Hoppa över navigering
 1.   1

  Upprop och val av justerare samt tid för justering

 2.   2

  Fastställande av dagens föredragningslista

 3.   3

  Revisorskollegiets och arbetsutskottets protokoll 2023

 4. Stadsrevisionens rapport avseende särskilt stöd i förskolan.

 5. Stadsrevisionens rapport avseende utförande av hemtjänst.

 6. Malmö stadsrevision har granskat stadsbyggnadsnämndens tillsyn över hur byggherrar, fastighetsägare och funktionskontrollanter fullgör sina skyldigheter enligt plan- och byggförfattningarna.

 7. Återrapportering av uppföljande yttranden från arbetsmarknads- och socialnämnden och grundskolenämnden över granskning av placerade barn och unga på HVB.

 8. Rapportering av hälsa-, vård- och omsorgsnämndens, arbetsmarknads- och socialnämndens samt funktionsstödsnämndens gynnande beslut enligt SoL och LSS som inte har verkställts.

 9. Revisorskollegiets delårsrapport 2023. Rapporten är inrapporterad i Stratsys.

 10. Uppdaterad attestförteckning för revisorskollegiet från 2023-10-02.

 11. Förslag på revisorskollegiets och AU:s sammanträdesdagar, planeringskonferenser samt revisorskollegiets studiedag 2024.

 12. Inkommen inbjudan från Sveriges kommuner och regioner (SKR) till en digital utbildning om Lekmannarevision i kommunala aktiebolag den 17 oktober klockan 13-15.

 13. Anmälan om inkomna, upprättade och avgående skrivelser till revisorskollegiet.

 14.   14

  Uppföljning av revisionsplan 2023

 15. Revisionsdirektören informerar om:

  • Revisorernas bedömning av DR
  • Höstmöten, nämnder
  • Riskanalys inför revisionsplan 2024

   

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.