Hoppa över navigering
 1.   1

  Upprop och val av justerare samt tid för justering

 2.   2

  Fastställande av dagens föredragningslista

 3. Föregående protokoll från revisorskollegiets och revisorskollegiets arbetsutskotts sammanträden.

 4. Återrapportering av uppföljande yttrande från kommunstyrelsen över granskningen av uppsikt över delägda bolag och kommunalförbund.

 5. Återrapportering av uppföljande yttranden från arbetsmarknads- och socialnämnden och grundskolenämnden över granskningen av användning av tolkar.

 6. Återrapportering av uppföljande yttranden från kommunstyrelsen, funktionsstöds-nämnden och hälsa-, vård- och omsorgsnämnden över granskningen inköp och avtal.

 7. Återrapportering av yttrande från fritidsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt servicenämnden över granskningen av systematiskt arbetsmiljöarbete.

 8. Återrapportering av uppföljande yttranden från grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden över granskningen av särskilt stöd i grundskola och gymnasieskola.

 9. Återrapportering av uppföljande yttrande från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden över granskningen av handläggning av hemtjänstärenden.

 10. Återrapportering av yttrande från funktionsstödsnämnden över granskningen av LSS-bostäder.

 11. Rapportering av hälsa-, vård- och omsorgsnämndens, arbetsmarknads- och socialnämndens samt funktionsstödsnämndens gynnande beslut enligt SoL och LSS som inte har verkställts.

 12. Information från möten i styrgrupperna KS, TSM, SKOLA och OMSORG.

   

  Information från lekmannarevisorerna i Malmö Stadshus AB, MKB Fastighets AB, Malmö kommuns Parkerings AB, Parkeringsövervakning i Malmö AB, Boplats Syd AB, Malmö Leasing AB, Minc i Sverige AB, Malmö Stadsteater AB, Malmö Live konserthus AB, Sydskånes avfallsaktiebolag SYSAV, Sydvatten AB, Sweden Water Research AB, Kommunassurans Syd Försäkrings AB och Medeon AB.

   

  Information från revisorerna i kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd, kommunalförbundet VA Syd, stiftelsen Malmö Sommargårdar, stiftelsen Kockum Fritid, stiftelsen Malmö Symfoniorkester, stiftelsen Spillepeng, stiftelsen Mecena, stiftelsen Vänskap och arbete (Fontänhuset), ideella föreningen Södertorpsgården och i det finansiella samordningsförbundet Finsam.

 13. Inkommen remiss gällande reviderade riktlinjer för inköpsverksamheten.

 14. Inkommen inbjudan från revisionskontoret Region Skåne till Starevs årskonferens som äger rum i Malmö den 22-23 maj.

  Revisorskollegiets arbetsutskott beslutar 2024-03-15 om hur många ledamöter som får anmäla sig till årskonferensen. 

 15. Anmälan om inkomna, upprättade och avgående skrivelser till revisorskollegiet.

 16.   16

  Uppföljning av revisionsplan 2024

 17. Revisionsdirektören informerar om slutrevisionen för verksamhetsår 2023.

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.