Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop och val av justerare samt tid för justering

 •   2

  Fastställande av dagens föredragningslista

 • Föregående protokoll från revisorskollegiets och revisorskollegiets arbetsutskotts sammanträden.

 • Information från möten i styrgrupperna KS, TSM, SKOLA och OMSORG.


  Information från lekmannarevisorerna i Malmö Stadshus AB, MKB Fastighets AB, Malmö kommuns Parkerings AB, Parkeringsövervakning i Malmö AB, Boplats Syd AB, Malmö Leasing AB, Minc i Sverige AB, Malmö Stadsteater AB, Malmö Live konserthus AB, Sydskånes avfallsaktiebolag SYSAV, Sydvatten AB, Sweden Water Research AB, Kommunassurans Syd Försäkrings AB och Medeon AB.


  Information från revisorerna i kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd, kommunalförbundet VA Syd, stiftelsen Malmö Sommargårdar, stiftelsen Kockum Fritid, stiftelsen Malmö Symfoniorkester, stiftelsen Spillepeng, stiftelsen Mecena och i det finansiella samordningsförbundet Finsam.

 • Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-04-25 att anmoda kommunens nämnder och helägda bolag att entlediga Niina Stiber som dataskyddsombud och utse två nya dataskyddsombud.

 • Revidering av arkivredovisningen för revisorskollegiet.

 • Redovisning av revisorskollegiets ekonomiska prognos 2022.

 •   8

  Anmälan till Kommek 2022

 •   9

  Inbjudan till den 71:a primärkommunala revisionskonferensen i Växjö

 • Anmälan om inkomna, upprättade och avgående handlingar till revisorskollegiet.

 • Genomgång av status för de fördjupade granskningarna i revisionsplanen för 2022.

 • Revisionsdirektören informerar om

  • Studiedagen 2022-09-14

  • Styrdokument i Meetings

  • Rekrytering

  • Kontorskonferens Starev Syd

  • Nya chefer i kommunen

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.