Hoppa över navigering

Möte 2022-03-18

Malmö stads råd för den nationella minoriteten romer
 •   1

  Mötet öppnas

 •   2

  Val av protokolljusterare

 •   3

  Godkännande av dagordningen

 •   4

  Tema: arbetsmarknad och romer i Malmö

 •   5

  Romska rådets konferens

 •   6

  Övrigt

 •   7

  Mötet avslutas

 • Ordförande hälsar välkomna och öppnar mötet.

 • Djura Ivanov (Interkulturell romsk förening) erbjuder sig att vara protokollsjusterare.

 • Inga invändningar till dagordningen lyftes.

 • Mujo Halilovic inleder med upplägg för temapunkten och berättar att två av de inbjudna, varav en från Arbetsförmedlingen, lämnat sent återbud till att delta. De inbjudna från arbetsmarknadsavdelningen (AmA) och arbetsmarknads- och socialnämnden (ASN) presenterar sig och hur de arbetar i dagsläget med den romska minoriteten.

  Marcus Eriksson avdelningschef sammanfattar hur arbetsmarknadsavdelningen arbetar. De möter personer som är långtidsarbetslösa och har behov av extra stöd och planering, de kompletterar Arbetsförmedlingen som har huvudansvaret. De utgår från individens behov och förutsättningar.

   

  Sedat Arif ordförande i ASN lyfter arbetet med kommunens handlingsplan för den romska minoriteten och fokus på hur de arbetsmarknadsinsatser som redan finns kan tillgängliggöras på lika villkor.

   

  Joel Laguna vice ordförande i ASN betonar samverkansformer, genom bl.a. RIKC:s arbete och uppdrag. Han lyfter även Malmökraften där kommunen samverkar med andra myndigheter.

   

  Mujo Halilovic informerar om att handlingsplanen för den nationella minoriteten romer ska revideras under året och att de förslag som diskuteras idag även kan ingå i planen.

   

  Följande frågor och punkter diskuteras:

  - Ewa Bertz (L) frågar hur dialogen mellan romer och Ama ser ut idag. Marcus Eriksson svarar att den pågår framförallt via RIKC utifrån handlingsplanen, men att förvaltningen behöver ta omtag nu efter pandemin.
   

  - Flera romska ledamöter lyfter fram diskriminering och otrygghet för romer på arbetsmarknaden som tar sig olika uttryck. Exempel på detta är "dubbelidentitet", dvs att man inte är trygg att berätta för arbetsgivare eller kollegor om sin romska etnicitet. Handlingsplanen lyfts som ett viktigt verktyg för kommunen för att arbeta med detta. Emma-Lina Johansson (V) lyfter ett förslag om att rikta sig till HR-avdelningar avseende kommunens roll som arbetsgivare. Ett medskick från Sedat Arif är att möjliggöra för nämnderna att följa upp planen.
   

  - Flera av de romska ledamöterna lyfter problem kopplat till praktik - att de är för korta och sällan leder till anställningar.

   

  - Marcus Eriksson betonar vikten av interaktion mellan minoriteten och avdelningen, det finns insatser och stöd men de som har störst behov vet ofta inte om vad som finns eller hur man går tillväga. Flera förslag på utgångspunkter för möten lyfts: IRIS skolan, romska föreningar och RIKC. 

   

  - Diana Kiraly (Romano Rota) lyfter ett förslag om en särskild arbetsmarknadsinsats för romska kvinnor. Hon betonar vikten av trygghet, anpassning och tillit. Romska förebilder är ett sätt att åstadkomma det.

   

  - Sandor Vajda (Romska kulturella utvecklingscentret) lyfter förslag om socialt entreprenörskap, ett romskt företag som kan anställa romer som befinner sig långt från arbetsmarknaden. Finns det stöd att få till ett sådant projekt? Marcus Eriksson menar att det finns många olika möjligheter både via Ama och Arbetsförmedlingen.  

   

  - Sedat Arif betonar vikten av uppföljning, och att det blir en fortsättning på denna dialog.  

 • Frida Trollmyr (S) föreslår att konferensen planeras till den 1 december.

   

  Fråga om tema för konferensen lyfts. Det som beslutades och sedan ställdes in 2020 var nationell minoritetslagstiftning och politik, hur lagen implementeras.

 • Arbetsutskottet planerar att det kommande sammanträdet den 13 maj blir en heldag med fortbildning och fördjupade diskussioner för rådets ledamöter. RIKC samordnar det praktiska kring dagen.

   

  Eva Bertz (L) ställer frågan till RIKC om de, utifrån handlingsplanen för den nationella minoriteten romer, besökt och informerat samtliga nämnder. Hon efterfrågar ett underlag om vilka nämnder som besökts och vilka som inte besökts.

   

  Djura Ivanov (Interkulturell romsk förening) lyfter frågan om rådets reglemente och revideringen av detta, när ska det vara klart? De romska ledamöterna har synpunkter och tillägg de vill framföra och se hur dessa tas med i revideringen. Han lyfter RIKC:s samordnande roll som finns inskriven i reglementet idag och att rådet är en viktig demokratisk instans för den romska minoriteten.

  Frida Trollmyr (S) svarar att det är planerat att reglementet ska beslutas i kommunstyrelsen i augusti, och att det står i tjänsteskrivelsen att det ska göras i dialog med romer.

   

  Sandor Vajda (Romska kulturella utvecklingscentret) lyfter frågan om det romska biblioteket och att detta är en fråga som bör diskuteras av rådet. Det kommer vara ett dialogmöte på stadsbiblioteket den 23 mars, men rådet borde involverats och fått information innan arbetet sattes igång. Han lyfter även frågan om att beslutet om biblioteket fattades utan att förankra inom minoriteten som berörs.  

  Frida Trollmyr (S) svarar att det är Biblioteken i Malmö som äger frågan och att dialog med rådet kommer etableras när en ansvarig samordnare anställts.  
  Sandor Vajda (Romska kulturella utvecklingscentret) framför att en person ensam kommer ha svårt att genomföra detta arbete, det är inte tillräckligt.

   

   

 • Mötet avslutas.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.