Möte 2019-04-02

Tekniska nämndens delegation 1
09:00 - 10:15 Stadshuset, August Palms plats 1, rum 4287
 •   1
 •   2

   

  a) Tomträttsutredning - Sarah von Liewen & Barbro Yngveson, fastighetsavdelningen

   

  b) Bokslut och avräkning 2018 enligt tekniska nämndens avtal med PÖMAB - Jörgen Jepson, avdelningen för struktur och stöd & Annika Larsson, avdelningen för offentlig miljö

   

  c) Aktivitetsyta på Ribersborg - Elin Brusewitz, stadsutvecklingsavdelningen

 •   3

  Stadsbyggnadsnämnden har för yttrande översänt bifogat förslag till detaljplan för fastigheten Hamnen 22:192 m.fl. i Hamnen. Syftet med planförslaget är att säkerställa att magasinsbyggnaden M1:s kulturmiljövärden bevaras och samtidigt möjliggöra en bred användning av byggnaden, med fokus på besöksverksamhet och publika verksamheter.

 •   4

  Det har inkommit en dispensansökan från Bostadrättningsföreningen Söderkulla, om undantag från deras ansvar, enl. gällande renhållningsstadga, för gångbanan utmed Södra Gulsparvsgatan. Förvaltningen ombeds att be gångtrafikanter nyttja två andra gångbanor då dessa anses leda till samma mål. Andra skäl som åberopas är begränsade resurser och god arbetsmiljö för entreprenörer, då den avsedda gångbanan av utrymmesskäl måste handskottas.

 •   5

  Ett Malmöinitiativ har inkommit som föreslår att Tuvängen i Oxie görs om till ängsmark istället för kortklippt gräs. Att omvandla en större del av området till ängsmark stärker den biologiska mångfalden. En mindre del i den nordöstra delen undantags för att kunna nyttjas till aktiviteter som kräver kortklippt gräs.

 •   6

  Fastighets- och gatukontoret har mottagit ett medborgarförslag som föreslår att planket i Folkets Park som vetter mot Kristianstadsgatan byts ut mot samma sorts smidesstaket som omgärdar övriga parken. Dessutom föreslås att miljöstationen på Kristianstadsgatan flyttas.

   

 •   7

  Förslagsställaren önskar en översyn av Fridhemstorget som innefattar både kommunala och privata initiativ. Hen föreslår mer grönska, en eventuell lekplats samt odlingslotter för intresserade.

 •   8

  Medborgarförslag gällande önskemål om ytterligare plats för foodtrucks i Västra Hamnen samt flytpontoner med serveringar vid Beijerskajen under sommarmånaderna.

   

 •   9

  Ett medborgarförslag har inkommit om att bygga en bastu i Västra Hamnen.

 •   10

  Genom Malmöinitiativet har ett förslag inkommit på att ersätta kommunala fyrverkerier med lasershow. Förslaget i sig är positivt och berör en angelägen frågeställning men möjligheterna att ersätta stadens nyårsfyrverkeri med lasershow bedöms inte gå att genomföra.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.