Hoppa över navigering
 •   1

  Mötet öppnas

 •   2

  Val av protokolljusterare

 •   3

  Godkännande av dagordning

 •   4

  Verksamhetsberättelse för romska rådet 2020

 •   5

  Verksamhetsplan för romsk rådet 2021

 •   6

  Skrivelse till Kyrkogårdsförvaltningen

 •   7

  Uppföljning av arbetet med Handlingsplan för den nationella minoriteten romer i Malmö 2020-2022

 • RIKC presenterar ett förslag för program som kan genomföras på ett anpassat vis utifrån spridningen av covid 19.

 • Arbetsgruppen för minnesmärket presenterar sitt förslag för placering av minnesmärket för romska rådet. Rådet beslutar om ett förslag som expedieras till Fastighets- och gatukontoret.

 • Den årliga enkäten från Länsstyrelsen i Stockholm har inkommit till Malmö stad, genomgång ges av svar på frågor som rör den romska nationella minoriteten.

 •   11

  Datum för rådets sammanträden 2021

 •   12

  Övrigt

 •   13

  Mötet avslutas

 • Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

  Olga Friberg Jonssons närvaro under sammanträdet godkänns. Marian Wydow godkänns för att föredra § 29.

 • § 25

  Val av protokolljusterare

 • § 26

  Godkännande av dagordning

 • Förslag till rådets verksamhetsberättelse 2020 presenteras av Mujo Halilovic.

  Att årets sista sammanträde hölls digitalt bör läggas till, i övrigt finns inga synpunkter.

 • Förslag för verksamhetsplan för romska rådet 2021 presenteras av Mujo Halilovic.

  Anpassning till rådande rekommendationer gällande smittskydd diskuteras.

  Synpunkt om att de romska ledamöternas förslag om att etablera en samlingsplats för den romska minoriteten i Malmö bör skrivas in i verksamhetsplanen diskuteras.    

 • Marian Wydow ger en kort dragning gällande arbetet med Malmö Kyrkogårdsförvaltning samt presenterar ett förslag till skrivelse som ska skickas från romska rådet till Kyrkogårdsförvaltningen.

  Förslag om att förtydliga delarna om familjegrav samt upplevelser av att kommunikationen mellan Kyrkogårdsförvaltningen och romska individer brister läggs fram.

   

 • Olga Friberg Jonsson ger en kort dragning gällande arbetet med handlingsplanen för den romska minoriteten i Malmö.

  Ledamot Djura Ivanov framför synpunkt och fråga gällande gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Vid rådets sammanträde den 11 september höll IRIS-skolan och elevrådet, som tillhör den nämnda förvaltningen, en punkt gällande utökning av skolan till att även omfatta gymnasieutbildning. Ingen dialog har initierats mellan förvaltningsledningen och skolan gällande denna fråga. Djura menar att RIKC bör vara en länk mellan skolan och förvaltningsledningen, och att det är en viktig fråga för minoriteten.

   

  Frågan om att information på Malmo.se samt kommunens intranät (komin) avseende samordningsuppdraget av nationella minoritetsfrågor är missvisande har tidigare diskuterats på romska rådets sammanträden. Ordförande informerar nu att detta är åtgärdat på malmo.se, där RIKC:s enhetschef nu finns med som kontaktperson.

  Stefan Wydow, vice ordförande, frågar hur det går med komin, och varför det inte åtgärdats även där.

  Avdelningschef Adam Hidestål svarar att det har gjorts vissa uppdateringar på komin, att det inte är helt klart än, men att arbetet går framåt.

   

 • Mujo Halilovic presenterar ett förslag på ett program till Förintelsens minnesdag 27 januari som kan genomföras anpassat utifrån spridningen av covid 19.

  Om någon av ledamöterna i rådet vill delta i programmet som talare är de välkomna att anmäla sig till RIKC. Djura Ivanov anmäler sitt intresse för att medverka som talare i programmet.

   

 • Mujo Halilovic och ledamöter som ingår i arbetsgruppen för minnesmärket presenterar vad arbetsgruppen kommit fram till gällande placering av, samt tema för minnesmärket. Avseende placering var arbetsgruppen eniga i att det bästa alternativet är Limhamnsfältet samt att temat för minnesmärket ska vara "Mångfald och utveckling".

  Rådet ställer sig samstämmigt bakom förslagen.  

 • Olga Friberg Jonsson går igenom förslag på svar till den årliga enkäten från Länsstyrelsen i Stockholm avseende den romska minoriteten i Malmö stad.

  En synpunkt från rådet är att det ska förtydligas att Handlingsplan för den nationella minoriteten romer i Malmö 2020-2022 är beslutad av kommunstyrelsen.

  Diskussion om vilken kommunal instans som ska skicka enkätsvaren avseende den romska minoriteten förs. De romska ledamöterna betonar att frågor som berör den romska minoriteten i Malmö ska hanteras av RIKC, som har det övergripande samordningsansvaret. 

  Avdelningschef Adam Hidestål informerar om att stadskontoret skickar enkätsvar för övriga fyra minoriteter och att RIKC skickar avseende den romska minoriteten till Länsstyrelsen Stockholm.

   

 • Förslag på datumen för rådets sammanträde kommande år, 2021, presenteras:

  12 februari

  16 april

  10 september

  10 december

 • Vice ordförande Stefan Wydow föreslår att Roxana Ortiz och Fredrik Elg bjuds in till nästa sammanträde för att föredra sina planer gällande den romska minoriteten inom ramen för arbetet med Rörelsernas museum, och hur dessa planer kan tillvaratas nu när muséet kommer avvecklas.   

   

  Stefan tackar hela rådet för det gångna året och lyfter fram rådet, IRIS-skolan och RIKC som centrala institutioner för romsk inkludering. Han lyfter även fram rådets potential för att främja samarbete och reell förändring för minoriteten. 

 • Ordförande Frida Trollmyr tackar för arbetet som rådet gjort under året trots omständigheterna som pandemin inneburit. Hon beklagar att rådet inte fick möjlighet att träffas för en avslutningslunch men hoppas att tillfälle för rådets ledamöter att samtala utanför dagordningen ska ges under nästa år, för att stärka samverkan i rådet.

  Ordförande avslutar mötet.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.