. De romska ledamöter som vill kan föreslå en romsk låt och berätta om den under arrangemanget. 

 8. Första sammanträdet 2024 föreslås till 13 februari kl. 13:00-16:00. 

 9. Uppdatering gällande revidering av policyn avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter och i relation till detta den organisatoriska placeringen av RIKC. 

   

  Ordförande informerar om att det pågår en dialog gällande ansvarsfördelningen av policyn i staden. 

   

  Ordförande återkommer när det finns ny information. Ordförande noterar flera romska ledamöters önskemål om att ansvar för den nationella minoriteten romer sammankopplas organisatoriskt till RIKC.

   

 10. Inga punkter under övrigt lyftes. 

 11. Mötet avslutas. 

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.