Hoppa över navigering
 1.   1

  Upprop och val av justerare samt tid för justering

 2.   2

  Fastställande av dagens föredragningslista

 3. Föregående protokoll från revisorskollegiets och revisorskollegiets arbetsutskotts sammanträden.

 4. Utseende av ny ledamot i revisorskollegiet arbetsutskott. Bordlagt ärende från revisorskollegiets sammanträde 2023-02-22.

 5. Nominering av lekmannarevisorssuppleant i Boplats Syd AB och i stiftelsen Malmö Sommargårdar verksamhetsår 2023-2026.

 6. Information från möten i styrgrupperna KS, TSM, SKOLA och OMSORG.

   

  Information från lekmannarevisorerna i Malmö Stadshus AB, MKB Fastighets AB, Malmö kommuns Parkerings AB, Parkeringsövervakning i Malmö AB, Boplats Syd AB, Malmö Leasing AB, Minc i Sverige AB, Malmö Stadsteater AB, Malmö Live konserthus AB, Sydskånes avfallsaktiebolag SYSAV, Sydvatten AB, Sweden Water Research AB, Kommunassurans Syd Försäkrings AB och Medeon AB.

   

  Information från revisorerna i kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd, kommunalförbundet VA Syd, stiftelsen Malmö Sommargårdar, stiftelsen Kockum Fritid, stiftelsen Malmö Symfoniorkester, stiftelsen Spillepeng, stiftelsen Mecena och i det finansiella samordningsförbundet Finsam.

 7. Kommunstyrelsen har skickat ett förslag till program för uppföljning av privata utförare på remiss till samtliga nämnder och bolag. Innehållet i förslaget är i allt väsentligt samstämmigt med nuvarande program – däremot har innehållet omstrukturerats för att bättre kunna integrera riktlinjerna i programmet. Redan idag finns ett avsnitt om privata utförare i kommunens samlade årsredovisning och tanken är att utveckla detta i linje med intentionerna i programmet.

 8. Anmälan om inkomna, upprättade och avgående skrivelser till revisorskollegiet.

 9.   9

  Direktupphandling av revisionstjänst 2023

 10. Information om status för de fördjupade granskningarna i revisionsplanen för 2023.

 11. Revisionsdirektören informerar om

  - Revisorskollegiets studiedag den 13 september 2023

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.