Hoppa över navigering

Möte 2023-01-23

Revisorskollegiet
 1.   1

  Upprop och val av justerarre samt tid för justering

 2.   2

  Fastställande av dagens föredragningslista

 3. Föregående protokoll från revisorskollegiets sammanträde 2022-12-19.

 4. Förslag på arbetsordning för revisorskollegiet mandatperioden 2023-2026.

 5. Förslag på delegationsordning för revisorskollegiet.

 6. Förslag på inrättande av revisorskollegiets arbetsutskott.

 7. Förslag på arbetsordning för revisorskollegiets arbetsutskott mandatperioden 2023-2026.

 8. Revisorskollegiets indelning i styrgrupper 2023-2026.

 9. Nominering av lekmannarevisorer och revisorer i de kommunala bolagen, stiftelser, kommunalförbund, finansiellt samordningsförbund och ideell föreningen för verksamhetsår 2023-2026.

 10. Förslag på ändring av revisorskollegiets sammanträdestider för 2023.

 11. Beslut som fattas med stöd av delegation anmäls till revisorskollegiet och redovisas på nästa kollegiesammanträde.

 12. Förslag till fördelning av arbetsmiljöuppgifter inklusive brandskyddsansvar till revisionsdirektör

 13. Uppföljning av intern kontrollplan 2022.

 14. Förslag till riskanalys 2023 för revisorskollegiet har upprättats. Analysen ska ligga till grund för intern kontrollplan 2023 för revisorskollegiet. Riskanalys och intern kontrollplan 2023 ska senast beslutas under revisorskollegiets sammanträde 2023-02-22.

 15. Revisionsplan med förslag på granskning av hela den kommunala verksamheten i Malmö stad 2023.

 16. Revisorskollegiets nämndsbudget för 2023.

 17. Antagande av attestförteckning för revisorskollegiet från 2023.

 18. Förslag på upphandlingsplan 2023-2024 för revisorskollegiet.

 19. Utseende av representant för Malmö stadsrevision i Starev.

 20. Sveriges Kommuner och Regioner bjuder in till utbildning i God revisionssed i kommunal verksamhet. Utbildningen hålls i Malmö den 7 mars 2023.

 21. Inbjudan från stadskontoret till utbildning för förtroendevalda.

 22. Anmälan om inkomna, upprättade och avgående skrivelser till revisorskollegiet.

 23. Revisionsdirektören informerar om

  • Upphandling revisionstjänster 2023
   Standard räkenskapsrevision
  • Praktisk information

   

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.