Hoppa över navigering

Möte 2023-09-12

Malmö stads råd för den nationella minoriteten romer
 1.   1

  Mötet öppnas

 2.   2

  Val av protokollsjusterare

 3.   3

  Godkännande av dagordning

 4. Förslag från tjänsteperson presenteras.

 5. Ansvarig tjänsteperson presenterar förslag till rådets minnesstund.

 6.   6

  Romska rådets ekonomi

 7. Rådet informeras av ansvarig tjänsteperson.

 8.   8

  Internationell konferens i Brno, Tjeckien

 9. Föredrag och diskussion utifrån följande teman: kommunikation, kommunens organisation, nationell minoritetslagstiftning, regeringens strategi för romsk inkludering och rådets reglemente.

 10.   10

  Nämndsinitiativ om IRIS-skolan

 11. Arbetsgruppen för Malmö stads Romska bibliotek informerar rådet om den pågående processen.  

 12. Information och dialog gällande uppförande av minnesskyltar i Malmö med fokus på den romska minoriteten. 

 13.   13

  Övrigt

 14.   14

  Mötet avslutas

 1. Ordförande hälsar välkomna och öppnar mötet.

 2. Djura Ivanov väljs till protokollsjusterare. 

 3. På grund av praktiska omständigheter har §23 och §24 på dagordningen bytt plats. Dagordningen godkänns med denna förändring. 

 4. Enhetschef från RIKC presenterar praktiska och tematiska förberedelser till konferensen som planeras till den 1 december på Ungdomens Hus i Malmö. Temat är som rådet tidigare beslutat studien om antiziganism och förutsättningar för romskt liv i Malmö. Rådets ledamöter får en uppdatering om arbetet med studien. 

  Romska ledamöter lyfter vikten av att romer intervjuats och kommer till tals genom studien samt att resultaten senare leder till förändring.

   

  Rådet har sedan tidigare beslutat om att arvode och förlorad arbetstid utgår för de ledamöter som deltar i konferensen.   

 5. Ansvarig tjänsteperson presenterar förslag till rådets minnesstund i samband med Förintelsens minnesdag den 27 januari.

 6. Enhetschef på RIKC informerar om rådets ekonomi, som uppgår till 200 000 kr årligen, vilket täcker arvode för ledamöter, den årliga konferensen, minnesstund i samband med Förintelsens minnesdag samt dylika möteskostnader. 

   

  En av ledamöterna lyfter att budgeten är liten. Ordförande föreslår att ekonomin följs upp årligen för att kunna utvärdera behovet.

 7. RIKC:s enhetschef informerar rådet om planeringen av det öppna samrådet för den romska minoriteten i Malmö.  

   

   

 8. Frågan om rådets medverkan i en internationell konferens i Brno, Tjeckien, har diskuterats sedan förra mandatperioden. Arrangören Aurora University står för kostnaderna för tre representanter från rådet. Rådets arbetsutskott kommer representera rådet på konferensen. 

  Ordförande betonar dock att alla rådets medlemmar ska ha likvärdiga möjligheter att delta och påverka rådets arbete. Ett förslag är att forma arbetsgrupper till kommande års konferens och minnesstund. 

   

 9. Joseph Prai håller i fortbildning med särskilt fokus på kommunens organisation, nationell minoritetslagstiftning utifrån nationellt och Europeiskt perspektiv samt former för att implementera den. 

   

  Under punkten kommunikation lyfter ordförande vikten av att alla ledamöter känner sig trygga och att ingen känner sig utsatt p.g.a. sin medverkan i rådet.  Eftersom rådet är ett dialogforum finns det rådet tagit ställning till i protokollen från sammanträdena. Vid frågor från media kan ledamöter skicka dessa vidare till tjänstepersoner på RIKC som hanterar dem utifrån den kommunala strukturen. 

 10. Två representanter från arbetsgruppen för Malmö stads Romska bibliotek föredrar för rådet om den pågående dialogen och processen med stadsbiblioteket. De framför kritik kring kulturförvaltningens samråd avseende det romska biblioteket och brister i förhållande till minoritetslagstiftningens krav på delaktighet och inflytande. De menar att de saknar förtroende för kulturförvaltningen och att införlivandet av lagen även är en tillitsfråga. Exempel på bristande transparens i beslutsfattande, brist på information och aktiviteter på biblioteket som inte samråtts med minoriteten lyfts fram. Arbetsgruppen efterfrågar återkoppling från rådet gällande hur de kan lyfta frågan vidare.

   

  Ordförande tackar för informationen och meddelar att rådet kan föra dialog med olika förvaltningar kring frågor som berör romer i Malmö. Därför kan rådet bjuda in kulturförvaltningen för en rapportering om läget gällande det romska biblioteket lite längre fram när de kommit en bit på vägen i arbetet. 

   

 11. Utifrån ett nämndinitiativ från Sverigedemokraterna om att avveckla IRIS-skolan föredrar utbildningschef Jonas Svensson, avdelningschef Elena Zukauskaite och förvaltningsdirektör Anneli Schwartz från Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen för rådet om nämndens och förvaltningens rutiner vid nämndinitiativ. Förvaltningen har tagit fram ett underlag som involverat  personal och elever på skolan, statistik, fakta, relevant lagstiftning samt skolans roll i samhället. Detta kommer lyftas i nämnden senare i september. Underlaget blir offentlig handling så snart det skickats till nämnden. 

   

  Ordförande tackar för informationen. Rådets ledamöter betonar skolans vikt för den romska minoriteten i staden. 

 12. Malmö stads Stadsarkivarie ombeds kommentera §23 på dagordningen och ge kulturförvaltningens perspektiv på processen kring det romska biblioteket. Hon uppger att man från kulturförvaltningens sida beklagar hur det upplevts, att förvaltningen har bett om ursäkt för att det inte har fungerat som det ska. Det är ett pågående arbete och det kommer bli omtag. 

   

  Malmös stadsarkivarie föredrar om kommunens arbete med att uppföra historiska minnesskyltar på olika platser i staden. Frågan om hur rådet ställer sig till att lyfta den romska minoritetens historia genom sådana skyltar ställs. Rådet är generellt positiva till detta. Om det finns förslag på områden eller personer att lyfta kan dessa skickas till stadsarkivarien eller skickas via Malmö stads hemsida.

 13. En av de romska ledamöterna lyfter oro kring revideringen av Policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter. Han uppger att det är en tillitsfråga att samordningsansvaret avseende den romska minoriteten idag är placerat på RIKC, och att det är politiskt beslutat utifrån en tidigare överenskommelse. Ordförande meddelar att kulturnämndens ordförande i samtal med henne meddelat att förändring av den rådande ansvarsfördelningen inte är en fråga som lyfts. Om det är en fråga som aktualiseras kan rådet lyfta det. 

   

  En av de romska ledamöterna efterfrågar mer bakgrund kring varje punkt på rådets dagordning för att göra det enklare att följa med. Även mer inflytande över dagordningen för samtliga ledamöter efterfrågas. Ordförande tackar för synpunkterna och tar till sig detta. 

   

 14. Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.