Hoppa över navigering
 1.   1

  Upprop och val av justerare samt tid för justering

 2.   2

  Fastställande av dagens föredragningslista

 3. Föregående protokoll från revisorskollegiets och revisorskollegiets arbetsutskotts sammanträden.

 4. Beslut som fattats med stöd av delegation anmäls till revisorskollegiet och redovisas på nästa kollegiesammanträde.

 5. Revisorskollegiet beslutade om att inrätta ett arbetsutskott vid sammanträdet 2023-01-23. Efter revisorskollegiets sammanträde har en ledamotpost blivit vakant i revisorskollegiets arbetsutskott.

   

  Revisorskollegiets arbetsutskott beslutade 2023-02-17 att föreslå revisorskollegiet att bordlägga ärendet om att utse ny ledamot i revisorskollegiets arbetsutskott.

 6. Revisorskollegiet beslutade 2023-01-23 om att samtliga revisorer indelas i fyra styrgrupper.

  Efter revisorskollegiets sammanträde har några poster blivit vakanta i styrgrupperna och nytt justerat förslag till styrgruppsindelning föreslås.

 7. Revisorskollegiet beslutade 2023-01-23 att föreslå kommunfullmäktige besluta att utse lekmannarevisorer och revisorer i de kommunala bolagen, stiftelser, kommunalförbund, finansiellt samordningsförbund och ideell förening för verksamhetsår 2023-2026.
  Efter revisorskollegiets sammanträde har uppdraget som ordinarie revisor i stiftelsen Malmö Sommargårdar blivit vakant och även uppdragen som lekmannarevisorssuppleant i Medeon AB och Boplats Syd AB.

 8. Inkommen inbjudan till SKR:s utbildning i God revisionssed 2023. Revisorskollegiet beslutade 2023-01-23 att anmäla de nyvalda revisorerna till utbildningen.

 9. Inkommen inbjudan till Starevs konferens och årsmöte 2023.

 10. Information från möten i styrgrupperna KS, TSM, SKOLA och OMSORG.

   

  Information från lekmannarevisorerna i Malmö Stadshus AB, MKB Fastighets AB, Malmö kommuns Parkerings AB, Parkeringsövervakning i Malmö AB, Boplats Syd AB, Malmö Leasing AB, Minc i Sverige AB, Malmö Stadsteater AB, Malmö Live konserthus AB, Sydskånes avfallsaktiebolag SYSAV, Sydvatten AB, Sweden Water Research AB, Kommunassurans Syd Försäkrings AB och Medeon AB.

   

  Information från revisorerna i kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd, kommunalförbundet VA Syd, stiftelsen Malmö Sommargårdar, stiftelsen Kockum Fritid, stiftelsen Malmö Symfoniorkester, stiftelsen Spillepeng, stiftelsen Mecena och i det finansiella samordningsförbundet Finsam.

 11. Revisorskollegiets årsanalys 2022 är rapporterad i planerings- och uppföljningsverktyget Stratsys.

 12. Årlig uppföljning av arbetsmiljön och uppföljning av systemet för det systematiska arbetsmiljöarbetet SAM.

 13. Bordlagt ärende från revisorskollegiets sammanträde 2023-01-23.
  Förslag till riskanalys och intern kontrollplan 2023.

 14. Anmälan om inkomna, upprättade och avgående skrivelser till revisorskollegiet.

 15. Information om status för de fördjupade granskningarna i revisionsplanen för 2023.

 16. Revisionsdirektören informerar om

  • Grundläggande granskning
  • SKR:s skrift Kommunal revision i gemensamma nämnder, förbund, föreningar, stiftelser och övriga företagsformer
  • SKR:s skrift Lekmannarevision i kommunala aktiebolag goda exempel
  • Upphandling av räkenskapsrevision

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.