Hoppa över navigering
 1.   1

  Mötet öppnas

 2.   2

  Val av protokollsjusterare

 3.   3

  Godkännande av dagordningen

 4. Mujo Halilovic (Enhetschef RIKC) presenterar rådets reglemente, roll och en sammanställning av vad rådet under tidigare mandatperiod arbetat med.

  Presentation av processen med val av nya ledamöter och ersättare.   

 5.   5

  Val av arbetsutskott

 6.   6

  Val av vice ordförande

 7. Dialog kring områden och teman för rådets arbete under kommande mandatperiod samt datum för rådets sammanträden under året.   

 8. Malmö stad sökte (utifrån romska rådets rekommendation) och beviljades statsbidrag från Länsstyrelsen Stockholm för att genomföra en studie om romskt liv och antiziganism i Malmö under 2023. 

  Mujo Halilovic informerar rådets ledamöter om hur arbetet ser ut och planeras under året.

 9. Rådets ledamöter informeras om IRIS-skolans (kommunal vuxenutbildning för den romska minoriteten i Malmö) jubileum den 26 maj.

 10. Dialog om datum och tema för rådets årliga konferens 2023.

 11. Dialog kring tema, innehåll och upplägg av rådets minnesstund i samband med Förintelsens minnesdag.

 12.   12

  Övrigt

 13.   13

  Mötet avslutas

 1. Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

   

  Kort presentationsrunda med alla närvarande. 

 2. § 2

  Val av protokollsjusterare

 3. Dagordningen godkänns med två tillagda punkter under övrigt; det romska biblioteket i Malmö och Romskt informations- och kunskapscenters årsrapport 2022.

 4. Mujo Halilovic (Enhetschef RIKC) presenterar rådets reglemente, roll och en sammanställning av vad rådet under tidigare mandatperiod arbetat med.

  Mujo och Ajin Verner-Carlsson (planeringssekreterare) går igenom process och samordning av val av nya ledamöter och ersättare från romska föreningar. De föreningar som varit intresserade av att ingå i rådet har inkommit med stadgar och årsmötesprotokoll som granskats av tjänstepersoner på RIKC utifrån Malmö stads värdegrund och demokratiska principer i enlighet med Regler och riktlinjer för Malmö stads stöd till ideella föreningar och organisationer. Varje förening har utsett en ordinarie ledamot och en ersättare.

  Information till föreningar har gått ut på följande sätt:

  • E-post har skickats till samtliga romska föreningar som finns registrerade i Malmö och som har en e-postadress

  • Brev har skickats ut till 30 romska föreningar tillsammans med reglemente och dokumentet Regler och riktlinjer för Malmö stads stöd till ideella föreningar och organisationer

  • Video på RIKC:s Facebooksida med information på svenska, lovari och polsk romani

  • Intresseanmälan har kunnat göras muntligt genom besök på RIKC eller via telefonsamtal till centrets anställda

   

  Mujo föredrar om Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt regeringens strategi för romsk inkludering 2012-2032. 

 5. Rådets romska ledamöter och ersättare enas kring att utse följande ledamöter till arbetsutskott för kommande två år: Djura Ivanov (interkulturella romer), Sandor Vajda (Romska kulturella utvecklingscentret) och Juraj Daniel (I.R.U.N). 

 6. Rådets romska ledamöter och ersättare utser Djura Ivanov (Interkulturella romer) till vice ordförande för mandatperioden (fyra år).  

 7. Dialog kring områden och teman för rådets arbete under kommande mandatperiod samt beslut om datum för rådets sammanträden under året.  

   

  Romska rådet kommer sammanträda vid följande datum under 2023:

  12 september kl. 13:00-15:00
  10 oktober kl. 13:00-15:00

  Årlig konferens: 1 december heldag

   

  Teman och områden som lyfts fram för rådets  arbete:

  • Diskriminering 
  • Arbetsmarknad
  • Utbildning (grundskola, gymnasium och högskola)
  • Malmös romska bibliotek och andra kulturfrågor
  • Språk och modersmålsundervisning 
  • Socialtjänsten och särskilt fokus på barn
  • Handlingsplan för den nationella minoriteten romer i Malmö
  • Hälsa/folkhälsa bland romer 

   

  Dialog om arbetsformer förs. Förslag om att ge tjänstepersoner i uppdrag att skicka ut ett nyhetsbrev till samtliga ledamöter och ersättare diskuteras. Mujo Halilovic tar med sig frågan och ser över möjligheter för detta. 

   

   

 8. Malmö stad sökte (utifrån romska rådets rekommendation) och beviljades statsbidrag från Länsstyrelsen Stockholm för att genomföra en studie om romskt liv och antiziganism i Malmö under 2023. 

  Mujo Halilovic och Ajin Verner-Carlsson informerar rådets ledamöter om hur arbetet ser ut och planeras under året. Rekommendationer kommer inkluderas i rapporten.  

   

  Förslag om att studien presenteras på romska rådets årliga konferens lyfts, rådet ställer sig positiva till detta. 

   

   

 9. Rådets ledamöter informeras om IRIS-skolans (kommunal vuxenutbildning för den romska minoriteten i Malmö) jubileum den 26 maj.

 10. Dialog om datum och tema för rådets årliga konferens 2023.

  Gällande konferensens innehåll är rådet eniga i att studien om romskt liv och antiziganism ska ingå i programmet, ytterligare förslag är att lyfta IRIS-skolan som ett tema. 

 11. Dialog kring tema, innehåll och upplägg av rådets minnesstund i samband med Förintelsens minnesdag.

 12. Rådet informeras om RIKC:s årsrapport 2022. Förslag om att denna skickas till kommunstyrelsen lyfts. Tjänstepersoner på stadskontoret och RIKC ser över hur det genomförs. 

   

  Romska ledamöter lyfter fram missnöje gällande inflytande, delaktighet och transparens för minoriteten i arbetet med det romska biblioteket i Malmö. De som deltagit i arbetsgruppen framför önskemål om att möta ansvarigt kommunalråd för att diskutera hur kulturförvaltningen framöver ska förhålla sig till nationell minoritetslagstiftning i arbetet med biblioteket. Arbetsgruppen för det romska biblioteket har framfört till ansvariga tjänstepersoner och politiker att de känner sig exkluderade men upplever inte att de får gehör.

   

  Ledamöter i rådet efterfrågar att den beslutade Handlingsplan för den nationella minoriteten romer i Malmö 2023-2025 skickas ut till rådet. 

   

  Rådet informeras om ett samverkansprojekt med Aurora University i Tjeckien som innefattar ett nätverk med nio europeiska universitet, Brno Romani museum och IRIS-skolan samt RIKC i Malmö stad. Till hösten planeras en internationell konferens på temat "Romers inkludering i högre utbildning" i Brno där medverkan och utbyte med Malmö stads romska råd efterfrågas. Rådet ställer sig positiva men behöver se över resurser innan de tackar ja till att medverka.  

 13. Ordförande tackar alla närvarande och avslutar mötet. 

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.