Hoppa över navigering

Möte 2019-11-19

Malmö stads råd för den nationella minoriteten romer
 •   1

  Mötet öppnas

 •   2

  Val av protokolljusterare

 •   3

  Godkännande av dagordningen

 • Mujo föredrar förslag på enkätsvar från RIKC.

  Rådets ledamöter får möjlighet att komma med synpunkter, svaret ska godkännas av rådet och sedan justeras omedelbart. Rådets ordförande överlämnar det personligen efter sammanträdet till Heléne Norberg, avdelningschef på stadskontorets avdelning Analys och hållbarhet, som ska skicka svaret till Länsstyrelsen Stockholm.

   

 • Information och kontaktuppgifter gällande nationella minoritetsfrågor inom Malmö stad är bristfälliga och missvisande på www.malmo.se/nationellaminoriteter eftersom det i nuläget endast hänvisas till samordnaren för de fyra minoriteterna (judar, samer, sverigefinnar och tornedalingar). Detsamma gäller för Malmö stads intranät Komin.

  Frågan diskuterades under rådets arbetsutskottsmöte 2019-11-04. Ordförande har varit i kontakt med kommunikationsdirektören. Förslaget från arbetsutskottet är att ordförande återigen lyfter frågan till kommunikationsavdelningen och att de förtydligar vart man ska vända sig. Förslagsvis på följande sätt: "För frågor gällande de fyra minoriteterna judar, urfolket samer, sverigefinnar och tornedalingar kontakta: Sanna Jälevik. För frågor gällande den romska minoriteten kontakta Mujo Halilovic/ Romskt informations- och kunskapscenter."     

 • Förslag till verksamhetsberättelse för 2019 presenteras.

 • Förslag till romska rådets verksamhetsplan för 2020 presenteras.

 • Policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter ska uppdateras utifrån den förändrade lagstiftningen som trädde i kraft 1 januari 2019. Förslaget till förändring ska presenteras för romska rådets ledamöter och de ska ges möjlighet att komma med synpunkter innan kommunstyrelsen beslutar om förändringar. Förslag på svar presenteras av tjänsteperson från RIKC.

 • Arbetsutskottet föreslår att nästa års konferens belyser och diskuterar det politiska ansvaret för att implementera nationell minoritetslagstiftning på kommunal nivå.

 • Malmö stad står värd för regeringens internationella konferens om antisemitism och hågkomsten av förintelsen i oktober 2020.   

 • Förslag om att undersöka möjligheter för att rådets ledamöter tillsammans gör en studieresa Auschwitz-Birkenau eller har ett internat för att stärka tillit inom rådet samt planera rådets arbete lyftes på arbetsutskottets möte 2019-11-04.

 • Följande datum för arbetsutskottet föreslås:
  30/1 10:00-11:30
  2/4 10:00-11:30
  21/8 10:00-11:30
  23/10 10:00-11:30

  Följande datum för rådets sammanträden föreslås:
  20/2 13:00-15.00
  21/4 13:00-15:00
  11/9 13:00-15:00
  13/11 13:00-15:00

   

   

 •   13

  Övrigt

 •   14

  Mötet avslutas

 • Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

 • Stefan Wydow väljs till protokolljusterare.

 • Dagordningen godkänns.

 • Ordförande inleder med att berätta hur processen med att skicka enkätsvaren är tänkt. Hon ska personligen överlämna svaren efter sammanträdet till en utvecklingssekreterare på enheten Hållbarhet på stadskontoret som i sin tur kommer skicka svaren till Länsstyrelsen i Stockholm. Eftersom tidsfristen har passerat är svaren gällande övriga fyra nationella minoriteter i Malmö redan inskickade. Anledningen till att svaren skickas från stadskontoret är att de ska skickas från kommunstyrelsen som ett samlat svar från Malmö stad.

   

  De romska ledamöterna kräver att tidigare överenskommelse mellan politiker och den romska minoriteten samt Malmö stads kommunövergripande policy för arbete med nationella minoriteter respekteras och efterlevs. I dessa framgår att ansvaret för samordning av de nationella minoriteterna är delat mellan stadskontoret (som ansvarar för frågor kring judar, samer, sverigefinnar och tornedalingar) och RIKC (som ansvarar för frågor kring romer). På grund av den misstro som finns gentemot den nämnda enhetschefen på stadskontoret är denne bortkopplad från alla frågor som berör den romska minoriteten. Därför ska de svar som gäller den romska minoriteten inte skickas därifrån, eftersom det finns en rädsla för att detta kan misstolkas och missbrukas för att göra gällande att enhetens samordningsansvar även omfattar den romska minoriteten.

  Romska ledamöter påpekar att denna diskussion kommit upp flera gånger såväl innan rådet inrättades som under rådets sammanträden och att ordförande och andra politiker lovat att detta inte ska upprepa sig. Därför upplever flera ledamöter att detta nu skadar tilliten mellan minoriteten och politiker.

   

  Olika förslag för hur enkäten kan skickas diskuteras.

   

  Det beslutas att RIKC skickar in enkätsvaren till Länsstyrelsen Stockholm.
  Sverigedemokraterna reserverar sig inför detta tillvägagångssätt och meddelar att de kommer skicka in ett särskilt yttrande.

   

  Mujo Halilovic går igenom enkätsvaren. Ledamöterna kommer med synpunkter och mindre korrigeringar ska göras innan svaren skickas till Länsstyrelsen.

   

  En fråga kring modersmålsundervisning på romani chib lyfts. Många yngre romer i Malmö uppger att det är svårt att få modersmålsundervisning i romani p.g.a. lärarbrist. RIKC får i uppdrag att undersöka frågan ytterligare och återkoppla till rådet.

   

   

   

   

   

 • Information och kontaktuppgifter gällande nationella minoritetsfrågor inom Malmö stad är bristfälliga och missvisande på www.malmo.se/nationellaminoriteter eftersom det i nuläget endast hänvisas till samordnaren för de fyra minoriteterna (judar, samer, sverigefinnar och tornedalingar). Detsamma gäller för Malmö stads intranät Komin.

  Frågan diskuterades under rådets arbetsutskottsmöte 2019-11-04. Ordföranden har efter det varit i kontakt med kommunikationsdirektören gällande frågan som uppgav att detta ska uppdateras.

  Rådet tittar på de aktuella sidorna och det framgår att de ännu inte uppdaterats. Ordföranden tar med sig frågan igen och RIKC ombeds att bevaka sidorna för att se när ändringen genomförs.     

    

 • Förslag till verksamhetsberättelse för 2019 presenteras.

  Rådet har inga synpunkter på verksamhetsberättelsen.

 • Förslag till romska rådets verksamhetsplan för 2020 presenteras.

  Förslag om att lägga till att rådet ska bevaka statliga remisser som berör den nationella minoriteten romer i planen lyfts fram.

 • Policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter ska uppdateras utifrån den förändrade lagstiftningen som trädde i kraft 1 januari 2019.

  Förslaget till en reviderad policy presenteras för rådet, inga synpunkter eller kommentarer framförs från rådets ledamöter.

 • Arbetsutskottet föreslår att nästa års konferens belyser och diskuterar det politiska ansvaret för att implementera nationell minoritetslagstiftning på kommunal nivå.

  Ett annat förslag som läggs fram är att belysa unga romers förutsättningar för organisering och delaktighet. Diskussion kring att fler möjliga teman kan bli aktuella förs, förslag om att avvakta i frågan till nästa år lyfts.

 • Malmö stad står värd för regeringens internationella konferens om antisemitism och för hågkomsten av förintelsen i oktober 2020.

   

  RIKC informerar rådet om att utbildningsministern som är ansvarig för konferensen nyligen tagit kontakt för att besöka centret och diskutera romsk involvering i konferensen. RIKC uppmanas av rådet att lyfta fram romska rådet som en viktig part i säkerställandet av romsk delaktighet i konferensen.

  Frågor gällande Malmö stads möjlighet till inflytande kring konferensen diskuteras. Eftersom konferensen är statlig har kommunen ett begränsat inflytande. De romska ledamöterna betonar att de förväntar sig politikernas stöd i frågan och att detta är en fråga av största vikt.

  Kommunalråd Frida Trollmyr uppger att hon kommer att lyfta frågan till utbildningsministern när denne möter kommunledningen.

   

  Rådet uppmanar kommunen att lyfta frågan om hur romsk delaktighet säkerställs och synliggörs i konferensen utifrån de forum som finns till förfogande.

 • Förslag om att undersöka möjligheter för att rådets ledamöter tillsammans gör en studieresa till koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau eller har ett dygns internat för att stärka tillit inom rådet samt för att planera rådets arbete, lyftes på arbetsutskottets möte 2019-11-04.
  Rådet är positiva till detta och efterfrågar ett underlag kring hur en sådan resa eller ett sådant internat kan finansieras genom exempelvis att Malmö stad söker fonder. Förslag om att RIKC tar fram ett underlag kring detta till nästkommande sammanträde läggs fram.

 • Följande datum för arbetsutskottet föreslås:
  30/1 10:00-11:30
  2/4 10:00-11:30
  21/8 10:00-11:30
  23/10 10:00-11:30

  Följande datum för rådets sammanträden föreslås:
  20/2 13:00-15.00
  21/4 13:00-15:00
  11/9 13:00-15:00
  13/11 13:00-15:00

   

   

 • Ordförande Eva Bertz (L) informerar om att hon kommer avgå som ordförande i romska rådet och att Frida Trollmyr (S) kommer ersätta henne. Beslut kring detta är ännu inte formellt fattat. Ledamöterna tackar Eva för det gångna året, Eva tackar ledamöterna och berättar att hon kommer fortsätta arbeta med frågan och även sitta kvar i rådet som ledamot.

   

  En fråga ställs till Sverigedemokraternas ledamöter gällande deras budgetskrivelse där det framkommer att partiet vill lägga ner den kommunala verksamheten Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC), en förklaring till bakgrunden efterfrågas.

  SD svarar att partiet anser att kommunens förvaltningar inte ska rikta sig till särskilda grupper utan vara till för alla medborgare, en kommunal enhet ska inte representera en etnisk grupp. Partiet menar ändå att centrets arbete är framgångsrikt och att man bör se över möjligheterna att behålla det i någon form.

   

  Flera romska ledamöter ifrågasätter detta resonemang och hänvisar till den romska minoritetens nationella minoritetsstatus, hur ska kommunen i så fall leva upp till de krav som finns. Att avveckla centret skulle även kunna bidra till att utsatthet och sociala problem i samhället ökar.

   

     

   

   

   

 • Ordförande tackar alla närvarande och avslutar mötet.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.