Möte 2019-04-02

Trafiknämnden
10:00 - 11:20 stadshuset, August Palms plats 1, rum 4287
 •   1
 •   2

   

  a) Bullerskyddsåtgärder på Kontinentalbanan - Conny Ragnarp, stadsutvecklingsavdelningen

   

  b) Rapportering kring pendelparkering Svågertorp - Magnus Fahl, stadsutvecklingsavdelningen

   

  c) Förslag på ny struktur för parkeringstaxor - Joakim Florén, avdelningen för offentlig miljö

 •   3

  Många kommuner vill minska antalet transporter och göra städernas centrum bilfria samtidigt som näthandeln ökar och då behovet av transporter. Det ska även bli dyrare att köra bil men vi har inte råd att låta bussar gå överallt. Transportföretagen inbjuder därför till ett samtal kring mobilitet. Samtalet sker i resonerande form där politiker, trafik- och transportbranschens företrädare samt ledarskribenter får komma till tals.

 •   4

  Hastighetsdämpande åtgärder föreslås på Bergsgatan vid Almbacksgatan samt Bergsgatan vid Monbijougatan med syfte att dämpa hastigheten och skapa en säkrare trafikmiljö för främst oskyddade trafikanter. Föreslagna åtgärder är planerade att genomföras under år 2020.

 •   5

  Fastighets- och gatukontoret fick i december 2018 i uppdrag av tekniska nämnden att utreda om Barometergatan är lämplig som sommargata. Frågan har studerats i samordning med det pågående ärendet och dialogprojektet för trygga lokalgator i Västra Hamnen (TN-2018-1261).

 •   6

  Medborgarförslag har inkommit som efterfrågar cykelbana längs med Geijersgatan/Ärtholmsvägen mellan Pildammsvägen och Limhamnsvägen. Sträckan är 3,3 km lång. Sträckan finns inte med i Cykelprogrammet 2012-2019, men däremot som ”övrigt huvudcykelvägnät – nya länkar” i Översiktsplanen. Dessa kan vara både separerade och i blandtrafik. Fastighets- och gatukontoret menar att sträckan i nuläget inte bör vara prioriterat, men att sträckan i framtiden kan vara aktuell för åtgärder.

 •   7

  Under sommaren 2018 genomförde fastighets- och gatukontoret ett test med ett antal tillfälliga åtgärder på gator i Bo01-området med syfte att förbättra trafiksituationen och motverka problem med bland annat rundkörning och felparkering. Åtgärderna togs fram efter önskemål från boende i området.

   

  Åtgärderna har under hösten och vintern 2018 utvärderats och fastighets- och gatukontoret föreslår att åtgärderna blir permanenta för att fortsatt kunna främja en god trafiksituation och trygghet i området. Förvaltningen föreslår även ett antal ytterligare åtgärder som komplettering samt att frågan om ändring av detaljplan i linje med de boendes önskemål skickas till stadsbyggnadsnämnden.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.