Hoppa över navigering

Möte 2021-02-12

Malmö stads råd för den nationella minoriteten romer
 • Ordförande välkomnar alla till det digitala sammanträdet, och förklarar mötet öppnat.

  Olga Friberg Jonsson planeringssekreterare på RIKC adjungeras av rådet, för att bistå i samordningen.

  Fredrik Elg, tidigare enhetschef vid Rörelsernas museum adjungeras av rådet för att föredra under § 7.

 • Sandor Vajda, Romska kulturella utvecklingscentret, väljs till protokolljusterare.

 • Dagordningen godkänns.

 • Information och uppdatering gällande spridningen av Covid 19 och vaccinationsprocessen i Malmö, från kommunens ansvarige för trygghets- och säkerhetsfrågor, Per-Erik Ebbeståhl.

  Statistik över antalet personer som vårdats på sjukhus i Skåne under året visas, samt statistik över antalet smittade inom olika åldersgrupper. Per-Erik Ebbeståhl förklarar hur vaccinationen genomförs och vilka grupper i samhället som prioriteras utifrån utsatthet.

  Diskussion gällande hur man når ut med korrekt information och eventuella språkbarriärer förs. Per-Erik svarar att det är Region Skåne som ansvarar för kommunikation kring och informationsspridning om Covid 19.

   

 • Romska rådet diskuterar förslaget till yttrande som skickades till ledamöterna den 5 februari 2021.

 • Diskussion gällande rådets mötesstruktur, arbetssätt, fortbildning och protokoll.

  Ordförande Frida Trollmyr (S) informerar om att rådets reglemente håller på att revideras i dialog med stadsjurist. Rådet kommer att involveras i arbetet när ett förslag tagits fram.

   

  Förslag om att namn och parti/förening ska framgå i protokollet när någon lägger fram förslag eller inte ställer sig bakom förslag diskuteras. Förslaget innefattar att ordförande sammanfattar efter varje punkt på dagordningen och att det framgår om rådet är eniga eller oeniga kring det som diskuterats. Samtliga närvarande ledamöter känner sig bekväma med att införa detta som en rutin.

   

  Arbetsgång och rådets relation till kommunstyrelsen diskuteras. Ordförande Frida Trollmyr föreslår att varje protokoll utöver den årliga verksamhetsberättelsen skickas till kommunstyrelsen.

   

  Diskussion gällande fortbildning och internat för rådets ledamöter förs. De teman som finns föreslagna sedan tidigare är nationell minoritetslagstiftning, innebörd av samråd och kommunens organisation. Emma-Lina Johansson (V) föreslår även att ett pass om mötesteknik adderas under ett internat.

 • Dragning och diskussion med tidigare Rörelsernas museum om deras arbete gällande den romska nationella minoriteten och hur detta arbete och idéer kan tas tillvara när museet avvecklats.

  Roxana Ortiz och Fredrik Elg berättar att museet byggde på bred dialog, bland annat med den romska minoriteten. Under 2020 påbörjades arbetet med muntlig historia.

  Stefan Wydow (Romano Trajo) beskriver vikten av muntlig historia för just den romska minoriteten och att ett sådant arbete skulle inkludera historiska perspektiv som tidigare förbisetts. 

  En utvärdering av arbetet som genomförts inom Rörelsernas museum håller på att göras, där kommer det även framgå vilka möjligheter som finns i kommunen för att ta delar av arbetet vidare. När den är färdigställd kan rådet ta del av den.

 • Mujo Halilovic ger en uppdatering till rådet gällande uppförandet av ett romskt minnesmärke i Malmö. RIKC har gjort en insamling av material där romer i Malmö skickat in bilder, texter och hälsningar till minnesmärket. Ett förslag som lyfts är att en text om rådet, dess funktion och betydelse för romsk inkludering finns med på minnesmärket. Samtliga ledamöter ställer sig positiva till detta.

  Mujo informerar om att arbetsgruppen för minnesmärket kommer att sammankallas inom kort för att ta del av det insamlade materialet.

 • Ordförande Frida Trollmyr informerar om att regeringen beslutat att förlägga det statliga förintelsemuseet i Stockholm.

  Sandor Vajda, ledamot för Romska kulturella utvecklingscentret, läser upp en skrivelse författad av de närvarande romska ledamöterna i rådet och uttrycker besvikelse över att museet inte placerades i Malmö samt efterfrågar att den romska minoriteten i Malmö fortsättningsvis involveras i arbetet med museet. Skrivelsen ska biläggas till protokollet och kommer även att skickas till berörda inom regeringen.  

 • Utställningen av den romska konstnären Ceija Stojka öppnar den 30 januari, på grund av pandemin är konsthallen stängd. På konsthallens hemsida kommer man att kunna ta del av digitala visningar.

  Ledamöter i romska rådet erbjuds även att boka visningar i mindre grupper om ca 4-5 personer. Detta kan göras genom att kontakta RIKC eller genom en mejladress som kommer skickas ut till alla ledamöter.

 • Adam Hidestål, Avdelningschef Stadsarkivet, visar informationen om nationella minoriteter på kommunens externa och interna hemsida och konstaterar att det problem som tidigare påtalats om felaktiga kontaktuppgifter nu är åtgärdat.

   

  Frida Trollmyr (S) påpekar att dagens sammanträde blev stressigt, och att AU ska se över dagordningen utifrån tidsaspekten. Emma-Lina Johansson (V) föreslår att rådet överväger att förlänga mötestiden om det finns behov, arbetsutskottet tar med sig förslaget i sina diskussioner.

 • Ordförande tackar alla som närvarat och förklarar mötet avslutat.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.