Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop och val av justerare samt tid för justering

 •   2

  Fastställande av dagens föredragningslista

 • Föregående protokoll från revisorskollegiets och revisorskollegiets arbetsutskotts sammanträden.

 • Återrapportering av yttranden från kommunstyrelsen, arbetsmarknads- och socialnämnden, hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och servicenämnden.

 • Återrapportering av uppföljande yttranden från servicenämnden, miljönämnden, stadsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen över granskning av digitalisering.

 • Återrapportering av uppföljande yttranden från kommunstyrelsen, arbetsmarknads- och socialnämnden, funktionsstödsnämnden, förskolenämnden, grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, hälsa-, vård- och omsorgsnämnden samt stadsbyggnadsnämnden över granskning av statsbidrag från Migrationsverket.

 • Återrapportering av yttranden från kommunstyrelsen, servicenämnden, funktionsstödsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden över granskningen av dataskyddsarbetet (GDPR).

 • Återrapportering av uppföljande yttranden från kommunstyrelsen, grundskolenämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden över granskningen av inköpsverksamhet.

 • Information från möten i styrgrupperna KS, TSM, SKOLA och OMSORG.

   

  Information från lekmannarevisorerna i Malmö Stadshus AB, MKB Fastighets AB, Malmö kommuns Parkerings AB, Parkeringsövervakning i Malmö AB, Boplats Syd AB, Malmö Leasing AB, Minc i Sverige AB, Malmö Stadsteater AB, Malmö Live konserthus AB, Sydskånes avfallsaktiebolag SYSAV, Sydvatten AB, Sweden Water Research AB, Kommunassurans Syd Försäkrings AB och Medeon AB.

   

  Information från revisorerna i kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd, kommunalförbundet VA Syd, stiftelsen Malmö Sommargårdar, stiftelsen Kockum Fritid, stiftelsen Malmö Symfoniorkester, stiftelsen Spillepeng, stiftelsen Mecena och i det finansiella samordningsförbundet Finsam.

 • Anmälan om inkomna, upprättade och avgående skrivelser till revisorskollegiet.

 • Genomgång av status för de fördjupade granskningarna i revisionsplanen för 2022.

 •   12

  Revisionsdirektören informerar 2022

 • Revisionsberättelse 2021, skrivelsen iakttagelser och synpunkter avseende 2021 års revision, årsredogörelse 2021, revisionsrapport Malmö stads årsredovisning 2021 samt årsrapport 2021 för styrelsen, samtliga nämnder och kommunala bolag.

 • Revisorerna har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer/revisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens företag.


  Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll samt att återredovisning sker till kommunfullmäktige.


  Revisorernas uppdrag är att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. Revisorerna ska också bedöma om resultaten är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som kommunfullmäktige beslutat.


  Revisorerna går gemensamt igenom och justerar revisionsberättelsen för 2021 och skrivelsen Iakttagelser och synpunkter avseende 2021 års revision.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.