Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop och val av justerare samt tid för justering

 •   2

  Fastställande av dagens föredragningslista

 • Föregående protokoll från revisorskollegiets och revisorskollegiets arbetsutskotts sammanträden.

 • Beslut som fattas med stöd av delegation anmäls till revisorskollegiet och redovisas på nästa kollegiesammanträde.

 • Malmö stadsrevision har genom konsulten PwC granskat arbetsmarknads- och socialnämndens, miljönämndens, stadsbyggnadsnämndens och tekniska nämndens arbete med att förebygga, upptäcka och åtgärda otillåten påverkan i myndighetsutövningen.

 • Stadsrevisionens rapport avseende placerade barn och unga på HVB.

 • Återrapportering av uppföljande yttrande från funktionsstödsnämnden över granskningen av personlig assistans.

 • Rapportering av funktionsstödsnämndens, hälsa-, vård- och omsorgsnämndens samt arbetsmarknads- och socialnämndens gynnande beslut enligt SoL och LSS som inte har verkställts.

 • Information från möten i styrgrupperna KS, TSM, SKOLA och OMSORG.

   

  Information från lekmannarevisorerna i Malmö Stadshus AB, MKB Fastighets AB, Malmö kommuns Parkerings AB, Parkeringsövervakning i Malmö AB, Boplats Syd AB, Malmö Leasing AB, Minc i Sverige AB, Malmö Stadsteater AB, Malmö Live konserthus AB, Sydskånes avfallsaktiebolag SYSAV, Sydvatten AB, Sweden Water Research AB, Kommunassurans Syd Försäkrings AB och Medeon AB.

   

  Information från revisorerna i kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd, kommunalförbundet VA Syd, stiftelsen Malmö Sommargårdar, stiftelsen Kockum Fritid, stiftelsen Malmö Symfoniorkester, stiftelsen Spillepeng, stiftelsen Mecena och i det finansiella samordningsförbundet Finsam.

 • Återrapportering av genomförd granskning enligt fastställd internkontrollplan 2022.

 • Enligt Lag (2016:1145) om offentlig upphandling, 19 a kap. 15 §, ska en upphandlande myndighet besluta om riktlinjer för direktupphandling.

 •   12

  Upphandling av auktoriserade revisorer till kommunens helägda bolag 2023-2026

 • Anmälan om inkomna, upprättade och avgående skrivelser till revisorskollegiet.

 • Information om status för de fördjupade granskningarna i revisionsplanen för 2022.

 • Revisionsdirektören informerar om

  • Ekonomisk prognos Malmö stad 2022
  • Program för studiedagen 2022
  • Sammanställning över inbokade höstmöten 2022
  • Rekrytering
  • Nya chefer

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.